Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko na części działki nr 356/5 obręb 83/1 Miastko, gmina Miastko

WRG.271.2.5.2016.JG                                                                                                                                     Miastko, dnia 27.09.2016r.

   

 

Burmistrz Miastka

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej, 77-200 Miastko pow. bytowski, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) stosownie do Zarządzenia Nr 410/6/2014 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2014r.

 

ZAPRASZA

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego sporządzenie opracowania:

 

„ Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko na części działki nr  356/5 obręb 83/1 Miastko, gmina Miastko

 (nazwa nadana zamówieniu)

 

1. Przedmiot zamówienia: usługa

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z Koncepcją zagospodarowania i planowanymi kosztami prac projektowych i robót budowlanych dla przedsięwzięcia, dla którego  wykonania, Gmina Miastko jako Beneficjent zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 11.2. Gospodarka odpadami  - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 11 ŚRODOWISKO RPO WP na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko” (PSZOK).

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia

       Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) opracowanie 

a) Koncepcji PSZOK dla w/w lokalizacji w miejscowości Miastko, podlegającej pisemnemu uzgodnieniu i akceptacji przez zamawiającego,której ostateczna treść będzie podstawą opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego,

b) Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z póź. zm.); 

c) Planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - kosztorysowym (Dz.U.z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

2) uzyskanie we własnym zakresie:

a) ostatecznych decyzji:

- środowiskowej wydanej na Gminę Miastko ( w tym przygotowanie stosownego wniosku, wymaganych załączników wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 353).    

- celu publicznego wydanej na Gminę Miastko ( w tym przygotowanie stosownego wniosku z wymaganymi załącznikami,

b) uzyskania warunków przyłączeń do sieci wodociągowej, sanitarnej i energetycznej;

c) uzgodnienia z Zarządcą drogi (droga gminna) warunków dostępności do drogi publicznej w zakresie planowanego zjazdu;

3) zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU.

2.3. Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania Koncepcji i PFU

2.3.1.  Informacje ogólne

           1) PFU będzie stanowił dokument opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w formule  „zaprojektuj i wybuduj”;

           2) treść PFU musi uwzględniać treść zaakceptowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji PSZOK.

2.3.2.  W treści PFU należy uwzględnić m.in. następujące elementy:

           1) wyjaśnienie celu,

           2) rozwiązania funkcjonalne;

           3) rozwiązania materiałowo-kolorystyczne,

           4) niezbędne wykazy (w tym m.in. materiałowe i sprzętowe), 
2.3.3.  Wymagana minimalna zawartość koncepcji niezbędna przy opracowaniu PFU

1) projekt zagospodarowania terenu – w skali niezbędnej do zobrazowania koncepcji,
2) projekt zabudowy kubaturowej (rzut przyziemia, rzut dachu, przekrój, elewacje) z uwzględnieniem adaptacji (przebudowy) istniejących obiektów (garaże murowane 6szt.).

2.3.4.  Dane wyjściowe do opracowania PFU i koncepcji oraz wytyczne i wymagania dotyczące funkcji, programu, technologii: 
1) branża architektoniczna i drogowa:

a) utwardzony teren o powierzchni dostosowanej do ustaleń wynikających z Koncepcji zagospodarowania PSZOK przy założeniu, że ogólna powierzchnia terenu przeznaczonego na działalność PSZOK wyniesie około 0,4 ha, i stanowi część działki nr 356/5
b) teren zabezpieczony ogrodzeniem z zamykaną bramą wjazdową ze szlabanem wjazdowym,
c)  przewidzieć (wyznaczyć) miejsca parkingowe (postojowe) dla pojazdów  oczekujących na  rozładunek w ilości minimum 3 stanowiska dla pojazdów o d.m.c. do 3,5t,

d) wytyczyć strefy przebywania oddających odpady, w tym wyznaczyć trasę przejazdu pojazdów wjeżdżających na teren (np. wymalowanie liniami ciągłymi placu, tablicami  kierunkowymi i barierkami).
e) budynek biurowo – socjalny (np. kontener) z pomieszczeniami socjalnymi dla obsługi PSZOK oraz pomieszczenie do obsługi klientów z możliwością ważenia  mniejszych odpadów (przenośna waga o tonażu do min 300kg),
f) zaadaptowanie (przebudowa) istniejących na działce pomieszczeń (byłe garaże) na:

    - tzw. "kącik rzeczy używanych" - przedmiotów do ponownego użycia (oprócz artykułów AGD i RTV) , 

    - magazyn odpadów niebezpiecznych z uszczelnionym podłożem (podłogą) m.in. do selektywnego zbierania w pojemnikach odpadów niebezpiecznych - zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

   -  magazyn na składowanie zużytego sprzętu AGD RTV,

   -  magazyn na przechowywanie wielkogabarytów,

g) zaprojektowanie wiat na zbiórkę odpadów,

h) zaprojektować miejsce do obsługi prasy do papieru i do tworzyw sztucznych,    

i) umieścić przy wjeździe na teren PSZOK tablicę informacyjną wraz z regulaminem porządkowym,

j) przewidzieć oznakowanie miejsc przewidzianych do ustawienia kontenerów na utwardzonym, otwartym placu,
k) przewidzieć legalizowaną wagę najazdową lub przejazdową o tonażu umożliwiającym ważenie przyjeżdżających pojazdów do PSZOK oraz pojazdów ciężarowych wywożących zebrane odpady komunalne z terenu zlokalizowana przy  wjeździe,

l) uwzględnić najazdową rampę rozładunkową dwustronną  na min. 2 kontenery po obu stronach ;

ł) zaprojektować zieleń izolacyjną

2) branża sanitarna: 
a) budowa przyłącza i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem  (w przypadku braku sieci KD odprowadzenie wody opadowej z terenu po wstępnym oczyszczeniu do gruntu na warunkach gestora sieci)
          b) budowa przyłącza i wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, 
          c) budowa przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej,
          d) wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń, elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, 

          3) branża elektryczna:
         a) budowa wewnętrznej linii zasilającej, instalacji elektrycznych, wraz z oświetleniem terenu
         b) instalacja komputerowa i telefoniczna 
         c) wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego (wideorejestratora) i instalacji alarmowej.
 2.3.5. Informacje ogólne 

 Do istniejącego na terenie gminy Miastko PSZOK-u  mieszkańcy mogą dostarczać posegregowane odpady takie jak :

    1) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,

    2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

    3) odpady opakowaniowe ze szkła,

    4) opakowania wielomateriałowe,

    5) tworzywa sztuczne i metale,

    6) zużyte baterie i akumulatory,

    7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

    8) przeterminowane leki,

    9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

    10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

    11) odpady budowlano - remontowe.

    12) zużyte opony.

W istniejącym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku w 2015r. zebrano łącznie 261,8Mg odpadów komunalnych w tym:

 

Kod odpadu

Rodzaj odebranych odpadów

Masa (Mg)

17 01 01

Odpady betonu oraz grunt betonowy z rozbiórek i remontów

108

16 01 03

Zużyte opony

23

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

3,4

20 02 01

Odpady ulegajace biodegradacji

76

20 01 39

Tworzywa sztuczne

6,5

17 02 02

szkło

9,0

17 03 80

odpadowa papa

15,5

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,7

15 01 07

Opakowania ze szkła

6,2

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

2,4

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0,4

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23* i 20 01 35

3,6

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23* zawierające niebezpieczne składniki

7,1

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia

     Do dnia 30 listopada 2016r.

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

W celu wykazania  przez wykonawcę  potwierdzenia  spełnienia  w/w warunków wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty  lub zamieścić w formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz wykaz zawierający wykonaną w okresie ostatnich trzech latach usługę odpowiadającą rodzajowi przedmiotu niniejszego postępowania z określeniem daty i miejsca jego realizacji wraz z dokumentem poświadczającym, że wskazana usługa została wykonana z należytą starannością.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych w/w dokumentów i oświadczenia.
Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

W przeciwnym razie w przypadku bezskutecznego wezwania do ich uzupełnienia zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.    

 

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    Cena 100%

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

   Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i  składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, koszt dojazdów, dostawy i wszelkie inne przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

7.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy  oraz napis:

      Oferta na wykonanie Programu  Funkcjonalno – Użytkowego budowy PSZOK dla gm. Miastko   – nie otwierać przed 6.10.2016r. do godz. 12:15

7.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

7.4. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć:

      a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

      b) Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2.

 

8.Miejsce i termin złożenia oferty  cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.10.2016r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 19 (sekretariat burmistrza).

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.

 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6.10. 2016godz. 12:15  w  siedzibie zamawiającego Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 18,

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami:

       1)  Ireneusz Ferenc

       2)  Joanna Gocoł

 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

      Zawarcie umowy nastąpi z wykonawcą, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

      Zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.

13. Inne informacje

13.1. Zamawiający nie przewiduje:

       a) składania ofert częściowych,

       b) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,

       c) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13.2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w  szczególności gdy:    

         1) gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką  Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania;

         2) wystąpią a okoliczności, które nie można było przewidzieć na etapie wszczynania  postępowania

13.3. W opisanych okolicznościach,  Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania  oferty.

 

14. Załączniki:

       1) formularz ofertowy - załącznik nr 1;

       2) wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2;

       3) projekt  umowy załącznik nr 3.

 

 

 

 

      Joanna Gocoł/Ireneusz Ferenc

      ……………………………………                                                          

             (przygotował)

                                                                                                           

Zamawiający

     (-)

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie PSZOK.pdf (PDF, 2.8MB) 2016-09-28 13:07:14 2.8MB 813 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 oferta PSZOK.pdf (PDF, 430KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 13:08:10 430KB 55 razy
2 projekt umowy PSZOK.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 13:09:10 3.1MB 61 razy
3 wykaz usług PSZOK.pdf (PDF, 261KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 13:11:35 261KB 20 razy
4 mapa PSZOK.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 13:12:12 362KB 40 razy
5 przedłużenie terminu realizacji.pdf (PDF, 296KB) 2016-09-30 12:03:59 296KB 41 razy
6 Oferta.doc (DOC, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-30 12:36:20 105KB 42 razy
7 Wykaz usług PSZOK.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-30 12:38:09 34KB 29 razy
8 zawiadomienie o zmianie terminu realizacji.pdf (PDF, 320KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-03 13:29:41 320KB 29 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty WRG.271.2.5.2016.JG.pdf (PDF, 479KB) 2016-10-07 14:00:24 479KB 314 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 28-09-2016 13:07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 27-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 07-10-2016 14:00:24