Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.2.2017.IF

Ogłoszenie nr 11520 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.

Miastko: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1. - Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka  1, 77200   Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail it@umig.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www:bip.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www:bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie wymgami określonymi w siwz zamkiętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości.
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.2.2017.IF
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach kompleksowej termomodernizacji siedmiu obiektów użyteczności publicznej w gminie Miastko z wykorzystaniem OZE obejmujących m.in.: montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach, prace termoizolacyjne, wymiana stolarki budowlanej, modernizacja systemu ogrzewania, automatyka sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej podlegających termomodernizacji budynków z uwzględnieniem prac towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych w celu redukcji niskiej emisji, wzrostu udziału energii wytwarzanej z OZE oraz uzyskania oszczędności energetycznej w obiektach objętych przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:42000000-6, 71240000-2, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45261900-3, 45321000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45332400-7, 45331100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2018


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: - dla Części 1 zamówienia: 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), - dla Części 2 zamówienia: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), - dla Części 3 zamówienia: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), - dla Części 4 zamówienia: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), - dla Części 5 zamówienia: 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), - dla Części 6 zamówienia: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), - dla Części 7 zamówienia: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mogą być niższe niż suma kwot środków finansowych lub zdolności kredytowej wszystkich części wskazanych w ofercie; 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - dla Części 1 zamówienia: 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), - dla Części 2 zamówienia: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), - dla Części 3 zamówienia: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), - dla Części 4 zamówienia: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), - dla Części 5 zamówienia: 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), - dla Części 6 zamówienia: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), - dla Części 7 zamówienia: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż suma kwot gwarancyjnych wszystkich części wskazanych w ofercie;
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania: 1) iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż: - dla Części 1 zamówienia: 110.000,00 PLN brutto, - dla Części 2 zamówienia: 150.000,00 PLN brutto, - dla Części 3 zamówienia: 240.000,00 PLN brutto, - dla Części 4 zamówienia: 230.000,00 PLN brutto, - dla Części 5 zamówienia: 190.000,00 PLN brutto, - dla Części 6 zamówienia: 100.000,00 PLN brutto, - dla Części 7 zamówienia: 90.000,00 PLN brutto; 2) w zakresie potencjału kadrowego, że: dysponuje i/lub będzie dysponował nie mniej niż osobą lub osobami posiadającymi łącznie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia. Przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j.: Dz. U. z 2008r., nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) wskazana w wykazie robót budowlanych robota budowlana będzie odpowiadała w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty oraz będą wskazywały, ze została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona; 2) z informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia w zakresie wymienionych specjalnościach. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w zakresie: 1)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości wskazanej w siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia, na które wykonawca zamierza złożyć ofertę, b) dokumenty potwierdzające, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę wskazana w siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia, na które wykonawca zamierza złożyć ofertę; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć w/w wymaganych dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 2)zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż wymagana dla danej części zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dokument pozwalający jednoznacznie zidentyfikować z jakiego numeru rachunku oraz kto dokonał przelewu środków finansowych; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg IV.1.2) pkt 3 ppkt 2)- 5) ogłoszenia i odpowiednio poz. 11.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – c.d. załącznika nr 2 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium dla każdej wskazanej części zamówienia w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, oraz z 2015r., poz. 978 i 1240 ze zm.). 4. Wykonawcy składający ofertę na kilka części winni wnieść wadium w wysokości odpowiadającej wielokrotności wymaganej kwoty. W przypadku wniesienia wadium w niższej od wymaganej kwoty wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone jako niezabezpieczone wadium. Wykonawca nie będzie miał możliwości po otwarciu ofert zadecydować, które części zabezpiecza wadium, a których nie zabezpiecza. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 27 2030 0045 1110 0000 0262 0850. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 6. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 7. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 3 pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu – zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np.: po wykonaniu prac rozbiórkowych, demontażowych w tym dokonanie oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów obiektu (np., ścian, stropów, stropodachów, fragmentów instalacji - mediów występujących w budynkach), ujawnione kolizje techniczne itp. wymagających przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej oceny (ekspertyzy) technicznej, b) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. jeżeli w miejscu realizacji zamówienia wystąpią warunki atmosferyczne nieodnotowywane przez synoptyków w czasie ostatnich trzech lat przed datą ich wystąpienia okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały, 2) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron, 3) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: a) stawki podatku VAT od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I    Nazwa: Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku, przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, zlokalizowany na dz. nr 75/3 obręb 83/5 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie ścian wewnętrznych od nieogrzewanych poddaszy, - docieplenie stropów poddaszy w części frontowej i sali widowiskowej, - wymiana okien i zastosowanie nawiewników, - modernizacja systemu ogrzewania, - wymiana opraw oświetleniowych, - montaż instalacji ogniw PV, - automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, - podjazd dla osób niepełnosprawnych; Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 62,00%
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 42000000-6, 71240000-2, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45261900-3, 45321000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45332400-7, 45331100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60

okres gwarancji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: II    Nazwa: Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, przy ul. Tuwima 1, zlokalizowany na dz. nr 33/15 obręb 83/4 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ocieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie stropodachu i stropu tarasu/loggi, - wymiana istniejącego systemu przygotowania c.w.u. na system centralny zasilany z instalacji słonecznej i węzła cieplnego, - modernizacja systemu ogrzewania, - wymiana opraw oświetleniowych, - montaż instalacji ogniw PV, - ocieplenie ścian piwnic, - wymiana okien piwnicznych, - automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, - podjazd dla osób niepełnosprawnych, Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 58,60% UWAGA – w budynku tym znajduje się noclegownia dla osób bezdomnych i w związku z powyższym przedmiot zamówienia w tym zakresie winien zostać wykonany w sposób zgodny ze wszystkimi przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie noclegowni.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 42000000-6, 71240000-2, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45261900-3, 45321000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45332400-7, 45331100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60

okres gwarancji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: III    Nazwa: Budynek Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku, przy ul. Mickiewicza 3a, zlokalizowany na dz. nr 106/2 obręb 83/5 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu hali, - modernizacja instalacji c.o., - modernizacja instalacji c.w.u., - automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej; - wymiana opraw oświetleniowych, Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 66,00%
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 42000000-6, 71240000-2, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45261900-3, 45321000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45332400-7, 45331100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena oerty

60

okres gwarancji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: IV    Nazwa: Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku, przy ul. Bolesława Chrobrego 7-8, zlokalizowany na dz. nr 369 obręb 83/2 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z piwnicznymi zagłębionymi w gruncie, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, - modernizacja systemu przygotowania c.w.u., - modernizacja systemu grzewczego, - wymiana opraw oświetleniowych, - montaż instalacji ogniw PV, - automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, - rozbiórka komina, - podjazd dla osób niepełnosprawnych, - remont schodów zewnętrznych; Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 62,94%
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 42000000-6, 71240000-2, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45261900-3, 45321000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45332400-7, 45331100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60

okres gwarancji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: V    Nazwa: Budynek Zespołu Szkół w Dretyniu, zlokalizowany na dz. nr 128/6 obręb Dretyń.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ocieplenie ścian zewnętrznych w części nowej i starej, - ocieplenie poddasza w części nowej i starej, - ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, - modernizacja instalacji c.o., - wymiana opraw oświetleniowych, - montaż instalacji ogniw PV, - automatyka systemu sterowania monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, - remont i wykonanie schodów zewnętrznych; Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 54,20%
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 42000000-6, 71240000-2, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45261900-3, 45321000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45332400-7, 45331100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60

okres gwarancji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: VI    Nazwa: Budynek Szkoły Podstawowej w Piaszczynie zlokalizowany na dz. nr 63 obręb Piaszczyna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ocieplenie ścian zewnętrznych w części nowej i starej, - ocieplenie stropu poddasza w części starej i docieplenie stropu poddasza w części nowej, - ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, - modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła, - wymiana opraw oświetleniowych, - montaż instalacji ogniw PV, - automatyka systemu sterowania i monitoringu siedzi elektroenergetycznej i ciepłowniczej, - przemurowanie komina, - remont i wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych; Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 56,9%
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 42000000-6, 71240000-2, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45261900-3, 45321000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45332400-7, 45331100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60

okres gwarancji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: VII    Nazwa: Budynek Szkoły Podstawowej w Słosinku, zlokalizowany na dz. nr 427 obręb Słosinko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, - ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana opraw oświetleniowych, - montaż instalacji ogniw PV, - przemurowanie komina, - automatyka systemu sterowania monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, - remont schodów zewnętrznych. Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 66,9%
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 42000000-6, 71240000-2, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45261900-3, 45321000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45332400-7, 45331100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60

okres gwarancji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

                                                                                           Zamawiający

 

                                                                                                                                                      (-) 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_efekt.i energet. 2017.pdf (PDF, 152KB) 2017-01-20 12:14:51 152KB 401 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_ efekt.i energet.2017.pdf (PDF, 794KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 12:16:08 794KB 366 razy
2 czesc_i_mgok.rar (RAR, 5.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 12:16:33 5.8MB 178 razy
3 czesc_ii_mgops.rar (RAR, 5.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 12:16:41 5.3MB 156 razy
4 czesc_iii_osir.rar (RAR, 11.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 12:16:51 11.MB 153 razy
5 czesc_iv_sp_1_miastko.rar (RAR, 8.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 12:17:01 8.7MB 149 razy
6 czesc_v_zs_dretyn.rar (RAR, 4.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 12:17:09 4.7MB 156 razy
7 czesc_vi_sp_piaszczyna.rar (RAR, 6.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 12:17:17 6.4MB 154 razy
8 czesc_vii_sp_slosinko.rar (RAR, 8.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 12:17:25 8.1MB 150 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 435KB) 2017-02-07 10:34:42 435KB 636 razy
Wynik postępowania
1 BIP wybór oferty efektywnosc.pdf (PDF, 144KB) 2017-03-27 13:33:04 144KB 484 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Poprawa efektywności energetycznej.pdf (PDF, 171KB) 2017-04-13 09:59:24 171KB 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 20-01-2017 12:14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 13-04-2017 09:59:24