Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WOA.271.9.2017.MS                                                                                                 Miastko, dnia 17.03.2017 r.
 

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

NA USŁUGI SPOŁECZNE - POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE
  art. 138 o USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. 2015, POZ.2164 Z PÓŹ.ZM) ZWANEJ DALEJ USTAWĄ PZP KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W art. 138 g ust.1 USTAWY PZP.
 

Na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających dla uczniów w projekcie  „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i  gimnazjalnych  w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 

KOD CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 

Siedziba Zamawiającego – Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka1, 77-200 Miastko- tablica ogłoszeń – w dniu: 17.03. 2017 r,
Na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.miastko.pl/  w dniu: 17.03.2017 r.
 

    Zamawiający:
    Gmina Miastko
    ul. Grunwaldzka 1
    77-200 Miastko
    Tel. 59 857 0719/ Fax. 59 857 2368
    E-mail:
malgorzata.styrenczak@um.miastko.pl.
    Strona internetowa: http://www.bip.miastko.pl
    NIP: 842-17-71-911

    REGON: 770979536Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części zamówienia wynosi 10.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Mając na uwadze względy organizacyjne, możliwość realizacji zajęć oraz rzetelną, terminową
i wysokiej jakości realizację zamówienia.

 


 I. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.03. 2017 r. do godz.10:00
 w zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat).
Na kopercie należy zamieścić: nazwę i adres Zamawiającego (Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko), z dopiskiem: Oferta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających dla uczniów w projekcie  „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko”, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zadanie nr ………
termin otwarcia ofert: 24 marca 2017 r. o godz.10:15 w pokoju nr 6 w siedzibie Zamawiającego, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1
. Nazwa zamówienia: „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających
    dla uczniów w projekcie  „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół
    podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata
    2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć
    dodatkowych, wyrównawczo - rozwijających z zakresu rozbudzania kreatywności
    i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów:

2.1. Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku,

        Ul. Bolesława Chrobrego 7, 77-200 Miastko

3.  Szczegółowy zakres czynności w ramach usługi Wykonawcy obejmuje:
3.1. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych)
       zgodnie z planem zajęć przygotowanym przez Koordynatora Szkoły  Podstawowej
        wymienionej wyżej, zgodnie z zakresem ścieżki edukacyjnej zleconej przez
       Zamawiającego, przy czym czas trwania wynosi: dla zajęć rozwijających i dydaktyczno –
       wyrównawczych 1 godzina = 45 minut.

3.2. Opracowanie programu zajęć obejmującego potrzeby i zainteresowania uczniów
        uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych na dany rok szkolny oraz ścisłej współpracy
        z Zamawiającym w zakresie oczekiwanych efektów, które uczeń powinien osiągnąć
        w danych zajęciach.

3.3. Opracowanie programu zajęć pod potrzeby wyrównania deficytów uczniów
       uczestniczących w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych oraz zajęciach realizowanych
       w ramach indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  na
       dany rok szkolny.

3.4. Regularne wypełnianie dokumentacji  dla Zamawiającego związanej z realizowanymi
        zajęciami (m. in. dzienniki zajęć) oraz dostarczanie jej w uzgodnionym terminie i formie.
3.5. Pomoc w gromadzeniu przez Zamawiającego danych o uczniach – uczestnikach projektu
       oraz przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych w tym zakresie.
3.6. Dołożenie wszelkiej staranności do prawidłowej i rzetelnej realizacji powierzonych zadań.

3.7. Przeprowadzenie oraz udokumentowanie weryfikacji wiedzy oraz kompetencji nabytych
        przez uczniów dzięki udziałowi w poszczególnych zajęciach w formie odpowiadającej
        specyfice zajęć na zakończenie danego roku szkolnego oraz opracowanie wyników, tj.
       cykl testów (exante, midterm, expost).

3.8.Ponoszenie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania
       podczas wykonywania przedmiotu umowy.
3.9. Przygotowywanie na wniosek Zamawiającego innych dokumentów, które w chwili         
       obecnej trudno przewidzieć, a które okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji zadań.
3.10. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów uczestniczących w zajęciach oraz zgodnego
         z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych  
         zakupionych w ramach projektu.
3.11. Przestrzeganie regulaminu klas i pracowni, w których będą prowadzone zajęcia.

3.12. Informowanie Koordynatora Szkolnego, co najmniej 1 raz w tygodniu o nieobecności
         ucznia/ów w zajęciach pozalekcyjnych / dydaktyczno - wyrównawczych celem
         prowadzenia bieżącego monitoringu frekwencji uczniów.

3.13. Umieszczanie na stronie internetowej informacji dot. realizacji zadania opatrzonej
         zdjęciami z prowadzonych zajęć co najmniej dwa razy na kwartał.
4.  Wykonawca realizujący w/w zadania musi:

4.1. Poznać harmonogram zajęć szkolnych uczniów biorących udział w projekcie
4.2. Poznać statut w/w szkoły biorącej udział w projekcie.
4.3. Współpracować ze społecznością szkolną, w tym z personelem zarządzającym projektem.

4.4. Wykazywać co miesiąc, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
       wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
       Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020, łączne
       zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych w ramach
       funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
       własnych  Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin w miesiącu.

5.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych, z których każda część stanowi odrębne
     i niezależne od pozostałych zamówienie tj.:

CZĘŚĆ NR: 1 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 2 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 3 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 4 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA IV

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 5 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA V

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 6 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA VI

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 7 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA VII

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 8 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA VIII

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 9 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA IX

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 10 - NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności – warsztaty z robotyki dla uczniów klas I-VI  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku – GRUPA X

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 4 godz.(10 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie rozbudzą kreatywność i innowacyjność: przekazanie dzieciom w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

III. Termin realizacji zamówienia:
       Od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego  
    ogłoszenia - formularz ofertowy.
2. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści.
3. Ponadto do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw
    do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem
    stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści załączników w miejscach, które ma
    wypełnić Wykonawca w celu ujęcia wszystkich części zamówienia, na które zamierza
    złożyć ofertę.
V. Opis sposobu obliczania ceny:
W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia obejmujące łączne wynagrodzenie za zrealizowanie zajęć edukacyjnych dla danej części zamówienia.
VI. Opis warunków wymaganych od Wykonawców oraz sposób dokonania ich oceny.
O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
W przypadku Wykonawcy, który osobiście będzie wykonywać przedmiot zamówienia musi posiadać, lub w przypadku Wykonawców, którzy nie będą wykonywać osobiście przedmiotu zamówienia muszą wykazać, że dysponują osobą/osobami, która/e będzie/będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, która/e spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
   a) ukończyli studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym
   przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,  
   b) ukończyli studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie
   kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych
   obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
   c) ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt.
   a i b i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub
   prowadzonych zajęć,
   d) posiada inne studia/kwalifikacje/uprawnienia niezbędne do nauczania danego przedmiotu
   (prowadzenia zajęć).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie weryfikował na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków z udziału w postępowaniu.

VII. Zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
    1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy,
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i są zatrudnieni jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. Konflikt interesów jest rozumiany, jako naruszenie zasady bezinteresowności
i bezstronności tj. w szczególności: przyjmowanie jakichkolwiek form zapłaty za wykonanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i obciążenia wynikające z wykonania przedmiotu zamówienia wykluczają możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań związanych
z realizacją zamówienia powierzonych Wykonawcy.
4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i są już zaangażowani zawodowo i w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł w tym prywatnych również w innych pomiotów) przekroczy 276 godzin zegarowych miesięcznie w okresie realizacji zamówienia.
Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający będzie weryfikował na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków z udziału w postępowaniu (dot. ust. 1- 4). Punkt 2 w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy osobiście (w całości lub części) będą wykonywać przedmiot zamówienia.

VIII. Termin związania z ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego
    do składania ofert.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
       z podaniem wagi kryteriów i sposobu ich obliczania:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Ilość punktów możliwa do zdobycia

1.

Cena

60 pkt.

2.

Doświadczenie

40 pkt.

Razem:

100 pkt.

 

1. CENA -60 pkt.
Zamawiający przyjmuje cenę, jako jedno z kryterium oceny ofert, przypisując jej rangę 60 punktów. Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

                                                           Cn
                                                         X = -------------- x 60 pkt.
                                                                        Cb

gdzie:
X – kryterium cena oferta
Cn – cena oferty najkorzystniejszej spośród oferowanych
Cb – cena oferty badanej.

2. DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJA KADRY - 40 pkt.
 
  · Staż pracy – 2 lata w zakresie prowadzonych zajęć (20 pkt.)
 
· Staż pracy – 3 lata i powyżej w zakresie prowadzonych zajęć (40 pkt.)
   Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym
   o doświadczeniach posiadanych przez osoby prowadzące zajęcia.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym
o doświadczeniu posiadanym przez osoby prowadzące zajęcia.
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.
Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.
X. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
     spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
      w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu w poniższym zakresie:

  a) ukończonych studiach magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym
      przedmiotem, lub
  b) ukończonych studiach magisterskich na kierunku, którego zakres określony w standardzie
      kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych
      obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,  lub
  c) ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt.
      a i b i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub
      prowadzonych zajęć, lub
  d) posiada inne studia/kwalifikacje/uprawnienia niezbędne do nauczania danego przedmiotu
      (prowadzenia zajęć).
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
      w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

   1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie wezwany
       do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających, że osoby
       wskazane w ofercie, jako odpowiedzialne za świadczenie usług posiadają zgodne
       z ogłoszeniem wykształcenie, doświadczenie.
   2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy Wykonawca,
       którego oferta została wybrana niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu oświadczenie
       o zaangażowaniu zawodowym osób odpowiedzialnych za świadczenie usług będących
        przedmiotem zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
       wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
        Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
    3. UWAGA: wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie        
        lub projektach są kwalifikowalne, o ile:
     - obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji
        wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
     - łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów
       finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
       źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276
        godzin miesięcznie,
     - wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę
        osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin
        w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
   4. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, Zamawiający zweryfikuje przed  
        zaangażowaniem osoby do projektu. Warunki te powinny być spełnione w całym okresie
        realizacji zamówienia.

XII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
        umowy lub projekt umowy –
w załączniku nr 3 projekt umowy.

XIII. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielania informacji: Małgorzata   
          Styrenczak, tel. 59 857 0774, e-mail: malgorzata.styrenczak@um.miastko.pl

Załączniki:

1. Oferta.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków
    udziału w postępowaniu.
3. Wzór umowy.

 

Miastko, dnia, 17 marzec 2017 r.


                                                                                                    Zamawiający
                                                                                                           (-)

                                                                                                     

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo rozwijających WOA.271.9.2017.MS.pdf (PDF, 4.3MB) 2017-03-17 14:53:49 4.3MB 396 razy
2 Załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf (PDF, 101KB) 2017-03-17 14:55:48 101KB 415 razy
3 Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 1.0MB) 2017-03-17 14:58:45 1.0MB 385 razy
4 Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf (PDF, 1.9MB) 2017-03-17 15:00:59 1.9MB 448 razy
Udzielenie zamówienia
1 Informacja o udzieleniu zamówienia WOA.271.9.2017.MS.pdf (PDF, 358KB) 2017-03-27 15:27:31 358KB 380 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 17-03-2017 14:53:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 17-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 27-03-2017 15:27:31