Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań monitoringowych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gatka gmina Miastko

                                                                                                          Miastko, dnia 09.03.2017r.

 

 

WRG.271.1.2017.JG

Burmistrz Miastka

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko pow. bytowski, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) stosownie do Zarządzenia Nr 410/6/2014 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2014r.

 

ZAPRASZA

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego wykonania usługi:

 

wykonanie badań monitoringowych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gatka gmina Miastko

(nazwa nadana zamówieniu)

 

1. Przedmiot zamówienia: usługa

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gatka gm. Miastko w zakresie:

1) analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód w zakresie: ph, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6,Hg,OWO,WWA, w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, z punktów poboru wód podziemnych P1, P2, P3, P4, P5,

2) analiza składu wód odciekowych w zakresie: ph, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6,Hg,OWO,WWA, w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień z punktu     poboru - zbiornik odcieków,

3) analiza emisji składu gazu składowiskowego w zakresie: tlen, dwutlenek węgla, metan, emisja, badanie w każdym miesiącu od marca 2017r. do 28 lutego 2018r. ze studzienek odgazowujących S-1, S-2, S-3

4) badanie składu i struktury masy składowanych odpadów - kwatera składowania odpadów - raz w okresie obowiązywania umowy,

5) ocena przebiegu osiadania składowiska wraz z mapą hipsometryczną powierzchni - raz w okresie obowiązywania umowy,

6) kontrola stateczności zboczy - raz w okresie obowiązywania umowy,

7) opracowanie raportu rocznego do dnia 28 lutego 2018r.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 28 luty 2018r.

                                                                      

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców .

   Od wykonawców zaproszonych do złożenia oferty cenowej zamawiający wymaga posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

   W celu umożliwienia dokonania oceny spełnienia wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty lub zamieści w formularzu ofertowym stosowne oświadczenie.

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    Cena 100%

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

   Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, koszt dojazdów, dostawy i wszelkie inne przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

7.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie badań monitoringowych na składowisku odpadów w Gatce -  nie otwierać przed 17marca 2017r.  do godz.  13:15

7.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

7.4. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć:

      a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

 

8.Miejsce i termin złożenia oferty  cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2017r. do godz. 13:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 19 (sekretariat burmistrza).

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.

 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 marca 2017godz. 13:15  w  siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 18,

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami:

       1)  Joanna Gocoł

       2)  Ireneusz Ferenc

 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

      Zawarcie umowy nastąpi z Wykonawcą, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po wyborze oferty.

 

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

      1)  Cena,

      2)  termin realizacji do dnia 28 lutego 2018r.

      3)  warunki płatności;

      4)  kary umowne

      Szczegółowe rozwinięcie postanowień zawiera wzór umowy.

13. Inne informacje

13.1. Zamawiający nie przewiduje:

       a) składania ofert częściowych,

       b) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,

       c) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13.2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w szczególności gdy: kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy, w opinii Zamawiającego nie będą wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. Zamawiający może również unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach, Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

 

14. Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. wzór umowy załącznik nr 2

 

zamawiający

(-)

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 wzór oferty.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-03-13 10:06:27 84.KB 42 razy
2 wzór umowy.pdf (PDF, 258KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-03-13 10:06:57 258KB 50 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 360KB) 2017-03-23 13:14:08 360KB 382 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 13-03-2017 10:02:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 13-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 23-03-2017 13:14:08