Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.bip.miastko.pl

Ogłoszenie nr 322869 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

Miastko: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka  1, 77200   Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail , faks 598 572 368. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 
Numer referencyjny: WOA.271.1.2016.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości ciągów komunikacyjnych -likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości do max Ø 4 mm 1.2. Zakres usługi obejmuje: a) Odśnieżanie i wywóz śniegu. Przez odśnieżanie rozumie się mechaniczne i ręczne usuwanie opadu śniegu i błota pośniegowego zalegającego na całej szerokości jezdni, skrzyżowań, rozjazdów, zatok autobusowych, przystanków, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-jezdnych przy użyciu odpowiedniego sprzętu zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Usługa winna być wykonywana pojazdem poruszającym się z prędkością maksymalną nie większą niż 20 km/godz., tak aby nie uległy uszkodzeniu oznakowania, drogowskazy oraz znaki drogowe, a także mienie prywatne i publiczne. W trakcie wykonywania usługi nie należy przesuwać śniegu na prywatne działki i wjazdy oraz rośliny znajdujące się w pasach zieleni. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg. Przez wywóz śniegu rozumie się wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego (gdy zaistnieje taka konieczność) zebranie przy pomocy sprzętu mechanicznego zepchniętego śniegu i lodu, załadowanie i wywóz. Wykonawca jest zobowiązany posiadać do swojej dyspozycji plac, na którym będzie składowany śnieg i lód. b) Zwalczanie śliskości zimowej. Przez zwalczanie śliskości zimowej rozumie się usuwanie z nawierzchni lodu lub zlodowaciałego śniegu przez posypywanie co najmniej 80% powierzchni zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy realizującego usługi pozostaje zakup i magazynowanie odpowiedniej ilości piasku o ziarnistości max. Φ 2 mm. Koszt dostawy piasku należy wkalkulować w posypywanie ulic, chodników. Wykonawcy wini dostosować wysokość i szerokość sypania, tak aby nie uległy uszkodzeniu inne pojazdy, a także mienie prywatne i publiczne. 2. Warunki wykonywania usługi we wskazanych zakresach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości ) winny być wykonywane całodobowo, przez siedem dni w tygodniu, w tym niedziele i dni świąteczne, sprzętem sprawnym technicznie i o parametrach co najmniej wskazanych w specyfikacji. Wykonawca będzie miał obowiązek przystąpić do wykonywania usługi w ciągu do 2 godzin w zależności od zadeklarowanego czasu reakcji w złożonej ofercie od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu wykonywania usługi Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie zadania. 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jak zamówienie podstawowe, których wartość nie będzie większa niż 10% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/04/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi gwarantującymi efektywne prowadzenie akcji zimowej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe: Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych: 1) część 1 - miasto wschód: - ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem z listwą gumową przy krawędzi pługa-1szt. -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 60 kM , oraz wadze własnej do 4,0 t z pługiem z listwą gumową przy krawędzi pługa– 1 szt. -sprzęt przeznaczony do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem- 1 szt. 2) część 2 - miasto zachód: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem z listwą gumową przy krawędzi pługa-1 szt. -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 60 kM oraz wadze własnej do 4,0 t z pługiem z listwą gumową przy krawędzi pługa – 1 szt. -sprzęt przeznaczony do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem -1 szt. 3) część 3 - sołectwa Dretynek– Trzcinno, Lubkowo: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. -sprzęt przeznaczony do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem- 1 szt. 4)część 4 - sołectwa Dretyń, Okunino– Kowalewice, Tursko: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. -sprzęt przeznaczony do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem- 1 szt. 5)część 5 - sołectwa: Węgorzynko, Przęsin - Zadry: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. 6) część 6 - sołectwa Role– Wiatrołom, Żabno, Turowo: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. -sprzęt przeznaczony do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem- 1 szt. 7)część 7 - sołectwa Popowice, Czarnice, Wałdowo: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. 8) część 8 - sołectwo Piaszczyna: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. -sprzęt przeznaczony do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem- 1 szt. 9) część 9 - sołectwo Głodowo: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. 10) część 10 - sołectwa Kwisno – Szydlice, Dolsko: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. 11)część 11 - sołectwa Świeszyno, Chlebowo, Pasieka: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. -sprzęt przeznaczony do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem- 1 szt. 12)część 12 - sołectwa Biała, Świerzno, Świerzenko: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. 13)część 13 - sołectwa Wołcza Mała, Wołcza Wielka: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. 14)część 14 - sołectwa Bobięcino, Kamnica, Kawcze: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. 15) część 15 - sołectwa Słosinko, Miłocice: -ciągnik rolniczy lub inny pojazd o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem– 1 szt. -sprzęt przeznaczony do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem- 1 szt. Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach – akcja zima musi być prowadzona w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu wykazania braku przesłanek wykluczenia określonych w: 1) art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przywołanym art.; 2)art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. -W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. -W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. -Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(np. spółka cywilna).W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2.W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia załącznik nr 5 SWIZ przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie indywidualnie składają, dokumenty o których mowa w punktach od 9.1 lit. a), oraz pkt. 8.5 indywidualnie natomiast oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków- załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ konsorcjanci składają indywidualnie na jednym dokumencie, lub oddzielnych dokumentach, natomiast dokumenty o których mowa w punkcie 9.1 pkt. b) mogą być złożone wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nieTermin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością świadczenia usługi po terminie ustalonym w § 3, w sytuacji anomalii pogodowych(np.opadu śniegu, spadku temperatury) 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 21/10/2016, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: miasto wschód
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:miasto wschód- Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Morelowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Konst.3 Maja, Kowalska, Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej, F. Chopina, Tuwima Pasieka: droga w kierunku na OSiR (OSiR+ rybakówka + budynki mieszkalne) Chodniki: B. Chrobrego, Kr. Jadwigi, Gen. Wybickiego, Konst. 3 Maja, Szewska, Tuwima,.; Długa, A. Krajowej, Słupska, Kowalska, Piastowska, Konopnicka, Rybacka, Mickiewicza. Odśnieżanie dróg, ulic, chodników,wywóz śniegu 300 godz. Usuwanie oblodzeń z dróg, ulic, chodników 250 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2    Nazwa: miasto zachód
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Os. Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jeziorna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen. Maczka, Kolejowa, Kwiatowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, Zielona, szkolna, Kujawska + droga do Nadleśnictwa i za nadleśnictwem, Podhalańska, Śląska, Pasieka: os. Wyzwolenia, droga do kurników Chodniki: Grunwaldzka + parking za urzędem, parking za CIT przy ul. Dworcowej, Pomorska, Dworcowa, Gen. Sikorskiego, Gen. Maczka, Wielkopolska, Młodzieżowa, Kujawska + chodnik do byłej siedziby nadleśnictwa Miastko, K. Wielkiego, Koszalińska + chodnik do Łodzierzy, Klonowa, Przyjaciół, Harcerska, Ogrodowa, Wrzosowa. Odśnieżanie dróg, ulic, chodników,wywóz śniegu-300 godz. Usuwanie oblodzeń z dróg, ulic, chodników--250 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 3    Nazwa: Sołectwa- Dretynek, Trzcinno, Lubkowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Lubkowo - Odśnieżanie dróg,ulic,chodników -200 godz. Usuwanie oblodzeń z dróg, ulic, chodników -20 godz 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 4    Nazwa: Sołectwa- Dretyń, Okunino-Kowalewice, Tursko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dretyń,Tursko,Łosośniki, Okunino, Kowalewice,Cisy,Plewisko- Odśnieżanie dróg, ulic, chodników- 250 godz. Usuwanie oblodzeń z dróg, ulic, chodników-60 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 5    Nazwa: Sołectwa- Węgorzynko Przęsin - Zadry
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Węgorzynko, Byczyna, Przęsin, Zadry Odśnieżanie dróg, ulic, chodników-250 godz 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 6    Nazwa: Sołectwa-Role-Wiatrołom, Żabno, Turowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo Odśnieżanie dróg, ulic, chodników-150 godz. Usuwanie oblodzeń z dróg, ulic, chodników- 20 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 7    Nazwa: Sołectwo- Popowice Czarnica Wałdowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Popowice, Wałdowo, Grądzień, Czarnica, Męciny,droga Wałdowo –Popowice - Turowo Odśnieżanie dróg, ulic, chodników- 200 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 8    Nazwa: Sołectwo- Piaszczyna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Piaszczyna (droga z Piaszczyny na Brzozowo), Borzykowo, Cieszanowo,Gomole Odśnieżanie dróg, ulic, chodników- 150 godz. Usuwanie oblodzeń z dróg, ulic, chodników- 10 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 9    Nazwa: Sołectwo- Głodowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Głodowo, Ostrowo, Znakowo (wieś i droga na Brzozowo) Odśnieżanie dróg, ulic, chodników- 150 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 10    Nazwa: Sołectwo- Kwisno – Szydlice, Dolsko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kwisno, Szydlice, Stachowo, Dolsko, droga Dolsko- Wałdowo Odśnieżanie dróg, ulic, chodników- 150 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 11    Nazwa: Sołectwa- Świeszyno Chlebowo Pasieka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Pasieka (Lipczyno, Trzebieszyno) Odśnieżanie dróg, ulic, chodników- 150 godz. Usuwanie oblodzeń z dróg, ulic, chodników 10 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 12    Nazwa: Sołectwa- Biała Świerzno Świerzenko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Biała, Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko Odśnieżanie dróg, ulic, chodników- 150 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji n azgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 13    Nazwa: Sołectwa- Wołcza Wlk. Wołcza Mała
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wołcza Wielka, Wołcza Mała,Krzeszewo,Cicholas,Przemkowo,Zajączkowo Odśnieżanie dróg, ulic, chodników- 200 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 14    Nazwa: Sołectwa- Bobięcino, Kamnica, Kawcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bobięcino, Malęcino, Gołębsko, Kamnica, Toczeń, Studnica, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Łodzierz Odśnieżanie dróg, ulic,chodników- 200 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 15    Nazwa: Sołectwa- Słosinko, Miłocice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Słosinko, Domanica, Przeradź, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć Odśnieżanie dróg, ulic,chodników- 200 godz. Usuwanie oblodzeń z dróg, ulic, chodników- 20 godz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena oferty 60
Czas reakcji na zgłoszenie 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

                                                                     Zamawiający

(-)

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
   

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - WOA.271.1.2016.MS.pdf (PDF, 293KB) 2016-10-13 12:28:16 293KB 352 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - WOA.271.1.2016.MS.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-13 12:30:04 17.MB 101 razy
2 Zmiana treści SIWZ.pdf (PDF, 484KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-14 14:53:55 484KB 61 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja o sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 1.0MB) 2016-11-14 14:36:20 1.0MB 313 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 930KB) 2016-11-16 11:06:03 930KB 439 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 4.3MB) 2016-11-29 16:16:23 4.3MB 595 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 13-10-2016 12:27:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 13-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 29-11-2016 16:16:23