Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu znajdującego się przed planowanym Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 oraz modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego wraz z terenem przyległym w Miastku pow. bytowski, woj. pomorskie

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa Pomorskieo na lata 2014-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

tak

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, Krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka 1, 77200 Miastko, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 598 572 081, faks 598 572 368, e-mail it@umig.miastko.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.miastko.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy) Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem: Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać: Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: Pod adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu znajdującego się przed planowanym Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 oraz modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego wraz z terenem przyległym w Miastku pow. bytowski, woj. pomorske

Numer referencyjny: II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu przed Centrum usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 oraz modernizacji boiska wraz z terenem przyległym przy ul. Piłsudskiego w Miastku . Natomiast autor nagrodzonej w/w koncepcji w ramach zamówienia z wolnej ręki wykona Programy funkcjonalno - użytkowe umożliwiające realizację inwestycji w ramach zasady "zaprojektuj i wybuduj". Opracowanie konkursowe powinno w szczególności przedstawiać: 1) koncepcję architektoniczno-budowlaną projektowanego zagospodarowania terenu przed planowanym Centrum usług Społecznych przy ul. Stolarska 7 w Miastku wraz ze wskazaniem m.in. projektowanej drogi wewnętrznej łączącej ul. Stolarską z ul. Wybickiego, lokalizacji parkingów ( 15 miejsc postojowych), sportowych urządzeń terenowych, placu zabaw , elementów małej architektury, zespołów zieleni urządzonej, itp. oraz innych elementów zagospodarowania terenu ustalonych, w tym ogrodzenia terenu oraz wytycznych programowo-przestrzennych zawartych w ust. 9.5 Regulaminu, 2) koncepcję modernizacji boiska wraz z terenami przyległymi przy ul. Piłsudskiego w Miastku położonego w granicach opracowania konkursowego, Koncepcje te winny zawierać opis poszczególnej koncepcji konkursowej zgodnie z załącznikiem B-12 oraz informacją o planowanych kosztach - sporządzoną zgodnie z załącznikiem B-13 do Regulaminu, wraz z szacunkową wyceną tych kosztów wraz z danymi dotyczącymi wskaźników ilościowych, a także wykazem obowiązujących, przyjętych do obliczeń wskaźników cenowych, cen

rynkowych lub aktualnych powszechnie stosowanych cenników, katalogów czy taryfikatorów. Pracę konkursową należy sporządzić zgodnie z ustaleniami Regulaminu oraz w oparciu o: a) analizę istniejących uwarunkowań sytuacyjno-wysokościowych i przyrodniczo-krajobrazowych, b) analizę istniejących uwarunkowań komunikacyjnych, c) analizę istniejącej struktury własności gruntów, d) analizę możliwości zachowania istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz realizacji planowanych przez Zamawiającego inwestycji w projektowanych lokalizacjach na terenie objętym opracowaniem konkursowym, e) wytyczne programowo-przestrzenne dotyczące zadania konkursowego, sformułowane przez Zamawiającego w ust. 9.5 Regulaminu, f) obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. Na powyższym terenie opracowany jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”, który zostanie podjęty na najbliższej sesji styczniowej Rady Miejskiej w Miastku - załącznik B-7. Dla tych obszarów został sporządzony i uzgodniony zakres zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr B-8 Decyzje projektowe podejmowane przez uczestników konkursu powinny zatem być podejmowane w oparciu o szczegółowe informacje opisujące zadanie projektowe będące przedmiotem niniejszego konkursu, które zostały zawarte poniżej w ust. 9.3 ÷ 9.7 Regulaminu. Informacje te opisują przedmiot zadania konkursowego i odnoszą się w szczególności do: 1) miejsca lokalizacji i zakresu obszarowego opracowania konkursowego, 2) obszaru Natura 2000 "Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038" oraz Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 3) wytycznych programowo-przestrzennych dotyczących przedmiotu konkursu, 4) wymagań technicznych i użytkowych dotyczących przedmiotu konkursu 5) uzgodniony zakres zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania opracowania konkursowego, w tym: 1) orientacja ze strukturą własności gruntów, 2) zdjęcie ortofotomapy z zakresem obszarowym opracowania konkursowego terenu ul. Stolarskiej i ul. Piłsudskiego w Miastku., 3) mapa zasadnicza z zakresem obszarowym opracowania konkursowego, 4) inwentaryzacja budynków dawnego zakład produkcyjnego , który był zlokalizowany przy ul Stolarskiej 7 wraz z koncepcją adaptacji budynków na Centrum Usług Społecznych działka nr 295 i 290/1 5) wstępna koncepcja zagospodarowania terenu rewitalizacyjnego przy ul. Stolarskiej 7 z planowanymi w przyszłości obiektami 6) dokumentacja fotograficzna terenu położonego w granicach opracowania konkursowego, zostały opracowane w formie elektronicznej i dołączone do Regulaminu jako załączniki: B-1 ÷ B-11. Opis zakresu rzeczowego, formy opracowania i sposobu prezentacji pracy konkursowej został przedstawiony w rozdziale X Regulaminu.

II.3) Główny kod CPV 71000000-8 Dodatkowe kody CPV 71222000-0

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do architektów prowadzących działalność w zakresie projektowania architektonicznego. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, konsorcja, zespoły osób fizycznych, itp.), które niepodlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie z art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy PZP oraz spełniają warunki określone w art.

22 ust. 1 pkt.: 1÷4 ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: ? Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do Regulaminu; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: ? Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do Regulaminu; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: ? za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy: a) posiadają lub dysponują przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) albo posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury – odpowiadające wymaganiom określonym w ww. ustawie Prawo budowlane – oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez Izbę Architektów RP; b) dysponują lub w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, o którym mowa w ust. 5.3 Regulaminu, w tym: • przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanychdo projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , • przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o wykaz osób sporządzony zgodnie z załącznikiem A-3 oraz oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-4 do Regulaminu. W wykazie osób sporządzonym zgodnie z załącznikiem A-3 powinna zostać wymieniona przynajmniej jedna osoba, o której mowa w powyżej w pkt a). 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: ? Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do Regulaminu. Do mniejszego konkursu nie mają zastosowania postanowienia ustawy PZP zawarte w art. 26 ust. 2b. Ubiegając się o udział w niniejszym konkursie uczestnicy konkursu mogą polegać na własnej wiedzy i doświadczeniu, posiadanym potencjale technicznym, „zasobach osobowych” oraz zdolnościach finansowych, jak również mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu , posiadanym potencjale technicznym oraz zdolności finansowej innych podmiotów. Spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu konkursowym, uczestnicy konkursu potwierdzają poprzez złożenie wraz z „Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie” wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 7.2 Regulaminu. Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych uczestników spełniających ww. wymagania. Niespełnienie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z wymieniowych powyżej wymagań lub niewłaściwe wykazanie ich spełnienia, skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie, z zastrzeżeniem art. 26 ust.: 3 i 4 ustawy PZP. Ponadto, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, z udziału w konkursie zostaną wykluczeni również uczestnicy konkursu, którzy złożą

nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania konkursowego Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie”, którego wzór przedstawia załącznik A-1 do Regulaminu. Do Wniosku należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) w zakresie wykazania spełnienia przez uczestników konkursu warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy PZP: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do Regulaminu; b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w opracowywaniu pracy konkursowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie z załącznikiem A-3 do Regulaminu. W wykazie musi zostać wymieniona przynajmniej jedna osoba, o której mowa w ust. 7.1 pkt 3 lit. a) Regulaminu; c) oświadczenie, że osoby którymi dysponuje uczestnik konkursu przy wykonywaniu pracy konkursowej oraz którymi będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 5.3 Regulaminu, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w ust. 7.1 pkt 3 Regulaminu - sporządzony zgodnie z załącznikiem A-4 do Regulaminu; 2) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy PZP: d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2a ustawy PZP - sporządzone zgodnie z załącznikiem A-5 do Regulaminu; e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie”; 3) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP: f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo informację o tym, że uczestnik konkursu nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną zgodnie z załącznikiem A-6 do Regulaminu. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej muszą zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Składając ww. oświadczenia i dokumenty uczestnicy konkursu mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania pracy konkursowej oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Zamawiający może zażądać od uczestnika konkursu przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie w ocenie Sądu Konkursowego nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. W przypadku uczestników będących osobami fizycznymi – tj. osób prowadzących działalność gospodarczą w formie niezarejestrowanej – istotnym warunkiem uczestnictwa jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego , dla potrzeb związanych bezpośrednio lub pośrednio z prowadzonym postępowaniem konkursowym, w tym także udostępniania danych mediom w celu prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.). Wyrażenie ww. zgody następuje poprzez dołączenie do „Wniosku o dopuszczenie do udziału w

konkursie” załącznika A-7 do Regulaminu, który powinien zostać wypełniony i podpisany przez każdego uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu oraz ich poprawiania na każdym etapie postępowania konkursowego. Uczestnicy, o których mowa w ust. 7.1 Regulaminu, mogą wspólnie brać udział w konkursie (np. spółka cywilna, konsorcjum, grupa osób fizycznych, itp.). Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie uczestnicy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP muszą ustanowić na piśmie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu konkursowym. Dokument pełnomocnictwa musi zostać obowiązkowo podpisany przez wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie – lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych uczestników – i musi zostać dołączony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie do „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie” w formie odrębnego dokumentu sporządzonego zgodnie z załącznikiem A-9 do Regulaminu. Wszelka korespondencja dotycząca przebiegu konkursu oraz rozliczenia finansowe będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym w powyższy sposób pełnomocnikiem. Dane adresowe pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji i powinny zostać zawarte we „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie” sporządzonym zgodnie z załącznikiem A-1. Ponadto uczestnicy wspólnie ubiegający się o udział w konkursie muszą w sumie spełniać wymagane warunki udziału w konkursie.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1) wartości urbanistyczne, w tym jakość wykreowanej idei projektowej oraz przyjętej kompozycji urbanistycznej w kontekście spełnienia celu konkursu: - 25%

2) wart.architekt. i estetyczne, w tym jakość kompozycji architektonicznej oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i plastyczno materiałowych: - 25%

3) wart. funkcjon.-użytkowe, w tym jakość przyjętych rozwiązań funkcjonal.i komunikac. w kontekście wymagań programowych oraz warunków technicznych:- 25%

4) realność wykonania oraz ekonomiczność przyjętych rozwiązań projektowych, w kontekście planowanych kosztów realizacji inwestycji:- 25%

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 09/01/2017, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: j.polski

 

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

Termin składania prac konkursowych: Data 15.02.2017 r. godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Miastku u Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko , sekretariat I pietro.

 

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

1) I nagroda w wysokości 10.000 zł oraz zaproszenie autora (lub autorów) nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 Regulaminu,

2) II nagroda w wysokości 8.000 zł,

3) wyróżnienie w wysokości 1.500 zł .

Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie przyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki zostanie przyznane uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: tak

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_374281_2016.pdf (PDF, 324KB) 2016-12-28 07:21:48 324KB 465 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 stolarska.jpg (JPG, 1.9MB) 2016-12-27 21:00:05 1.9MB 441 razy
2 pilsudskiego_podklad_sytuacyjno_wysokosciowy.jpg (JPG, 2.6MB) 2016-12-27 21:00:05 2.6MB 434 razy
3 stolarska_pod_srodowiskowy_dom_pomocy.jpg (JPG, 5.5MB) 2016-12-27 21:00:05 5.5MB 439 razy
4 1_regulamin_konkursu_ul._stolarska_boiska_pilsudskiego.docx (DOCX, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-27 21:00:05 173KB 994 razy
5 boisko_od_poludnia.jpg (JPG, 7.1MB) 2016-12-27 21:00:05 7.1MB 424 razy
6 zalacznik_b_-_wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_konkursie.doc (DOC, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-27 21:00:05 45.KB 453 razy
7 boisko_ze_srodla_2.jpg (JPG, 5.9MB) 2016-12-27 21:00:05 5.9MB 426 razy
8 zalacznik_c-5_-_koperta_z_napisem_karta.doc (DOC, 27.KB) 2016-12-27 21:00:05 27.KB 414 razy
9 ul._stolarska_podklad_sytuacyjno_wysokosciowy.jpg (JPG, 7.3MB) 2016-12-27 21:00:05 7.3MB 413 razy
10 pilsudskiego.jpg (JPG, 1.3MB) 2016-12-27 21:00:05 1.3MB 420 razy
11 o_str._rzeki_studnica.jpg (JPG, 6.1MB) 2016-12-27 21:00:05 6.1MB 413 razy
12 okolice_pilsudskiego.png (PNG, 100KB) 2016-12-27 21:00:05 100KB 425 razy
13 stolarska_widok_od_rz._studnica.jpg (JPG, 6.9MB) 2016-12-27 21:00:05 6.9MB 420 razy
14 stolarska_-_bud._adm.jpg (JPG, 3.4MB) 2016-12-27 21:00:05 3.4MB 422 razy
15 boisko_ze_srodk_3.jpg (JPG, 6.4MB) 2016-12-27 21:00:05 6.4MB 417 razy
16 boisko_ze_srodka_1.jpg (JPG, 5.1MB) 2016-12-27 21:00:05 5.1MB 408 razy
17 boisko_ze_srodkla_4.jpg (JPG, 6.5MB) 2016-12-27 21:00:05 6.5MB 413 razy
18 stolarska_-_obiekt_do_rozbiorki.jpg (JPG, 5.8MB) 2016-12-27 21:00:05 5.8MB 416 razy
19 centrum_uslug_spolecznych-_wizualizacja.jpg (JPG, 2.5MB) 2016-12-27 21:00:05 2.5MB 418 razy
20 boisko_od_wschodu.jpg (JPG, 6.0MB) 2016-12-27 21:00:05 6.0MB 413 razy
21 zalacznik_c-1_do_c-4_-_karta_identyfikacyjna.doc (DOC, 81KB) 2016-12-27 21:00:05 81KB 407 razy
22 centrum_uslug_spoolecznych_parter.pdf (PDF, 1.0MB) 2016-12-27 21:00:05 1.0MB 420 razy
23 punkt_czasowej_opieki_pkt_przedszkolny_-_wizualizacja.jpg (JPG, 2.8MB) 2016-12-27 21:00:05 2.8MB 418 razy
24 zalacznik_b-13_-_wzor_formularza_z_informacja_o_planowanych_kosztach.doc (DOC, 34.KB) 2016-12-27 21:00:05 34.KB 420 razy
25 stolarska_pkt_przedszkolny.jpg (JPG, 5.7MB) 2016-12-27 21:00:05 5.7MB 417 razy
26 okolice_stolarskiej.png (PNG, 1.3MB) 2016-12-27 21:00:05 1.3MB 413 razy
27 stolarska_centr._uslug_spol._2.jpg (JPG, 5.1MB) 2016-12-27 21:00:05 5.1MB 410 razy
28 stolarska_-_cent_.uslug_spolecznych.jpg (JPG, 4.8MB) 2016-12-27 21:00:05 4.8MB 418 razy
29 stolarska_cent._uslug_spol_-_perspektywa.jpg (JPG, 3.8MB) 2016-12-27 21:00:05 3.8MB 415 razy
30 zalacznik_a-1_do_a-9_-_wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_konkursie.doc (DOC, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-27 21:00:05 127KB 456 razy
31 boisko_od_polnocy.jpg (JPG, 5.8MB) 2016-12-27 21:00:05 5.8MB 413 razy
32 zalacznik_b-12_-_wzor_formularza_z_zestawieniem_powierzchni.doc (DOC, 50.KB) 2016-12-27 21:00:05 50.KB 409 razy
33 boisko_od_zachodu.jpg (JPG, 5.2MB) 2016-12-27 21:00:05 5.2MB 415 razy
34 stolarska_-_obiekt_narozny_wiata_do_rozbiorki.jpg (JPG, 4.9MB) 2016-12-27 21:00:05 4.9MB 410 razy
35 stolarska_-_planowane_centrum_uslug_spolecznych.jpg (JPG, 4.6MB) 2016-12-27 21:00:05 4.6MB 423 razy
36 zalacznik_d_-_pokwitowanie_odbioru_pracy_konkursowej.doc (DOC, 40KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-27 21:00:05 40KB 432 razy
37 stolarska.dxf (DXF, 3.7MB) 2016-12-28 09:24:36 3.7MB 67 razy
38 zalacznik_b-8_zakres_zintegrowany.pdf (PDF, 5.8MB) 2016-12-28 09:24:36 5.8MB 79 razy
39 ogloszenie_konkurs_architektoniczno-urbanistyczny.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-28 09:24:36 3.1MB 100 razy
40 pilsudskiego.dxf (DXF, 100KB) 2016-12-28 09:24:36 100KB 67 razy
41 zalacznik_b-7_projekt_gm.pr.rewitalizacji_m._miastko_2016-2025.pdf (PDF, 1.9MB) 2016-12-28 09:24:36 1.9MB 76 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana treści regulaminu konkursu.pdf (PDF, 46.KB) 2017-01-18 13:55:25 46.KB 376 razy
2 Wyjaśnienie treści regulaminu konkursu.pdf (PDF, 73.KB) 2017-01-18 13:55:50 73.KB 357 razy
3 Załącznik nr B-14 Centrum Usług Spoołecznych - rzut parteru.pdf (PDF, 1.0MB) 2017-01-18 13:56:15 1.0MB 398 razy
4 Załącznik nr B-15 Centrum Usług Społecznych - rzut I piętra.pdf (PDF, 108KB) 2017-01-18 13:56:47 108KB 374 razy
5 Załącznik nr B-16 Punkt czasowej opieki nad dziećmi.pdf (PDF, 112KB) 2017-01-18 13:57:15 112KB 360 razy
6 Załącznik nr B-17 Inwentaryzacja elewacji istniejących budynków pdf.pdf (PDF, 47.KB) 2017-01-18 13:57:32 47.KB 481 razy
7 Załącznik nr B-18 Inwentaryzacja elewacji istniejących budynków dwg.dwg (DWG, 179KB) 2017-01-18 13:57:55 179KB 441 razy
8 Ogłoszenie nr 11283 o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 26.KB) 2017-01-20 07:47:41 26.KB 375 razy
9 Zmiana treści regulaminu z dnia 19.01.2017 r..pdf (PDF, 124KB) 2017-01-20 07:48:05 124KB 377 razy
10 Wyjaśnienie treści regulaminu z dn. 19.01.2017 r..pdf (PDF, 137KB) 2017-01-20 07:48:29 137KB 357 razy
11 Załącznik B-1 Orientacja własnościowa - położenie obszaru objętego konkursem w strukturze przestrzennej ul. Stolarska.jpg (JPG, 1.9MB) 2017-01-20 07:49:02 1.9MB 508 razy
12 Załącznik B-2 Orientacja własnościowa - położenie obszaru objętego konkursem w strukturze przestrzennej ul. Piłsudskiego.jpg (JPG, 1.3MB) 2017-01-20 07:49:37 1.3MB 423 razy
13 Załącznik B-3 Zdjęcia ortofotomapy z zakresem obszarowym opracowania ul. Piłsudskiego.png (PNG, 100KB) 2017-01-20 07:50:01 100KB 457 razy
14 Załącznik B-4 Zdjęcia ortofotomapy z zakresem obszarowym opracowania ul. Stolarska.png (PNG, 1.3MB) 2017-01-20 07:50:26 1.3MB 465 razy
15 Załącznik B-5 Podkład sytuacyjno - wysokościowy ul. Stolarka.rar (RAR, 6.9MB) 2017-01-20 07:51:28 6.9MB 477 razy
16 Załącznik B-6 Podkład sytuacyjno - wysokościowy ul. Piłsudskiego.rar (RAR, 2.3MB) 2017-01-20 07:52:09 2.3MB 391 razy
17 Załącznik B-7 Projekt Gminnego programu rewitalizacji miasta Miastko na lata 2016-2025.pdf (PDF, 1.9MB) 2017-01-20 07:52:42 1.9MB 496 razy
18 Załącznik B-8 Fiszka -Uzgodnienie zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020.pdf (PDF, 5.8MB) 2017-01-20 07:54:06 5.8MB 688 razy
19 Załącznik B-9 Koncepcja planowanego Centrum Usług Społecznych.rar (RAR, 9.8MB) 2017-01-20 07:55:17 9.8MB 788 razy
20 Załącznik B-10 Dokumentacja fotograficzna terenu ul. Stolarska.rar (RAR, 56.MB) 2017-01-20 08:00:58 56.MB 503 razy
21 zalacznik_b-11_dokumentacja_fotograficzna__terenu_ul._pilsudskiego.rar (RAR, 54.MB) 2017-01-20 08:23:18 54.MB 455 razy
22 zalacznik_b-12_-_wzor_formularza_z_zestawieniem_powierzchni_projektowanych_obiektow_i_terenow_ul._stolarska_i_pilsudskiego.doc (DOC, 50.KB) 2017-01-20 08:26:59 50.KB 366 razy
23 zalacznik_b-13_-_wzor_formularza__z_informacja_o_planowanych_kosztach.doc (DOC, 34.KB) 2017-01-20 08:27:21 34.KB 397 razy
24 zalacznik_b-18_inwentaryzacja_budynku_produkcyjnego_dzialka_nr_295_302_obr._ew._832_miastko_projektowane_cenrum_uslug_spolecznych.rar (RAR, 1.2MB) 2017-01-20 08:28:07 1.2MB 429 razy
25 zalacznik_b-19_inwentaryzacja_budynku_warsztatowego_dzialka_nr_290__295_obr._ew._832_miastko_projektowany_punkt_czasowej_opieki_nad_dziecmi.rar (RAR, 647KB) 2017-01-20 08:28:26 647KB 384 razy
26 zalacznik_b-20_inwentaryzacja_budynku_magazynowego__dzialka_nr_291.3_obr._ew._832_miastko_projektowany_srodowiskowy_dom_pomocy_spolecznej.rar (RAR, 474KB) 2017-01-20 08:28:43 474KB 376 razy
27 zalacznik_b-21_dokumentacja_fotograficzna_projektowanego_budynku_mieszkalnego.rar (RAR, 15.MB) 2017-01-20 08:29:00 15.MB 473 razy
28 zalacznik_b-22_dokumentacja_fotograficzna_projektowanej_hali_targowej.rar (RAR, 22.MB) 2017-01-20 08:29:16 22.MB 492 razy
29 zalacznik_c-1_do_c-4_-_formularz_karty_identyfikacyjnej_konkursu_wraz_z_oswiadczeniami.doc (DOC, 81KB) 2017-01-20 08:29:32 81KB 355 razy
30 zalacznik_c-5_-_wzor_koperty_z_napisem_karta.doc (DOC, 27.KB) 2017-01-20 08:29:49 27.KB 363 razy
31 23_01_2017_12_51_20_Wyjasnienie tresci regulaminu konkursu.pdf (PDF, 48.KB) 2017-01-23 12:51:20 48.KB 369 razy
32 Wyjaśnienie treści regulaminu z dnia 31.01.2017.pdf (PDF, 64.KB) 2017-01-31 13:30:36 64.KB 371 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych.pdf (PDF, 104KB) 2017-01-12 14:22:13 104KB 677 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wynikach konkursu.pdf (PDF, 133KB) 2017-02-23 15:08:11 133KB 391 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o wynikach konkursu.pdf (PDF, 56.KB) 2017-03-21 08:36:54 56.KB 497 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-12-2016 20:34:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kapłan 27-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 21-03-2017 08:36:54