Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe WOA 271.2.MS.2017 Gmina Miastko zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie programów, organizację i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO " podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Miastko, dnia 18.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe WOA 271.2.MS.2017

Gmina Miastko zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie programów, organizację i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych  w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja , Działanie 3.2. Edukacja ogólna,
Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej,
Nr Umowy RPPM.03.02.01-22-0154/15-00.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko
tel. 59 857 0719
fax. 59 857 2368

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czterech szkołach podstawowych oraz dwóch szkołach gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko, w terminie od 01.03.2017 r. do 31.07.2017 r., z uwzględnieniem przerw ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych oraz ewentualnych innych przerwach w nauce, dla min. 45 osób, z zakresu:

  1. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela z zakresu  zastosowania TIK
      w dydaktyce oraz zastosowanie prezentacji w Prezi.


1) Liczba osób: 18 osób.
2) Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych. Zajęcia w szkołach, wykraczające ponad podstawę programową, prowadzone będą
przy wykorzystaniu narzędzi TIK (technologia informacyjno- komunikacyjna), dla nauczycieli języków obcych, przyrody, matematyki, matematyczno przyrodnicze w kl. I-III (3), wyrównujące
z matematyki.
3) Moduły tematyczne:
  - prezentacja narzędzi i aplikacji służących nauce programowania,
  - proste języki programowania,
  - poznanie narzędzi TIK  i innowacyjnych metod pracy wykorzystywanych podczas zajęć edukacji
    matematycznych w klasach I-III,
  - nabycie umiejętności praktycznych związanych z obsługą narzędzi informatycznych,
    wykorzystywanie ich podczas prowadzeń zajęć dydaktycznych,
  - doskonalenie umiejętności uczenia się w zakresie matematyki oraz zainspirowania do korzystania
    w pracy z uczniami nowoczesnych metod edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
    ucznia,
  - doskonalenie umiejętności uczenia się w zakresie przyrody oraz zainspirowania do korzystania
    w pracy z uczniami nowoczesnych metod edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
    ucznia,
  - doskonalenie umiejętności uczenia się w zakresie języków obcych (j. angielski, niemiecki) oraz
     zainspirowania do korzystania w pracy z uczniami nowoczesnych metod edukacyjnych
     z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia,
  - metodyczne planowanie oraz ewaluacja zajęć z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych,
  - wykorzystanie zasad projektowania w Prezi,
  - wykorzystanie funkcjonalności Prezi,
  - tworzenie prezentacji od podstaw.
4) Zamawiający zapewnia sprzęt komputerowy do wykorzystania przez uczestników szkolenia.
5) Zamawiający nie przewiduje kosztów zakupu oprogramowania i licencji.

 2. Szkolenia przedmiotowe w doskonaleniu kompetencji zawodowych nauczycieli, informatyki,
      matematyki.


1) Liczba osób:6 osób.
2) Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych. Umiejętność posługiwania się kartami matematycznymi Grabowskiego, skuteczność i zainteresowanie nauki matematyki.
3) Moduły tematyczne:
  - efektywniejsza praca z uczniem słabym,
  - rozszerzony zakres postrzegania potrzeb edukacyjnych uczniów,
  - udoskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
  - lepsze planowanie i organizacja pracy,
  - podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji,
  - zaprezentowanie gier z wykorzystaniem kart w celu doskonalenia umiejętności rachowania,
  - logiczne myślenie,
  - zastosowanie gier do skutecznej nauki i sprawnego liczenia.
4) Na Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia pomocy i materiałów dydaktycznych
    wykorzystywanych w trakcie szkolenia.
 
  3. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu stosowania metod
      nauczania opartych ma metodzie eksperymentu.
 

1) Liczba osób:4 osoby. 
2) Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych. Zajęcia w szkołach, wykraczające ponad podstawę programową, prowadzone będą z wykorzystaniem metody eksperymentowania, doświadczania oraz innych metod aktywizujących uczniów, których efektem będzie wzrost kompetencji kluczowych uczniów w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, biologii, chemii, metody szybkiego uczenia się i zapamiętywania.
3) Moduły tematyczne:
  - analiza wymagań programowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, biologii, chemii,    
    w zakresie stosowania metody eksperymentu na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
  - znaczenie eksperymentu edukacyjnego w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
     biologii, chemii, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
  - sposoby planowania i organizowania lekcji z bloku matematyczno-przyrodniczego, biologii,   
    chemii, z wykorzystaniem eksperymentów oraz doświadczeń i innych metod aktywizujących
     uczniów,
  - symulacja zjawisk przyrodniczych, fizycznych, chemicznych i biologicznych,
  - metody i techniki pracy angażujące uczniów wykorzystujące sytuacje problemowe oraz uczące  
    współpracy,
  - korzystanie z obserwacji bezpośrednich, dokonywanych przez uczniów w trakcie zajęć w terenie,
  - prezentacja innowacyjnych narzędzi edukacji w ramach przedmiotów matematyczno-
     przyrodniczych, biologii, chemii, które pozwalają rozwijać u uczniów: znajomość metodyki badań
     naukowych, umiejętności złożone (kojarzenie szczegółowych wiadomości, zrozumienie
     wykorzystywanych pojęć, dostrzeganie i formułowanie związków przyczynowo-skutkowych oraz
     przetwarzanie posiadanych informacji prowadzących do zgłębiania i współtworzenia wiedzy,
     rozumianej jako połączenie wiadomości i umiejętności, zarówno prostych i jak i złożonych),
     myślenia naukowego, analitycznego i twórczego,
  - wykorzystanie w nauczaniu eksperymentów i doświadczeń przy użyciu pomocy będących
     na wyposażeniu pracowni szkolnych, jak i  przedmiotów codziennego użytku,
  - interpretacja wyników eksperymentów z uczniami,
4) Na Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia pomocy i materiałów dydaktycznych
    wykorzystywanych w trakcie szkolenia.

 4. Doskonalenie kompetencji zajęć rewalidacyjnych.

1) Liczba osób: 3 osoby.
2) Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć specjalistycznych, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rozwijających uzdolnienia o charakterze terapeutycznym  z uczniem niepełnosprawnym.
3) Moduły tematyczne:
  - rozwój psychofizyczny dziecka,
  - organizacja zajęć terapii pedagogicznej,
  - rozpoznawanie zaburzeń rozwoju języka, dysleksji, i innych,
  - dobór metod pracy terapeutycznej,
  -dobór zabaw i gier dydaktycznych
4) Na Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia pomocy i materiałów  dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie szkolenia.


  5. Przygotowanie do prowadzenia kółek zainteresowań rozbudzających kreatywność,
     w zakresie prognozowania pogody.      

1) Liczba osób: 1 osoba.
2) Cel szkolenia: podniesienie kompetencji uczestnika szkolenia i przygotowania go do prowadzenia zajęć dodatkowych (kółko geograficzne) w szkole gimnazjalnej, której efektem będzie  poszerzenie wiedzy na temat zjawisk zachodzących w pogodzie.
3) Moduły tematyczne:
  - obserwacja pogody,
  - analiza i interpretacja uzyskanych danych,
  -obsługa standartowych urządzeń zamieszczonej w klatce meteorologicznej (termometr, barometr,
    higrometr)
  - przegląd aktualnych modeli prognostycznych i źródeł meteorologicznych.
4) Na Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia pomocy i materiałów  dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie szkolenia.


  6. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie stosowania  logarytmiki
      w logopedii
.
 
1) Liczba osób: 1 osoba.
2) Cel szkolenia: podniesienie kompetencji uczestnika szkolenia i przygotowanie do prowadzenia zajęć dodatkowych w szkole podstawowej, której efektem będzie poszerzenie wiedzy w zakresie powadzenia zajęć z uczniem.
3) Moduły tematyczne:
  - podstawy teoretyczne logarytmiki,
  - wpływ muzyki na rozwój mowy dziecka, wczesna stymulacja muzyczna,
  - znaki pisma muzycznego, pojęcie muzyczne,
  - zapoznanie z instrumentarium,
  - zabawy i ćwiczenia oddechowe,
  - ćwiczenia uwagi wzrokowo-  słuchowo- ruchowej w piosence, melodii o zmiennym rytmie,
  - mowa rytmizowana i ćwiczenia artykulatorów,
  -  ćwiczenia rytmiczne,
  - budowanie scenariuszy zajęć logarytmicznych.
4) Na Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia pomocy i materiałów dydaktycznych  wykorzystywanych w trakcie szkolenia.
 

 7. Przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie procesu indywidualizacji pracy z uczniem
      ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „SPE”.

 
1) Liczba osób: 5 osób.
2) Cel szkolenia: podniesienie kompetencji uczestnika szkolenia i przygotowanie do prowadzenia zajęć dodatkowych w szkole podstawowej, której efektem będzie poszerzenie wiedzy w zakresie
prowadzenia zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3) Moduły tematyczne:
  - zauważenie i wstępne zdefiniowanie trudności/zdolności,
  - określenie specjalnych potrzeb dziecka,
  - zaplanowanie działań pomocowych/wspierających rozwój,
  - budowanie dobrych relacji,
  - tworzenie przyjaznego klimatu klasy,
  - koordynacja i integracja pracy wychowawczej dotyczącej całej klasy z działaniami wobec uczniów
    doświadczających trudności.
4) Na Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia pomocy i materiałów dydaktycznych  wykorzystywanych w trakcie szkolenia.

  8.Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania logopedii.

1) Liczba osób: 3 osoby.
2) Cel szkolenia: podniesienie kompetencji uczestnika szkolenia prawidłowej fonacji, poprawnej wymowy, prawidłowej pracy głosem w warunkach wystąpień publicznych, higieny i profilaktyki chorób głosu, praktycznych metod pracy nad głosem.
3) Moduły tematyczne:
  - pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania kompleksowych, skutecznych
    działań terapeutycznych,
  - zakres terapii zaburzeń rozwojowych u dziecka oraz do realizacji zadań z zakresu edukacji
     i wychowania uczniów z wadą wymowy,
  - poznanie etapów rozwoju mowy dziecka oraz nabycie umiejętności prowadzenia ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, oddechowych, fonacyjnych, aparatu artykulacyjnego dostosowanych do wieku dziecka.
4) Na Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia pomocy i materiałów dydaktycznych  wykorzystywanych w trakcie szkolenia.

  9. Przygotowanie do warsztatów szkoleniowych; zrozumieć świat głosek i liter oraz 101
        pomysłów na terapie percepcji wzrokowej.


1) Liczba osób: 2 osoby.
2) Cel szkolenia: przekazanie nauczycielom zajmującymi się edukacją językową dzieci wiedzy
z zakresu edukacji językowej, przygotowanie do właściwego postępowania terapeutycznego.
Usprawnienie, rozwój i stymulacja percepcji wzrokowej.
3) Moduły tematyczne:
  - omówienie rodzajów syntez słuchowych
  - poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się”
  - poznanie roli umiejętności prawidłowego głoskowania,
  - ćwiczenia ortograficzne w wybrzmiewaniu głosek, formułowanie reguł ortograficznych,
  - percepcja wzrokowa 101 pomysłów na jej terapię, rozwijanie i stymulacja,
  - stałość spostrzegania, figur i tła,
  - stosunków przestrzennych, spostrzegania położenia przedmiotów,
  - koordynacja wzrokowo- ruchowa.
4) Na Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia pomocy i materiałów dydaktycznych  wykorzystywanych w trakcie szkolenia.

  10. Kurs dla nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych, „Edukacja przez szachy w szkole”

1) Liczba osób: 2 osoby.
2) Cel kursu: zwiększenie koncentracji, cierpliwości, wytrwałości, rozwiniecie zmysłu twórczego, intuicji, myślenia analitycznego, rozwiązywanie problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości;
3) Moduły tematyczne:
  - szachowy, metodyczny i sędziowsko- organizacyjny;
  - techniki nauczania oraz metody aktywizujące;
  - technika uczenia się i zapamiętywania;
  - wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz
    zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój;
  - doskonalenie pracy zespołowej przez nauczyciela i uczniów.
4) Wykonawca zapewnia sprzęt szachowy w wymiarze : kompletów bierek, szachownic, szachownic demonstracyjnych, programy nauczania i wsparcie metodyczne oraz podręczniki szachowe.

III. MIEJSCE SZKOLENIA

   1) Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe w budynkach szkolnych zlokalizowanych na terenie 
        Gminy Miastko.
  
IV. INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie ofert kompleksowych obejmujących opracowanie  

     programów, organizację i przeprowadzenie wszystkich szkoleń wymienionych w pkt. II

     niniejszego zapytania ofertowego.

2) Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przypisania uczestników do poszczególnych grup

     szkoleniowych biorąc pod uwagę fakt, że jeden uczestnik może korzystać z kilku szkoleń.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia szkoleń kilku grup w jednym czasie,
    z zastrzeżeniem ust. 2.

4) Ilość godzin:

    Wymagana minimalna ilość godzin z poszczególnych szkoleń przypadających na jednego

     uczestnika – 30 godzin.

5) Intensywność szkolenia: min. 3 godziny szkoleniowe dziennie, przy czym godzina szkoleniowa

     trwa 45 minut.

6) Harmonogram szkoleń ustalony zostanie z osobą odpowiedzialną za koordynację projektu
     i dostosowany do planu zajęć poszczególnych nauczycieli.

7) Zajęcia będą prowadzone przez imiennie wskazanych przez Wykonawcę wykładowców

     i instruktorów o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach.

8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe zgodne
     z tematyką zajęć (zbindowane w formie trwałego skryptu) oraz harmonogram szkolenia.
     Wszystkie  materiały powinny posiadać tytuł projektu oraz znaki wskazane przez Zamawiającego.

9) Wymagania dotyczące dokumentacji szkolenia:

     a) Wykonawca przeprowadzi  test sprawdzający wiedzę uczestników przed rozpoczęciem szkolenia

          i na jego zakończenie oraz wykona opinię wejściową i końcową na podstawie obserwacji

          każdego z uczestników. Przedłoży wraz z dokumentacją końcową opinie i kopie testów.

           Przedstawi Zamawiającemu wyniki porównawcze testu.

     b) Wszystkim absolwentom szkolenia Wykonawca jest zobowiązany wystawić zaświadczenie
          o ukończeniu szkolenia oznaczone znakami wskazanym przez Zamawiającego.

     c) Wszystkie dokumenty dotyczące szkolenia oraz materiały szkoleniowe powinny być   

         oznakowane zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

         Pomorskiego na lata 2014-2020.

     d) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania obecności w następujący sposób:

         - prowadzenie list obecności z podpisami uczestników dla poszczególnych grup szkoleniowych,

         - oznakowania dokumentacji i miejsc prowadzenia zajęć  zgodnie z wytycznymi RPO WP  

           dotyczącymi promocji,

         - prowadzenie dokumentacji zdjęciowej prowadzonych zajęć.

  1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego (oceniającego jakość szkolenia – wzór ankiety – zał. nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego). Zamawiającemu należy dostarczyć poświadczone kopie przeprowadzonego badania oraz analizę wyników ewaluacji.
  2. Nieobecność usprawiedliwiona wykładowcy.

      W przypadku długotrwałej nieobecności wykładowcy Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie   

       powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i wskazać zastępcę prowadzącego zajęcia, który

       posiada przygotowanie i wykształcenie równoważne do wykładowcy. W przypadku krótkotrwałej

       nieobecności można zajęcia przełożyć, jednak o tym fakcie należy zawiadomić Zamawiającego.

       Nie przewiduje się możliwości przedłużenia końcowego terminu realizacji umowy z powodu

       przesuwanych zajęć z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

 

V. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1) Współpracy z Zamawiającym,

 2) Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym,
 3) Sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 4) Przedstawienia Zamawiającemu jednego egzemplarza opracowania materiałów szkoleniowych
     do wglądu, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia szkolenia.
 5) Przechowywania dokumentacji w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo
      oraz udostępnianie jej na żądanie odpowiednich instytucji do 31 grudnia 2028 roku.       

    VI. O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
      postępowaniem,     
 2) Dysponują osobami, które posiadają stosowne przygotowanie do prowadzenia szkoleń
     wymienionych w pkt. II,
 3) Dysponują kadrą posiadającą doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej lub zbliżonej
     tematyce, jak szkolenia w pkt. II.

    VII. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA MIEDZY STRONAMI:
 

1) Rozliczenia między stronami będą odbywały się w PLN, w formie jednej płatności końcowej,
     po zakończeniu realizacji zadania. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania
     przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na konto
     Wykonawcy wskazane na fakturze.
 2) Zapłata nastąpi w oparciu o fakturę, o której mowa w pkt. 1, z tym zastrzeżeniem,
     iż wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej, niż po wpłynięciu na konto Zamawiającego
     od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków
     związanych z realizacją Projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca.      
 

    VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY   

  1) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
  2) Niezbędne załączniki do złożonej oferty:
     - Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
     - Program szkolenia zawierający co najmniej zagadnienia (bloki tematyczne) wymienione
         w pkt. II, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
     - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
         na przeprowadzenia szkoleń wymienionych w pkt II stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego
         zapytania ofertowego,
     - Zestawienie potwierdzające spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,
        stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
     - Wykaz osób (wykładowców), którymi dysponuje wykonawca do przeprowadzenia szkoleń 
        stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
     3) Jeżeli pytanie zawarte w formularzu ofertowym nie dotyczy oferenta, należy wpisać
        „nie dotyczy”.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 

1) Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:
    Oferta na „Opracowanie programów, organizację i przeprowadzenia szkoleń w ramach
     realizacji projektu pn. „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół
     podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”.
     Nie otwierać przed 31.01.2017r. godz. 12:15.  
     Zaleca się zamieszczanie na kopercie nazwy i adresu (siedziby) Wykonawcy.
     Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego w pok. nr 19( sekretariat) w terminie
     do dnia 31.01.2017r., do godz.12:00.Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego .
2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.01.2017 r. o godz. 12:15,
     a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 03.02.2017 r. do godziny 15:00
     na stronie internetowej  pod adresem http://bip.miastko.pl/ 
3) Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
    treści złożonych ofert.
6) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie  http://bip.miastko.pl/ 
 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Na podstawie zawartego w zapytaniu ofertowym opisu przedmiotu zamówienia, w ofercie cenowej, należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cenę należy podać cyfrą
i słownie, cena winna być wyrażona w złotych polskich.
 

XI. OCENA OFERT
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami
i ich wagami:

                - cena brutto - 40%
                - merytoryczna wartość projektu - 30%
                - doświadczenie i kwalifikacje kadry - 30%

     razem: 100 %

1) W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór:

 

                                              cena najniższa

      Ocena punktowa = ---------------------------------------- x 40 punktów

                                               cena badana

2) Kryterium – „merytoryczna wartość szkolenia” max. 30 pkt.

 

      Oceniane będzie:
1. Zgodność treści szkolenia z celem szkolenia oraz doboru metod i form pracy – od 1 do 10 pkt.
2. Przydatność przewidywanych efektów szkolenia dla praktyki nauczycielskiej – od 1 do 10 pkt.
3. Atrakcyjność i nowatorstwo programu, dostosowanie jego struktury do tematyki szkolenia:
    zakres treści modułów ze szczegółowym programem, ich logiczny układ –  od 1 do 10 pkt.

3) Kryterium – „doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń o tożsamej lub zbliżonej tematyce do tematów szkoleń wymienionych w pkt. II” – punkty będą przyznawane za każdą prawidłowo wykonaną usługę szkoleniową dla nauczycieli z ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert:

    5 pkt – 5-10 szkoleń

   10 pkt – 11-15 szkoleń

   15 pkt – 16 – 20 szkoleń

   20 pkt – 21 – 25 szkoleń

   30 pkt – powyżej 26 szkoleń

    Podstawą przyznawania punktacji jest dołączenie referencji.
 
   4) Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszym bilansem punktów we wszystkich kryteriach
       oceny oferty, tj.: w kryterium „Cena brutto”, kryterium „ merytoryczna wartość projektu ”,
       kryterium „doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń o tożsamej lub zbliżonej tematyce
       do tematów szkoleń wymienionych w pkt II”.
 
   5) Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu zaproponowania
       rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska
       w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości
       wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
       w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
       wszystkich złożonych ofert. Zamawiający  w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
       w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
       terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający
       oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody
       wykonania zamówienia, wybrane metody techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania
       zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie
       odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień
       w wyznaczonym  terminie lub jeżeli ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
       że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania,
       że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  

  XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY      

 O wyborze najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony   internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.miastko.pl.
 

XIII. DODATKOWE INFORMACJE
 
 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Styrenczak pod nr tel.(59) 857 0774 oraz
  adresem email: malgorzata.styrenczak@um.miastko.pl.
 

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1) Formularz ofertowy,
2) Program szkolenia,
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w zapytaniu ofertowym na   
     opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn.
    „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych
     w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”.
4) Zestawienie potwierdzające spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,
5) Wykaz osób (wykładowców), którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkoleń
     z zakresu  doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod
     w zakresie zastosowania TIK w dydaktyce, szkolenia przedmiotowego, nauczania opartych
     na metodzie eksperymentu, doskonalenia kompetencji zawodowych z zajęć rewalidacyjnych, 
     szkolenie z prognozowania pogody, logarytmiki w logopedii, pracy z uczniem ze specjalnymi
     potrzebami edukacyjnymi, szkolenia logopedyczne, przygotowanie do prowadzenia warsztatów  
     szkoleniowych, kurs „Edukacja przez szachy w szkole”.
6) Zaświadczenie (wzór).
7) Ankieta ewaluacyjna (wzór).
8)  Umowa (wzór).

 

 

                                                                                                                           Zamawiający
                                                                                                                                    (-)       l

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zapytanie ofertowe szkolenia EDUKO.pdf (PDF, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:05:52 4.1MB 78 razy
2 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy.pdf (PDF, 615KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:06:35 615KB 137 razy
3 Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego Program szkolenia.pdf (PDF, 295KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:07:08 295KB 133 razy
4 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie Wykonawcy o spełnianu wymogów.pdf (PDF, 305KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:07:34 305KB 132 razy
5 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego doświadczenie wykonawcy.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:08:02 362KB 138 razy
6 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wykaz wykładowców.pdf (PDF, 350KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:09:06 350KB 144 razy
7 Załącznik nr 6do zapytania ofertowego zaświadczenie wzór o ukończeniu szkolenia.pdf (PDF, 233KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:09:29 233KB 139 razy
8 Załącznik nr 7 ankieta ewaluacyjna wzór.pdf (PDF, 759KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:10:07 759KB 139 razy
9 Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego Umowa wzór.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:10:40 1.6MB 140 razy
10 Załącznik do umowy Harmonogram szkoleń.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-18 17:11:23 263KB 135 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 416KB) 2017-01-27 11:26:47 416KB 284 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 256KB) 2017-02-03 16:53:13 256KB 319 razy
Wynik postępowania
1 Wybór najkorzystniejszej oferty szkolenia.pdf (PDF, 341KB) 2017-02-08 09:19:30 341KB 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 18-01-2017 17:05:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 18-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 08-02-2017 09:19:30