Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających dla uczniów w projekcie ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

WOA.271.6.2017.MS                                                                                                 Miastko, dnia 24.02.2017 r.
 

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

NA USŁUGI SPOŁECZNE - POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE
  art. 138 o USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. 2015, POZ.2164 Z PÓŹ.ZM) ZWANEJ DALEJ USTAWĄ PZP KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W art. 138 g ust.1 USTAWY PZP.
 

Na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających dla uczniów w projekcie  „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i  gimnazjalnych  w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 

KOD CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 

Siedziba Zamawiającego – Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka1, 77-200 Miastko- tablica ogłoszeń – w dniu: 24.02. 2017 r,
Na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.miastko.pl/  w dniu: 24.02.2017 r.
 

    Zamawiający:
    Gmina Miastko
    ul. Grunwaldzka 1
    77-200 Miastko
    Tel. 59 857 0719/ Fax. 59 857 2368
    E-mail:
malgorzata.styrenczak@um.miastko.pl.
    Strona internetowa: http://www.bip.miastko.pl
    NIP: 842-17-71-911

    REGON: 770979536Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części zamówienia wynosi 94.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Mając na uwadze względy organizacyjne, możliwość realizacji zajęć oraz rzetelną, terminową
i wysokiej jakości realizację zamówienia, gdy Wykonawca planuje złożyć ofertę na więcej niż 5 części zamówienia musi wykazać, co najmniej 1 osobę zdolną do realizacji zamówienia na każde 5 części, których dotyczy oferta, (czyli jedna osoba fizyczna nie może uczestniczyć w realizacji więcej niż 5 części zamówienia)

 

 


 I. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06.03. 2017 r. do godz.12:00
 w zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat).
Na kopercie należy zamieścić: nazwę i adres Zamawiającego (Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko), z dopiskiem: Oferta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających dla uczniów w projekcie  „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko”, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zadanie nr ………
termin otwarcia ofert: 06 marca 2017 r. o godz.12:15 w pokoju nr 6 w siedzibie Zamawiającego, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1
. Nazwa zamówienia: „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających
    dla uczniów w projekcie  „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół
    podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata
    2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć
    dodatkowych, wyrównawczo - rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych dla   
    uczniów:

2.1. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku ul. Kujawska 1,
       77-200 Miastko,
2.2. Szkoły Podstawowej w Słosinku im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec
       Peszkowskiego, Słosinko 4, 77-200 Miastko,
2.3. Szkoły Podstawowej w Piaszczynie im. Hieronima Derdowskiego,
        Piaszczyna 6, 77-200 Miastko,
2.4. Zespołu Szkół w Dretyniu, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów,
       Dretyń 26, 77-200 Miastko,
2.5. Zespołu Szkół w Dretyniu, Gimnazjum im. Polskich Noblistów,
       Dretyń 26, 77-200   Miastko,

2.6. Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku
       ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko.

3.  Szczegółowy zakres czynności w ramach usługi nauczyciela obejmuje:
3.1. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych)
       zgodnie z planem zajęć przygotowanym przez Koordynatorów Szkół  Podstawowych
       i Gimnazjalnych wymienionych wyżej, zgodnie z zakresem ścieżki edukacyjnej zleconej
       przez Zamawiającego, przy czym czas trwania wynosi: dla zajęć rozwijających
       i dydaktyczno – wyrównawczych 1 godzina = 45 minut; dla zajęć
       specjalistycznych (logopedyczne, socjoterapia, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacja,
       inne) 1godzina = 60 minut.

3.2. Opracowanie programu zajęć obejmującego potrzeby i zainteresowania uczniów
        uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych na dany rok szkolny oraz ścisłej współpracy
        z Zamawiającym w zakresie oczekiwanych efektów, które uczeń powinien osiągnąć
        w danych zajęciach.

3.3. Opracowanie programu zajęć pod potrzeby wyrównania deficytów uczniów
       uczestniczących w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych oraz zajęciach realizowanych
       w ramach indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  na
       dany rok szkolny.

3.4. Regularne wypełnianie dokumentacji  dla Zamawiającego związanej z realizowanymi
        zajęciami (m. in. dzienniki zajęć) oraz dostarczanie jej w uzgodnionym terminie i formie.
3.5. Pomoc w gromadzeniu przez Zamawiającego danych o uczniach – uczestnikach projektu
       oraz przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych w tym zakresie.
3.6. Dołożenie wszelkiej staranności do prawidłowej i rzetelnej realizacji powierzonych zadań.

3.7. Przeprowadzenie oraz udokumentowanie weryfikacji wiedzy oraz kompetencji nabytych
        przez uczniów dzięki udziałowi w poszczególnych zajęciach w formie odpowiadającej
        specyfice zajęć na zakończenie danego roku szkolnego oraz opracowanie wyników, tj.
       cykl testów (exante, midterm, expost).

3.8.Ponoszenie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania
       podczas wykonywania przedmiotu umowy.
3.9. Przygotowywanie na wniosek Zamawiającego innych dokumentów, które w chwili         
       obecnej trudno przewidzieć, a które okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji zadań.
3.10. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów uczestniczących w zajęciach oraz zgodnego
         z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych  
         zakupionych w ramach projektu.
3.11. Przestrzeganie regulaminu klas i pracowni, w których będą prowadzone zajęcia.

3.12. Informowanie Koordynatora Szkolnego, co najmniej 1 raz w tygodniu o nieobecności
         ucznia/ów w zajęciach pozalekcyjnych / dydaktyczno - wyrównawczych celem
         prowadzenia bieżącego monitoringu frekwencji uczniów.

3.13. Umieszczanie na stronie internetowej informacji dot. realizacji zadania opatrzonej
         zdjęciami z prowadzonych zajęć co najmniej dwa razy na kwartał.
4.  Wykonawca realizujący w/w zadania musi:

4.1. Poznać harmonogram zajęć szkolnych uczniów biorących udział w projekcie
4.2. Poznać statuty w/w szkół biorących udział w projekcie.
4.3. Współpracować ze społecznością szkolną, w tym z personelem zarządzającym projektem.

4.4. Wykazywać co miesiąc, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
       wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
       Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020, łączne
       zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych w ramach
       funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
       własnych  Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin w miesiącu.
 

 


5.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych, z których każda część stanowi odrębne
     i niezależne od pozostałych zamówienie tj.:


 

CZĘŚĆ NR: 1- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych - zajęcia przedsiębiorczości dla uczniów klas I-III  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz.( 16 osób)
  W wyniku zajęć uczniowie poszerzą wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych: użycia pojęć związanych z bankiem i pracą w banku, dokonywania płatności oraz przechowywania i lokowania pieniędzy.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017r.
   

CZĘŚĆ NR: 2- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia szachowe  dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.(20osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: poznają figury, ruchy oraz  opanują  zasady gry w szachy, będą  przestrzegali reguł i umiejętnie korygowali własne błędy.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 3- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia szachowe  dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.(20osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: poznają figury, ruchy oraz opanują zasady gry w szachy, będą  przestrzegali reguł i umiejętnie korygowali własne błędy.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 4- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia szachowe  dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.(20osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: poznają figury, ruchy oraz opanują zasady gry w szachy, będą  przestrzegali reguł i umiejętnie korygowali własne błędy.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 5-NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia szachowe  dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA IV

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.(20osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: poznają figury, ruchy oraz opanują zasady gry w szachy, będą  przestrzegali reguł i umiejętnie korygowali własne błędy.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 6-NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  warsztaty z języka  angielskiego dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 16 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa, ugruntowanie i  poszerzenie zagadnień gramatycznych. Rozwinięcie sprawności: rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz opanowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 7- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  warsztaty z języka  angielskiego dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 16 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa, ugruntowanie i  poszerzenie zagadnień gramatycznych. Rozwinięcie sprawności: rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz opanowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 8- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  warsztaty z języka  angielskiego dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 16 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa, ugruntowanie i  poszerzenie zagadnień gramatycznych. Rozwinięcie sprawności: rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz opanowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 9- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  warsztaty z języka  angielskiego dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA IV

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 16 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa, ugruntowanie i  poszerzenie zagadnień gramatycznych. Rozwinięcie sprawności: rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz opanowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 10- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające z przyrody dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.( 8 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozbudzenie kreatywności i innowacyjności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: mierzenia składników pogody z wykorzystaniem komputerowej rejestracji danych pomiarowych; przystosowania organizmów do środowiska życia; szacowania i obliczania prędkość np. przepływu wody, poruszającego się człowieka; wykazywania zanieczyszczenia najbliższego otoczenia; porównywania właściwości substancji (m.in. masę, przewodnictwo cieplne i elektryczne, rozszerzalność cieplną, magnetyzm); uzasadniania potrzeb i podawania sposobów oszczędzania energii elektrycznej; charakteryzowania wybranych krajobrazów Polski i Świata; znajomości planet US i charakteryzowanie ruch obrotowego i obiegowego Ziem; badania i wyjaśniania  właściwości światła.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 11- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające zainteresowania  matematyczno-przyrodnicze dla  uczniów kl. I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 8 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozbudzenie kreatywności i innowacyjności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: stosowania własności działań, orientowania się w kierunkach na mapie i w terenie, rozwiązywania zagadek matematyczno – logicznych, dostrzegania zależności między wielkościami, posługiwania się lornetką, lupą, mikroskopem i przyrządami do mikroskopowania, odczytania prognozy pogody z mapy pogodowej oraz prowadzenia i zapisywania obserwacji pogodowych, skutki zjawisk atmosferycznych, prawidłowego odżywiania.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017r.

CZĘŚĆ NR: 12- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające zainteresowania  matematyczno-przyrodnicze dla  uczniów kl. I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.( 8 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozbudzenie kreatywności i innowacyjności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: stosowania własności działań, orientowania się w kierunkach na mapie i w terenie, rozwiązywania zagadek matematyczno – logicznych, dostrzegania zależności między wielkościami, posługiwania się lornetką, lupą, mikroskopem i przyrządami do mikroskopowania, odczytania prognozy pogody z mapy pogodowej oraz prowadzenia i zapisywania obserwacji pogodowych, skutki zjawisk atmosferycznych, prawidłowego odżywiania.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 13- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające zainteresowania  matematyczno-przyrodnicze dla  uczniów kl. I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 8 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozbudzenie kreatywności i innowacyjności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: stosowania własności działań, orientowania się w kierunkach na mapie i w terenie, rozwiązywania zagadek matematyczno – logicznych, dostrzegania zależności między wielkościami, posługiwania się lornetką, lupą, mikroskopem i przyrządami do mikroskopowania, odczytania prognozy pogody z mapy pogodowej oraz prowadzenia i zapisywania obserwacji pogodowych, skutki zjawisk atmosferycznych, prawidłowego odżywiania.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 14- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające zainteresowania  matematyczno-informatyczne dla  uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 8 osób)
  Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażoną salę do zajęć. Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozbudzenie kreatywności i innowacyjności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: - rozwiązywania problemów różnymi sposobami w tym przy pomocy ćwiczeń interaktywnych; wykorzystaniem algorytmów do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych; zgłębienia nowych technologii
  i wykorzystywania ich w twórczy sposób oraz poznania podstaw programowania korzystając z narzędzi dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży; zrozumienia,
  że programowanie to komunikacja z komputerem i wydawanie mu poleceń; układania   swoich  pierwszych programów za pomocą specjalnych bloczków, poznając w ten sposób uniwersalne mechanizmy tworzenia programów komputerowych; rozwijania  kreatywnego myślenia poprzez analizę problemów i zagadnień;  umiejętności analitycznego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 15- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające zainteresowania  matematyczno-informatyczne dla  uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku -  GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 8 osób)
  Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażoną salę do zajęć. Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozbudzenie kreatywności i innowacyjności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: - rozwiązywania problemów różnymi sposobami w tym przy pomocy ćwiczeń interaktywnych; wykorzystaniem algorytmów do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych; zgłębienia nowych technologii i wykorzystywania ich w twórczy sposób oraz poznania podstaw programowania korzystając z narzędzi dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży; zrozumienia, że programowanie to komunikacja z komputerem i wydawanie mu poleceń; układania   swoich  pierwszych programów za pomocą specjalnych bloczków, poznając w ten sposób uniwersalne mechanizmy tworzenia programów komputerowych; rozwijania  kreatywnego myślenia poprzez analizę problemów i zagadnień;  umiejętności analitycznego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 16- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z przyrody dla  uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 8 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: wyjaśniania roli zmysłów człowieka w poznawaniu przyrody; posługiwania się przyrządami (lupa, lornetka, kompas, mikroskop), wyznaczania kierunki świata oraz odczytywania planów i map; obserwowania i mierzenia składników pogody
   i prowadzenia kalendarza pogody;  współzależności  zachodzących  w przyrodzie pomiędzy człowiekiem i jego działalnością, a środowiskiem; rozwijania wrażliwość ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 17- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: rozumienia  i stosowania  pojęć  (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia  i stosowania  operacji matematycznych w określonym zakresie( dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania  i nazywania  podstawowych  figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania  pomiarów i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 18- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalenia prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych w określonym zakresie( dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania 
  i nazywania  podstawowych  figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
  w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów
   i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 19- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalenia prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych
  w określonym zakresie( dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania 
  i nazywania  podstawowych  figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
   w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów
   i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 20- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA IV

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalenia prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych w określonym zakresie( dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania
   i nazywania podstawowych figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
  w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 21- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA V

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalenia prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych
  w określonym zakresie( dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania 
  i nazywania  podstawowych  figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
  w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów
  i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 22- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA VI

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalania prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych w określonym zakresie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania 
  i nazywania  podstawowych  figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
  w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów
  i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 23- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA VII

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalania prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych w określonym zakresie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania
   i nazywania podstawowych figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
  w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów
   i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 24- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA VIII

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalania prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych
  w określonym zakresie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania 
  i nazywania  podstawowych  figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
  w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów
  i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 25- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 17 godz.( 7 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: wykonywania obliczeń pamięciowych i pisemnych na liczbach naturalnych; stosowania reguły kolejności wykonywania działań; wykonywania prostych obliczeń na ułamkach zwykłych, dziesiętnych, całkowitych i procentach; rozpoznawania i rysowania podstawowych  figur geometrycznych oraz mierzenia  i rysowania kątów;  rozwiązywania nieskomplikowanych zadań tekstowych ; korzystania  z informacji podanych za pomocą tabel; posługiwania  się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola oraz skalą przy rozwiązywaniu zadań; obliczania  pól i obwodów podstawowych wielokątów; rozwiązywania  zadań  związanych z upływem czasu; korzystania z różnych źródeł informacji; sprawdzania  uzyskanego rozwiązania
   i formułowanie jasnych odpowiedzi; korzystania z programów komputerowych; rysowania siatki graniastosłupów prostych; obliczania pola i objętości
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 26- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 17 godz.( 7 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: wykonywania obliczeń pamięciowych i pisemnych na liczbach naturalnych; stosowania reguły kolejności wykonywania działań; wykonywania prostych obliczeń na ułamkach zwykłych, dziesiętnych, całkowitych i procentach; rozpoznawania  i rysowania podstawowych  figur geometrycznych oraz mierzenia  i rysowania kątów;  rozwiązywania nieskomplikowanych zadań tekstowych ; korzystania  z informacji podanych za pomocą tabel; posługiwania  się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola oraz skalą przy rozwiązywaniu zadań; obliczania  pól i obwodów podstawowych wielokątów; rozwiązywania  zadań  związane z upływem czasu; korzystania z różnych źródeł informacji; sprawdzania  uzyskanego rozwiązania
  i formułowanie jasnych odpowiedzi; korzystania z programów komputerowych; rysowania siatki graniastosłupów prostych; obliczania pola i objętości
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 27- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: wykonywania obliczeń pamięciowych i pisemnych na liczbach naturalnych; stosowania reguły kolejności wykonywania działań; wykonywania prostych obliczeń na ułamkach zwykłych, dziesiętnych, całkowitych i procentach; rozpoznawania i rysowania podstawowych figur geometrycznych oraz mierzenia i rysowania kątów;  rozwiązywania nieskomplikowanych zadań tekstowych ; korzystania  z informacji podanych za pomocą tabel; posługiwania  się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola oraz skalą przy rozwiązywaniu zadań; obliczania  pole i obwód podstawowych wielokątów; rozwiązywania  zadań  związane z upływem czasu; korzystania z różnych źródeł informacji; sprawdzania  uzyskanego rozwiązania i formułowanie jasnych odpowiedzi; korzystania z programów komputerowych; rysowania siatki graniastosłupów prostych; obliczania pola i objętości
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 28- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 16 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: rozpoznawania w zdaniach odpowiednich struktur gramatycznych; doskonalenia czytania ze zrozumieniem; skutecznego używania języka w codziennych sytuacjach; zdobycia umiejętności samodzielnego tworzenia prostych wypowiedzi ustnych
  i pisemnych; rozpoznawania czasów gramatycznych; poprawnego czytania i pisania krótkich tekstów; zdobycia pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim; poznawania różnorodnych technik uczenia się.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 29- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: rozpoznawania w zdaniach odpowiednich struktur gramatycznych; doskonalenia czytania ze zrozumieniem; skutecznego używania języka w codziennych sytuacjach; zdobycia umiejętności samodzielnego tworzenia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych; rozpoznawania czasów gramatycznych; poprawnego czytania i pisania krótkich tekstów; zdobycia pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim; poznawania różnorodnych technik uczenia się.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 30- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-VI:  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 4 osoby)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: prawidłowego gospodarowania oddechem, świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych i sprawnego wykonywania ćwiczeń języka, warg, podniebienia
  i żuchwy; operowania w sposób kontrolowany natężeniem i wysokością głosu, prawidłowego wymawiania głosek oraz różnicowania i identyfikowania dźwięków mowy ludzkiej, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, doskonalenia rytmicznego mówienia wyrazów i zdań; likwidacji wymowy między zębowej i doskonalenia  poprawnej wymowy,
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.
   

CZĘŚĆ NR: 31- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-VI:  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 4 osoby)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: prawidłowego gospodarowania oddechem, świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych i sprawnego wykonywania ćwiczeń języka, warg, podniebienia
  i żuchwy; operowania w sposób kontrolowany natężeniem i wysokością głosu, prawidłowego wymawiania głosek oraz różnicowania i identyfikowania dźwięków mowy ludzkiej, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, doskonalenia rytmicznego mówienia wyrazów i zdań; likwidacji wymowy międzyzębowej i doskonalenia  poprawnej wymowy,
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.
   

CZĘŚĆ NR: 32- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-VI:  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 4 osoby)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: prawidłowego gospodarowania oddechem, świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych i sprawnego wykonywania ćwiczeń języka, warg, podniebienia i żuchwy; operowania w sposób kontrolowany natężeniem i wysokością głosu, prawidłowego wymawiania głosek oraz różnicowania i identyfikowania  dźwięków mowy ludzkiej, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, doskonalenia rytmicznego mówienia wyrazów i zdań; likwidacji wymowy międzyzębowej i doskonalenia  poprawnej wymowy,
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.
   

CZĘŚĆ NR: 33- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-VI:  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA IV

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 4 osoby)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: prawidłowego gospodarowania oddechem, świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych i sprawnego wykonywania ćwiczeń języka, warg, podniebienia i żuchwy; operowania w sposób kontrolowany natężeniem i wysokością głosu, prawidłowego wymawiania głosek oraz różnicowania i identyfikowania  dźwięków mowy ludzkiej, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, doskonalenia rytmicznego mówienia wyrazów i zdań; likwidacji wymowy międzyzębowej i doskonalenia  poprawnej wymowy,
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 34- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia logopedyczne  dla uczniów kl. I-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA V

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 4 osoby)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: prawidłowego gospodarowania oddechem, świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych i sprawnego wykonywania ćwiczeń języka, warg, podniebienia i żuchwy; operowania w sposób kontrolowany natężeniem i wysokością głosu, prawidłowego wymawiania głosek oraz różnicowania i identyfikowania dźwięków mowy ludzkiej, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, doskonalenia rytmicznego mówienia wyrazów i zdań; likwidacji wymowy międzyzębowej i doskonalenia  poprawnej wymowy,
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
   

CZĘŚĆ NR: 35- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-VI:  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA VI

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 4 osoby)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: prawidłowego gospodarowania oddechem, świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych i sprawnego wykonywania ćwiczeń języka, warg, podniebienia i żuchwy; operowania w sposób kontrolowany natężeniem i wysokością głosu, prawidłowego wymawiania głosek oraz różnicowania i identyfikowania dźwięków mowy ludzkiej, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, doskonalenia rytmicznego mówienia wyrazów i zdań; likwidacji wymowy międzyzębowej i doskonalenia  poprawnej wymowy,
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 36- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia socjoterapeutyczne  dla uczniów kl. I-VI: w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: -nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole; odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji; poznawania metod radzenia sobie ze stresem; rozwijania zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii; poznawania swoich mocnych stron,  budowania pozytywnego obrazu siebie; nabycia umiejętności nieagresywnego  sposobu  rozwiązywania problemów  interpersonalnych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 37- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów kl. I-VI:  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.( 6 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: -nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole; odreagowania napięć  oraz wyzwalania emocji; poznawania  metod radzenia sobie ze stresem;  rozwijania zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii; poznawania   swoich mocnych stron,  budowania  pozytywnego obrazu siebie; nabycia umiejętności nieagresywnego  sposobu  rozwiązywania problemów  interpersonalnych.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 38- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. I-VI: w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz. (5 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych; podniesienia poziomu umiejętności szkolnych (mówienia, czytania i pisania); wyrobienia umiejętności pracy w grupie; wzmocnienia motywacji do nauki i pokonywania trudności; opanowania umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; wzmocnienia poczucia własnej wartości.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 39- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. I-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz. (5 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych; podniesienia poziomu umiejętności szkolnych (mówienia, czytania i pisania); wyrobienia umiejętności pracy w grupie; wzmocnienia motywacji do nauki i pokonywania trudności; opanowania umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; wzmocnienia poczucia własnej wartości.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 40- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. I-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz. (5 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych; podniesienia poziomu umiejętności szkolnych (mówienia, czytania i pisania); wyrobienia umiejętności pracy w grupie; wzmocnienia motywacji do nauki i pokonywania trudności; opanowania umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; wzmocnienia poczucia własnej wartości.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 41- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. I-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA IV

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz. (5 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych; podniesienia poziomu umiejętności szkolnych (mówienia, czytania i pisania); wyrobienia umiejętności pracy w grupie; wzmocnienia motywacji do nauki i pokonywania trudności; opanowania umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; wzmocnienia poczucia własnej wartości.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 42- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. I-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA V

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz. (5 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych; podniesienia poziomu umiejętności szkolnych (mówienia, czytania i pisania); wyrobienia umiejętności pracy w grupie; wzmocnienia motywacji do nauki i pokonywania trudności; opanowania umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; wzmocnienia poczucia własnej wartości.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.

 

CZĘŚĆ NR: 43- NAZWA: Prowadzenie zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. I-VI: w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Miastku – GRUPA VI

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz. (5 osób)
  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych; podniesienia poziomu umiejętności szkolnych (mówienia, czytania i pisania); wyrobienia umiejętności pracy w grupie; wzmocnienia motywacji do nauki i pokonywania trudności; opanowania umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; wzmocnienia poczucia własnej wartości.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017r.
   

 

 CZĘŚĆ NR: 44- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych, zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej w Słosinku

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 90 godz./2 lata
  (1 grupa-9 osób),; 1 godz./ tyg.; 45 godz./rok

  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalenia prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych
  w określonym zakresie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania 
  i nazywania  podstawowych  figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
  w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów
   i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 45- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z matematyki dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej w Słosinku

          1.Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 90 godz./2 lata
           (1 grupa-9 osób),; 1 godz./ tyg.; 45 godz./rok )

           Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:                 
           wykonywania obliczeń pamięciowych i pisemnych na liczbach naturalnych; stosowania
           reguły kolejności wykonywania działań; wykonywania  prostych obliczeń  na ułamkach
           zwykłych, dziesiętnych, całkowitych i procentach; rozpoznawania  i rysowania     
           podstawowych  figur geometrycznych oraz mierzenia i rysowania kątów; 
           rozwiązywania nieskomplikowanych zadań tekstowych ; korzystania  z informacji
           podanych za pomocą tabel; posługiwania  się podstawowymi jednostkami długości,
           masy i pola oraz skalą przy rozwiązywaniu zadań; obliczania pól i obwodów
           podstawowych wielokątów; rozwiązywania zadań związanych z upływem czasu;
           korzystania z różnych źródeł informacji; sprawdzania uzyskanego rozwiązania
           i formułowanie jasnych odpowiedzi; korzystania z programów komputerowych;
           rysowania siatki graniastosłupów prostych; obliczania pola i objętości
      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.

CZĘŚĆ NR: 46- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z informatyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej w Słosinku

       1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 60 godz./2 lata
          (1 grupa-8 osób),; 1 godz./ tyg.; 30 godz/rok
          
Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:       
          przygotowania komputera do pracy przez prawidłowego włączania i wyłączania,
          korzystaniu z klawiatury, monitora, myszki, uruchomianiu programów i zakończenia
          jego działania. Zapoznać się nazewnictwem części komputerowych, rozumieć
          prawidłową terminologię z wykorzystaniem jej w życiu. Nauczenia się wykorzystywania 
          edytora graficznego i tekstowego.
    2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.
         
CZĘŚĆ NR: 47- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych  -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z informatyki dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej w Słosinku

       1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 60 godz./2 lata
          (1 grupa-8 osób),; 1 godz./ tyg.; 30 godz/rok

          Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:
          sprawnego i bezpiecznego posługiwania się zestawem komputerowym wraz z jego
          oprogramowaniem, samodzielne rozwiązywanie prostych problemów przy pomocy
          komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów.
          Posługiwania się edytorem tekstu, graficznym, kalkulacyjnym, programem do tworzenia
          prezentacji. Korzystania z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł
          informacji, obsługa poczty elektronicznej, wykorzystanie komputera na potrzeby własne,
          klasy i szkoły, obsługi drukarki, skanera i projektora. Wykorzystanie komputera jako 

          źródła wiedzy i rozrywki.   
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.

CZĘŚĆ NR: 48- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z języka angielskiego dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej w Słosinku

       1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 60 godz./2 lata
          (1 grupa-6 osób),; 1 godz./ tyg.; 30 godz/rok

           Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:
           poznania słownictwa z zakresu programowego w kl. I-III, prawidłowy zapis wyrazów
           w j. angielskim, prawidłowa wymowa w j. angielskim.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.

   
CZĘŚĆ NR: 49- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo -rozwojowe z języka angielskiego dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej w Słosinku

       1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 60 godz./2 lata
          (1 grupa-6 osób),; 1 godz./ tyg.; 30 godz/rok

           Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:
           poznania słownictwa z zakresu programowego w kl. IV-VI, prawidłowy zapis wyrazów
           w j. angielskim, prawidłowa wymowa w j. angielskim, poznanie zasad  gramatycznych.
       2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.


CZĘŚĆ NR: 50- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z przyrody dla uczniów kl. IV-VI: w Szkole Podstawowej w Słosinku

       1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 120 godz./2 lata
          (1 grupa-8 osób),; 2 godz./ tyg.; 60 godz/rok

         Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozbudzenie kreatywności i innowacyjności
         oraz poszerzenie wiedzy  z zakresu kompetencji kluczowych: mierzenia składników
         pogody z wykorzystaniem  komputerowej rejestracji danych pomiarowych;
         
przystosowania organizmów do środowiska życia; szacowania i obliczania  prędkości
         np. przepływu wody, poruszającego się człowieka; wykazywania  zanieczyszczenia
         najbliższego otoczenia; porównywania właściwości substancji (m.in. masy,
         przewodnictwa cieplnego i elektrycznego, rozszerzalności cieplnej, magnetyzmu);
         uzasadniania potrzeb i podawania sposobów oszczędzania energii elektrycznej;
        
charakteryzowania wybranych krajobrazów Polski i Świata; znajomości planet US
         i charakteryzowanie  ruch obrotowego i obiegowego Ziem; badania  i wyjaśniania
         właściwości światła.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.

   
CZĘŚĆ NR: 51- NAZWA: Prowadzenie zajęć zmniejszenia barier i ograniczeń   
     wynikających z niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju -  zajęcia logopedyczne dla
      uczniów kl.I-VI:
w Szkole Podstawowej w Słosinku.

   1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 60 godz./2 lata
          (1 grupa-6 osób),; 1 godz./ tyg.; 30 godz/rok

           Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:
           prawidłowego gospodarowania oddechem, świadomego kierowania ruchami narządów
           artykulacyjnych i sprawnego wykonywania ćwiczeń języka, warg, podniebienia i
           żuchwy; operowania  w sposób kontrolowany natężeniem i wysokością głosu, 
           prawidłowego wymawiania głosek oraz różnicowania i identyfikowania  dźwięków   
           mowy ludzkiej, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, doskonalenia rytmicznego
           mówienia wyrazów i zdań; likwidacji wymowy międzyzębowej i doskonalenia 
           poprawnej wymowy.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.

CZĘŚĆ NR: 52- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z matematyki dla uczniów kl. I-III: w Szkole Podstawowej w Piaszczynie.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 72 godz./2 lata
  (1 grupa-7 osób),; 1 godz./ tyg.; 36 godz/rok

  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu: dostrzegania podobieństw i różnic między przedmiotami; dostrzegania własności zbiorów i podzbiorów ( klasyfikowanie, porównywanie, część wspólna, podzbiory); utrwalania prawidłowej orientacji przestrzennej (położenie przedmiotów względem siebie i innych osób, rozumienia pojęć: strona lewa, strona prawa; kierunki: na wprost, na skos); rozumienia i stosowania pojęć (liczba, cyfra, dziesiątkowy układ pozycyjny, liczby parzyste i nieparzyste), rozumienia i stosowania operacji matematycznych w określonym zakresie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); -rozróżniania
   i nazywania podstawowych figur geometrycznych ( określanie ich cech, rysowanie
  w pomniejszeniu i powiększeniu, obliczanie sumy boków); dokonywania pomiarów
   i posługiwania się jednostkami miar; nabywania umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 53- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z matematyki dla uczniów kl. IV-VI : w Szkole Podstawowej w Piaszczynie.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 72 godz./2 lata
         (1 grupa-6 osób),; 1 godz./ tyg.; 36 godz/rok

          Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:                 
          wykonywania obliczeń pamięciowych i pisemnych na liczbach naturalnych;          
          stosowania reguły kolejności wykonywania działań; wykonywania  prostych obliczeń 
          na ułamkach zwykłych, dziesiętnych, całkowitych i procentach; rozpoznawania 
          i rysowania podstawowych  figur geometrycznych oraz mierzenia i rysowania kątów; 
          rozwiązywania nieskomplikowanych zadań tekstowych ; korzystania  z informacji
          podawanych za pomocą tabel; posługiwania  się podstawowymi jednostkami
          długości, masy i pola oraz skalą przy rozwiązywaniu zadań; obliczania pól
          i obwodów podstawowych wielokątów; rozwiązywania zadań związane z upływem      
          czasu; korzystania z różnych źródeł informacji; sprawdzania uzyskanego rozwiązania
          i formułowanie jasnych odpowiedzi; korzystania z programów komputerowych;
          rysowania siatki graniastosłupów prostych; obliczania pola i objętości

 1. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 54- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z informatyki dla uczniów kl. I-III : w Szkole Podstawowej w Piaszczynie.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 72 godz./2 lata
         (1 grupa-7 osób),; 1 godz./ tyg.; 36 godz/rok  

         Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:       
          przygotowania komputera do pracy przez prawidłowe włączanie i wyłączanie,
          korzystanie z klawiatury, monitora, myszki, uruchamianiu programów i zakańczanie ich
          działania. Zapoznania się nazewnictwem części komputerowych, rozumienia
          prawidłowej terminologii z wykorzystaniem jej w życiu. Nauczenie się wykorzystywania  
          edytora graficznego i tekstowego.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.
 

CZĘŚĆ NR: 55- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia wyrównawczo- rozwojowe z informatyki dla uczniów kl. IV-VI : w Szkole Podstawowej w Piaszczynie.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 72 godz./2 lata
         (1 grupa-6 osób),; 1 godz./ tyg.; 36 godz/rok  

          Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:
          sprawnego i bezpiecznego posługiwania się zestawem komputerowym wraz z jego
          oprogramowaniem, samodzielne rozwiązywanie prostych problemów przy pomocy
          komputera oraz korzystanie z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów.
          Posługiwanie się edytorem tekstu, graficznym, kalkulacyjnym, programem do tworzenia
          prezentacji. Korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł
          informacji, obsługa poczty elektronicznej, wykorzystanie komputera na potrzeby własne,
          klasy i szkoły, obsługa drukarki, skanera i projektora. Wykorzystanie komputera jako 

          źródła wiedzy i rozrywki.   
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018 r.
 

CZĘŚĆ NR: 56- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia z języka  angielskiego dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 60 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 45godz/2017 r., 15 godz./2018 r.

  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa, ugruntowanie
  i  poszerzenie zagadnień gramatycznych. Rozwinięcie sprawności: rozumienia mowy
  ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz opanowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji.

        2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 57- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 20 godz./2017 r., 10 godz./2018 r.

  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa, ugruntowanie i  poszerzenie zagadnień gramatycznych. Rozwinięcie sprawności: rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz opanowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji.

  2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 58- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia z informatyki dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.
        (1 grupa 6 osób), 20 godz./2017 r., 10 godz./2018 r.

         Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy  z zakresu kompetencji
         kluczowych:  sprawnego i bezpiecznego posługiwania się zestawem komputerowym wraz   

         z jego oprogramowaniem, samodzielne rozwiązywanie prostych problemów przy pomocy
          komputera oraz korzystanie z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów.
          Posługiwanie się edytorem tekstu, graficznym, kalkulacyjnym, programem do tworzenia
          prezentacji. Korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł
          informacji, obsługa poczty elektronicznej, wykorzystanie komputera na potrzeby własne,
          klasy i szkoły, obsługa drukarki, skanera i projektora. Wykorzystanie komputera jako 

          źródła wiedzy i rozrywki.     
    2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 59- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia z matematyki dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 60 godz.
         (1 grupa 6 osób), 45 godz./2017 r., 15 godz./2018 r.

         Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy  z zakresu kompetencji
         kluczowych: głównym celem jest rozwijanie zainteresowań z matematyki oraz zdobycie

         wyższych umiejętności matematycznych.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 60- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności -  zajęcia z przyrody dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.
         (1 grupa 6 osób), 20 godz./2017 r., 10 godz./2018 r.

         Głównym celem zajęć jest popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej w klasach
          IV-VI,                      
   2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 61- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności -  zajęcia z matematyczno - przyrodnicze dla uczniów kl. I- III w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.
         (1 grupa 19 osób), 20 godz./2017 r., 10 godz./2018 r.

         Głównym celem zajęć jest  rozwijanie uzdolnień matematyczno – przyrodniczych   
          uczniów klas I- III                     
    2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 62- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności -  zajęcia pt. „ Z liczbami za pan brat.” dla uczniów kl. I-III w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 20 godz.
         (1 grupa 11 osób), 20 godz./2018 r.

         Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kreatywności oraz wzmacnianie motywacji
         do twórczego myślenia i działania. Ukazanie korelacji matematyki z innymi dziedzinami   
         wiedzy.                      
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 63- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zmniejszenia barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju -  zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-III w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 12 godz.
         (1 grupa 5 osób), 8 godz./2017 r.,/ 4 godz.2018 r.

          Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu:
           prawidłowego gospodarowania oddechem, świadomego kierowania ruchami narządów
           artykulacyjnych i sprawnego wykonywania ćwiczeń języka, warg, podniebienia i
           żuchwy; operowania  w sposób kontrolowany natężeniem i wysokością głosu, 
           prawidłowego wymawiania głosek oraz różnicowania i identyfikowania  dźwięków   
           mowy ludzkiej, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, doskonalenia rytmicznego
           mówienia wyrazów i zdań; likwidacji wymowy między zębowej i doskonalenia 
           poprawnej wymowy.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 64- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zmniejszenia barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju -  zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów kl. I-III w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 12 godz.
         (1 grupa 2 osoby), 8 godz./2017 r.,/ 4 godz.2018 r.
         
Zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia z      

          zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu
          się odpowiednio do jego możliwości psychofizycznych.

 1. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 65- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zmniejszenia barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju -  zajęcia z uczniem niepełnosprawnym  dla uczniów kl. I-III w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 12 godz.
         (1 grupa 4 osoby), 8 godz./2017 r.,/ 4 godz.2018 r.
         
Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie szans ; stawianie na mocne strony
          dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze oraz usprawnienie najmniej zaburzonych
          funkcji, by dać dziecku szansę na sukces.
      2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

 

CZĘŚĆ NR: 66- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zmniejszenia barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju -  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 12 godz.
         (1 grupa 6 osób), 8 godz./2017 r.,/ 4 godz.2018 r.
         
Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie różnic rozwojowych w zakresie
          postrzegania, logicznego myślenia, pamięci, grafomotoryki oraz usprawnienie motoryki
          ręki, koordynacji wzrokowo – ruchowej, logicznego myślenia, spostrzegawczości
          i innych funkcji, które uczeń powinien doskonalić w procesie edukacji.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 67- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zmniejszenia barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju -  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów kl. IV-VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 14 godz.
         (1 grupa 6 osób), 9 godz./2017 r.,/ 5 godz.2018 r.
         
Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poprawę sprawności i wydolności fizycznej
          dziecka.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 68- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów -  zajęcia wyrównujące z informatyki dla uczniów kl. IV- VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.
         (1 grupa 6 osób), 20 godz./2017 r.,/ 10 godz.2018 r.
         
Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie braków z informatyki oraz poprawa  
           wyników nauczania i kształcenia.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 69- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów -  zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kl. I - III w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.
         (1 grupa 5 osób), 20 godz./2017 r.,/ 10 godz.2018 r.
         
Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie braków w wiadomościach
          i umiejętnościach uczniów, wzbogacenie słownictwa oraz przygotowanie uczniów
          do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 70- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów -  zajęcia z matematyki dla uczniów kl. IV - VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.
         (1 grupa 10 osób), 20 godz./2017 r.,/ 10 godz.2018 r.
         
Udział w zajęciach pozwoli uczniom na wyrównanie braków z matematyki oraz poprawę
          wyników nauczania i kształcenia.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 71- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów -  zajęcia z matematyczno - przyrodniczej dla uczniów kl. IV - VI w Szkole Podstawowej w Dretyniu.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : 30 godz.
         (1 grupa 15 osób), 20 godz./2017 r.,/ 10 godz.2018 r.
         
Udział w zajęciach pozwoli uczniom w pomocy odniesienia sukcesów edukacyjnych
          na miarę indywidualnych możliwości uczniów.
     2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
 

CZĘŚĆ NR: 72- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające z języka  angielskiego dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 20 godz./2017 r., 10 godz./2018 r.

  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa, ugruntowanie
  i  poszerzenie zagadnień gramatycznych. Rozwinięcie sprawności: rozumienia mowy
  ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz opanowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

        2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 73- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 15 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 10 godz./2017 r., 5 godz./2018 r.

  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa, ugruntowanie
  i  poszerzenie zagadnień gramatycznych. Rozwinięcie sprawności: rozumienia mowy
  ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz opanowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego.

       2.  Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r

 

CZĘŚĆ NR: 74- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 13 godz./2017 r., 7 godz./2018 r.

  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozwijanie zainteresowań z informatyki oraz zdobycie wyższych umiejętności z zakresu pracy i obsługi komputera oraz jego oprogramowania.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r

 

CZĘŚĆ NR: 75- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo- rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz.
  (1 grupa 6 osób), 13 godz./2017 r., 7 godz./2018 r.

  Udział w zajęciach pozwoli uczniom na rozwijanie zainteresowań matematycznych, poszerzenie posiadanych wiadomości i umiejętności, budowanie modeli matematycznych opisujących rzeczywistość, wykorzystanie algorytmów
  do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych z matematyki.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 76- NAZWA: Prowadzenie zajęć zakresu rozbudzenia kreatywności i innowacyjności -  zajęcia rozwijające biologiczno - chemiczne dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.
  (1 grupa 6 osób), 20 godz./2017 r., 10 godz./2018 r.

  Głównym celem zajęć jest popularyzacja wiedzy z przedmiotów przyrodniczo – chemicznych i rozwijanie pasji badawczych.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r

 

CZĘŚĆ NR: 77-  NAZWA: Prowadzenie zajęć zakresu rozbudzenia kreatywności i innowacyjności -  zajęcia turystyczno - geograficzne dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 15 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 10 godz./2017 r., 5 godz./2018 r.

  Głównym celem zajęć jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec kreatywności oraz wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia i działania oraz poszerzenie
  i utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach geografii.  .

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r

 

CZĘŚĆ NR: 78- NAZWA: Prowadzenie zajęć zakresu zmniejszenia barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju -  zajęcia rewalidacyjne  dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 13 godz.
  (1 grupa 2 osoby), 9 godz./2017 r., 4 godz./2018 r.

  Głównym celem zajęć jest zmniejszenie barier i ograniczeń uczniów
  z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r


CZĘŚĆ NR: 79- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne  -  zajęcia wyrównujące z informatyki dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 15 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 10 godz./2017 r., 5 godz./2018 r.

  Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań z informatyki oraz zdobycie wyższych umiejętności z zakresu pracy i obsługi komputera oraz jego oprogramowania.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 80- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne  -  zajęcia wyrównujące z języka angielskiego dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.
  (1 grupa 12 osób), 20 godz./2017 r., 10 godz./2018 r.

  Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów w zakresie języka angielskiego.

       2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r


CZĘŚĆ NR: 81- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne  -  zajęcia wyrównujące z matematyki dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz.
  (1 grupa 10 osób), 20 godz./2017 r., 10 godz./2018 r.

  Głównym celem zajęć jest  pomoc uczniom w uzupełnianiu zaległości z matematyki, utrwalenie zdobytych umiejętności i wiedzy z matematyki, wzbudzenie zainteresowania przedmiotem.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.


CZĘŚĆ NR: 82- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne  -  zajęcia wyrównujące z geografii  dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 12 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 9 godz./2017 r., 4 godz./2018 r.

  Głównym celem zajęć jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach geografii.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 83- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne  -  zajęcia wyrównujące Koło biologiczno - chemiczne dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Dretyniu.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 12 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 9 godz./2017 r., 4 godz./2018 r.

  Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków z biologii i chemii oraz poprawa wyników nauczania i kształcenia.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

 

CZĘŚĆ NR: 84- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 20 godz.2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych, zdolność swobodnego inicjowania i podtrzymywania rozmowy w języku niemieckim w różnych sytuacjach.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.


CZĘŚĆ NR: 85- NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczo – rozwijających z zakresu kompetencji kluczowych -  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz.
  (1 grupa 4 osoby), 20 godz.2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych, zdolność swobodnego inicjowania i podtrzymywania rozmowy w języku niemieckim w różnych sytuacjach.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.


CZĘŚĆ NR: 86- NAZWA: Prowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy „Nie Jestem Obojętny”, dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 86 godz.
  (80 grup po 5 osób= 400 osób), 30 godz.2017r., 56 godz.2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy noworodkom, dzieciom i dorosłym.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.


CZĘŚĆ NR: 87- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności Koło astronomiczno - fizyczne dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 68 godz.
  (1 grupa 10 osób), 18 godz.2017r., 50 godz. 2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest prowadzenie eksperymentów, wnioskowanie, stawianie
  i weryfikowanie hipotez.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 88- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności Koło astronomiczno - fizyczne dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 66 godz.
  (1 grupa 10 osób), 16 godz.2017r., 50 godz. 2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest prowadzenie eksperymentów, wnioskowanie, stawianie
  i weryfikowanie hipotez.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 89- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności Koło geograficzne „Meteo” dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz.
  (1 grupa 5 osób), 5 godz.2017r., 15 godz. 2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi, dostrzeganie zależności między składnikami pogody.

       2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 90- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu rozbudzania kreatywności i innowacyjności Koło geograficzne „Meteo” dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20 godz.
  (1 grupa 5 osób), 5 godz.2017r., 15 godz. 2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi, dostrzeganie zależności między składnikami pogody.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 91- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, zajęcia terapeutyczne „Mistrz umysłu” dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA I

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 44 godz.
  (1 grupa 12 osób), 14 godz.2017r., 30 godz. 2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest usprawnienie techniki czytania, wyobraźni i pamięci wzrokowej, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem.

      2. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 92- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, zajęcia terapeutyczne „Mistrz umysłu” dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA II

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 44 godz.
  (1 grupa 12 osób), 14 godz.2017r., 30 godz. 2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest usprawnienie techniki czytania, wyobraźni i pamięci wzrokowej, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 93- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, zajęcia terapeutyczne „Mistrz umysłu” dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA III

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 44 godz.
  (1 grupa 12 osób), 14 godz.2017r., 30 godz. 2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest usprawnienie techniki czytania, wyobraźni i pamięci wzrokowej, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.

CZĘŚĆ NR: 94- NAZWA: Prowadzenie zajęć z zakresu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, zajęcia terapeutyczne „Mistrz umysłu” dla uczniów kl. I – III g. Gimnazjum w Miastku – GRUPA IV

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 44 godz.
  (1 grupa 12 osób), 14 godz.2017r., 30 godz. 2017/2018 r.

  Głównym celem zajęć jest usprawnienie techniki czytania, wyobraźni i pamięci wzrokowej, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem.

      2.Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018r.
 

III. Termin realizacji zamówienia:
       Od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego  
    ogłoszenia - formularz ofertowy.
2. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści.
3. Ponadto do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw
    do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem
    stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści załączników w miejscach, które ma
    wypełnić Wykonawca w celu ujęcia wszystkich części zamówienia, na które zamierza
    złożyć ofertę.

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia obejmujące łączne wynagrodzenie za zrealizowanie zajęć edukacyjnych dla danej części zamówienia.

VI. Opis warunków wymaganych od Wykonawców oraz sposób dokonania ich oceny.
O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
W przypadku Wykonawcy, który osobiście będzie wykonywać przedmiot zamówienia musi posiadać, lub w przypadku Wykonawców, którzy nie będą wykonywać osobiście przedmiotu zamówienia muszą wykazać, że dysponują osobą/osobami, która/e będzie/będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, która/e spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
   a) ukończyli studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym
   przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub
   b) ukończyli studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie
   kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych
   obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiadają  
   przygotowanie pedagogiczne, lub
   c) ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt.
   a i b i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub
   prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
   d) posiada inne studia/kwalifikacje/uprawnienia niezbędne do nauczania danego przedmiotu
   (prowadzenia zajęć) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie weryfikował na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków z udziału w postępowaniu.

VII. Zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
    1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy,
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i są zatrudnieni jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. Konflikt interesów jest rozumiany, jako naruszenie zasady bezinteresowności
i bezstronności tj. w szczególności: przyjmowanie jakichkolwiek form zapłaty za wykonanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i obciążenia wynikające z wykonania przedmiotu zamówienia wykluczają możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań związanych
z realizacją zamówienia powierzonych Wykonawcy.
4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i są już zaangażowani zawodowo i w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł w tym prywatnych również w innych pomiotów) przekroczy 276 godzin zegarowych miesięcznie w okresie realizacji zamówienia.
Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający będzie weryfikował na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków z udziału w postępowaniu (dot. ust. 1- 4). Punkt 2 w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy osobiście (w całości lub części) będą wykonywać przedmiot zamówienia.

VIII. Termin związania z ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego
    do składania ofert.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
       z podaniem wagi kryteriów i sposobu ich obliczania:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Ilość punktów możliwa do zdobycia

1.

Cena

60 pkt.

2.

Doświadczenie

40 pkt.

Razem:

100 pkt.

 

1. CENA -60 pkt.
Zamawiający przyjmuje cenę, jako jedno z kryterium oceny ofert, przypisując jej rangę 60 punktów. Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

                                                           Cn
                                                         X = -------------- x 60 pkt.
                                                                        Cb

gdzie:
X – kryterium cena oferta
Cn – cena oferty najkorzystniejszej spośród oferowanych
Cb – cena oferty badanej.
 

2. DOŚWIADCZENIE - 40 pkt.
  · Posiadanie stopnia nauczyciela stażysty (20 pkt.)
 
· Posiadanie stopnia nauczyciela kontraktowego (30 pkt.)
 
· Posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub wyższy (40 pkt.)
   Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym
   o doświadczeniach posiadanych przez osoby prowadzące zajęcia.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym
o doświadczeniu posiadanym przez osoby prowadzące zajęcia.
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.
Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.
 

X. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
     spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
      w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu w poniższym zakresie:

  a) ukończonych studiach magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym
      przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiadanym przygotowaniu
      pedagogicznym lub
  b) ukończonych studiach magisterskich na kierunku, którego zakres określony w standardzie
      kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych
      obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiadanym
      przygotowaniu pedagogiczne, lub
  c) ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt.
      a i b i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub
      prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  d) posiada inne studia/kwalifikacje/uprawnienia niezbędne do nauczania danego przedmiotu
      (prowadzenia zajęć) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
      w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

   1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie wezwany
       do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających, że osoby
       wskazane w ofercie, jako odpowiedzialne za świadczenie usług posiadają zgodne
       z ogłoszeniem wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie.
   2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy Wykonawca,
       którego oferta została wybrana niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu oświadczenie
       o zaangażowaniu zawodowym osób odpowiedzialnych za świadczenie usług będących
        przedmiotem zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
       wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
        Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
    3. UWAGA: wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie        
        lub projektach są kwalifikowalne, o ile:
     - obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji
        wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
     - łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów
       finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
       źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276
        godzin miesięcznie,
     - wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę
        osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym
        miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
   4. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, Zamawiający zweryfikuje przed  
        zaangażowaniem osoby do projektu. Warunki te powinny być spełnione w całym okresie
        realizacji zamówienia.
 

XII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
        umowy lub projekt umowy –
w załączniku nr 3 projekt umowy.

XIII. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielania informacji: Małgorzata   
          Styrenczak, tel. 59 857 0774, e-mail: malgorzata.styrenczak@um.miastko.pl
 

Załączniki:

1. Oferta.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków
    udziału w postępowaniu.
3. Wzór umowy.

 

 

 

Miastko, dnia, 24 luty 2017 r.


 

                                                                                                                 Zamawiający
                                                                                                                          (-)

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-24 10:28:49 17.MB 52 razy
2 Załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-24 10:31:01 1.0MB 111 razy
3 Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu waruków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-24 10:34:26 2.9MB 114 razy
4 Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-24 10:36:27 1.9MB 96 razy
Udzielenie zamówienia
1 Informacja o udzieleniu zamówienia WOA.271.6.2017.MS.pdf (PDF, 3.9MB) 2017-03-15 12:37:20 3.9MB 760 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 24-02-2017 10:28:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 24-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 15-03-2017 12:37:20