Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie??. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

dres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.miastko.pl


Ogłoszenie nr 23591 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.

Miastko: Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie gminy Miastko w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak


Nazwa projektu lub programu
Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja , Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej– wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka  1, 77200   Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail it@umig.miastko.pl, faks 598 572 368. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w siwz, zamkniętą w opakowaniu/ kopercie uniemożliwiającą odczytanie zawartości.
Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie gminy Miastko w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
Numer referencyjny: WOA.271.5.2017.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i urządzenie stanowisk ze sprzętem elektronicznym i pomocami dydaktycznymi dla szkół na terenie gminy Miastko w ramach projektu pn.: „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski,woj. pomorskie” w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 w Miastku oraz Gimnazjum w Miastku. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, załadunek, transport, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie asortymentu do wskazanych pomieszczeń oraz ich montaż z uruchomieniem. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. żadna część składająca się na dany asortyment nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane,aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje obsługi do zamawianych towarów, były w języku polskim. 3.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do Szkoły Podstawowej Nr 1i Nr 2 w Miastku oraz Gimnazjum w Miastku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00,po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Dyrektorem Szkoły. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi Zamawiającemu lub Dyrektorowi poszczególnej placówki na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.- Poza dokonaniem dostawy towarów, wykonawca zobowiązuje się do instalacji i/lub montażu prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z przeznaczeniem.- Poprzez instalację i/lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z przeznaczeniem rozumie się; •Konfiguracja i uruchomienie pracowni językowej,Instalacja systemów operacyjnych na wszystkich komputerach,Konfiguracja sieci i zabezpieczeń: firewall(UTM), kontroler sieci, punkty dostępowe.Montaż i uruchomienie tablic, podłogi, projektorów multimedialnych.Sprawdzenie sprawności użytkowej pozostałych pomocy. 4.Wykonawca zobowiązuje się również zainstalować/zamontować dostarczony towar, przy użyciu środków własnych lub przy wykorzystaniu zasobów innego podmiotu.5.Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym , być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu .Musi posiadać kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE.6.Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, zobowiązany będzie do okazania wraz z dostawą niezbędnych certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych dla materiałów i urządzeń.7. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.8. Koszty ubezpieczenia, transportu (wraz z dostarczeniem pod adres wskazany oraz wniesieniem do miejsca wyznaczonego), opakowania, znakowania, dokumentacji użytkownika, montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego zawarte są w cenie podanej w formularzu ofertowym. 9.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.10.W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub - nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub - dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości,trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.11. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji zamówienia, Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej równej wartości realizowanego zamówienia (posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochrona ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia – jeżeli dotyczy).W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedna część suma gwarancyjna dotyczy wysokości co najmniej sumy gwarancji dla wszystkich części, na które wykonawca składa ofertę. Wykonawca, wybrany do realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.12.Dostarczone materiały zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Z odbioru sporządzany zostanie protokół odbioru jakościowo – ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału. 

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:31710000-6, 32320000-2, 30236000-2, 48190000-6, 22110000-4, 22114100-3, 22114200-4, 30231320-6, 39130000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. przekaż Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.2.Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich Wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 3.Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko Wykonawców, których ta sytuacja dotyczy.4.wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – c.d załącznika nr 3 SIWZ (druk do wypełnienia lub wzorowania się);Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko Wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5.W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60

Termin realizacji dostawy

20

okres gwarancji

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 24/02/2017, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku ul. Bolesława Chrobrego 7 , 77-200 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych w tym: komputery, projektor multimedialny, radioodtwarzacz, odtwarzacz DVD, wyposażenie stanowisk przyrodniczych, logopedii, językowych, modelarskiej. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 31710000-6, 30231320-6, 30236000-2, 48190000-6, 22110000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60

Termin realizacji dostawy

20

Okres gwarancji

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2    Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku Kujawska 1, 77-200 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych w tym: komputery, projektor multimedialny, radioodtwarzacz, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne,wyposażenie pracowni językowej odtwarzacz DVD, wyposażenie stanowisk przyrodniczych, logopedii,Projektor multimedialny,Urządzenie wielofunkcyjne,Moduł pomiarowy pogoda + licencja,Multimedialny atlas do przyrody - świat i kontynenty,Zestaw- światło, powietrze, gleba - sprzętowy zestaw do doświadczeń uczniowskich,Drzewka smutku i radości,Magiczny dywan,Matematyka nie musi być trudna,Moduł bazowy interfejs mobilny, 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 31710000-6, 32320000-2, 30236000-2, 48190000-6, 22110000-4, 22114100-3, 22114200-4, 30231320-6, 39130000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60

termin realizacji dostawy

20

Okres gwarancji

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 3    Nazwa: Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego w tym:komputer przenośny,urządzenie wielofunkcyjne,tablica interaktywna, projektor multimedialny,zestaw fantomów,fantom – tors oraz zestaw szkoleniowy,Ogródek meteorologiczny dydaktyczny szkolny,maszyna elektrostatyczna (generator elektryczny),jednostopniowa elektryczna pompa próżniowa. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 31710000-6, 30231320-6, 30236000-2, 48190000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60

Termin realizacji dostawy

20

Okres gwarancji

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

                                                                                                      Zamawiający
                                                                                                              (-)
 

 

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 4.4MB) 2017-02-10 15:50:03 4.4MB 422 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Dostawa oraz montaż pomocy dydaktycznych.pdf (PDF, 16.MB) 2017-02-10 14:45:43 16.MB 102 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 14:48:51 1.6MB 134 razy
3 Załącznik cenowy nr 1.1. do formularza oferty.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 14:51:50 1.9MB 148 razy
4 Załącznik cenowy nr 1.2. do formularza oferty.pdf (PDF, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 14:55:15 7.0MB 401 razy
5 Załacznik cenowy nr 1.3. do formularza oferty.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 14:56:16 1.3MB 156 razy
6 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 315KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 14:58:39 315KB 114 razy
7 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (PDF, 661KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 15:00:32 661KB 112 razy
8 Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf (PDF, 413KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 15:02:03 413KB 112 razy
9 Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie dot. zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 15:03:55 329KB 114 razy
10 Załącznik nr 6 do SIWZ umowa wzór.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-10 15:05:54 3.1MB 118 razy
11 13_02_2017_08_32_32_SIWZ dostawa oraz montaż pomocy dydaktycznych.pdf (PDF, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-02-13 08:32:32 16.MB 100 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja zsesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 837KB) 2017-02-24 14:55:21 837KB 400 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 927KB) 2017-03-07 14:24:01 927KB 416 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 67673-2017 z dnia 2017-04-2017 r..pdf (PDF, 2.3MB) 2017-04-18 14:20:53 2.3MB 346 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 10-02-2017 14:45:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 10-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 18-04-2017 14:20:53