Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko na części działki nr 4/12 obręb Wołcza Wielka, gmina Miastko

 

0x08 graphic
BURMISTRZ MIASTKA

 

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68

www.miastko.pl e-mail: burmistrz@miastko.pl

0x08 graphic

WRG.271.1.4.2016                                                            Miastko, dnia 15.07.2016r.

 

 

Burmistrz Miastka

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej, 77-200 Miastko pow. bytowski, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164) stosownie do Zarządzenia Nr 410/6/2014 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2014r.

 

ZAPRASZA

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego sporządzenie opracowania:

 

Opracowanie programu Funkcjonalno - Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko na części działki nr 4/12 obręb Wołcza Wielka, gmina Miastko

(nazwa nadana zamówieniu)

 

1. Przedmiot zamówienia: usługa

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z Koncepcją zagospodarowania i Planowanymi kosztami prac projektowych i robót budowlanych dla przedsięwzięcia, dla którego wykonania, Gmina Miastko jako Beneficjent zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 11.2. Gospodarka odpadami - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 11 ŚRODOWISKO RPO WP na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko” (PSZOK).

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1. opracowanie:

  1. koncepcji PSZOK dla w/w lokalizacji w miejscowości Miastko, podlegającej pisemnemu uzgodnieniu i akceptacji przez zamawiającego, której ostateczna treść będzie stanowiła podstawę będzie podstawą opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego,

  2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j.: Dz. U z 2013r. poz. 1129 z póź. Zm);

  3. Planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-kosztorysowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

  1. uzyskanie we własnym zakresie:

  1. ostatecznych decyzji:

- środowiskowej wydanej na Gminę Miastko ( w tym przygotowanie stosownego wniosku, wymaganych załączników wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 353).

- celu publicznego wydanej na Gminę Miastko ( w tym przygotowanie stosownego wniosku z wymaganymi załącznikami,

- pozwolenia wodno - prawnego ( tym przygotowanie stosownego wniosku z wymaganymi załącznikami wraz z operatem wodno - prawnym,

  1. badań podłoża gruntowego (dokumentacji geotechnicznej);

  2. uzyskania warunków przyłączeń do sieci wodociągowej, sanitarnej i energetycznej;

  3. uzgodnienia z Zarządcą drogi (droga powiatowa) warunków dostępności do drogi publicznej w zakresie planowanego zjazdu;

  1. zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU.

 

2.3. Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania Koncepcji i PFU

2.3.1. Informacje ogólne

1) PFU będzie stanowił dokument opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”;

2) treść PFU musi uwzględniać treść zaakceptowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji PSZOK.

2.3.2. W treści PFU należy uwzględnić m.in. następujące elementy:

1) wyjaśnienie celu,

2) rozwiązania funkcjonalne;

3) rozwiązania materiałowo-kolorystyczne,

4) niezbędne wykazy (w tym m.in. materiałowe i sprzętowe), 
2.3.3. Wymagana minimalna zawartość koncepcji niezbędna przy opracowaniu PFU

1) projekt zagospodarowania terenu - w skali niezbędnej do zobrazowania koncepcji,
2) projekt zabudowy kubaturowej (rzut przyziemia, rzut dachu, przekrój, elewacje).

2.3.4. Dane wyjściowe do opracowania PFU i koncepcji oraz wytyczne i wymagania dotyczące funkcji, programu, technologii: 
1) branża architektoniczna i drogowa:

a) utwardzony teren o powierzchni dostosowanej do ustaleń wynikających z Koncepcji     zagospodarowania PSZOK (podbudowa pod plac wzmocniona przenosząca     obciążenia od samochodów ciężarowych i kontenerów) przy założeniu, że ogólna     powierzchnia terenu przeznaczonego na działalność PSZOK nie może przekroczyć     1,0 ha,
b) teren zabezpieczony ogrodzeniem z zamykaną bramą wjazdową ze szlabanem     wjazdowym,
c) przewidzieć (wyznaczyć) miejsca parkingowe (postojowe) dla pojazdów      oczekujących na wjazd na teren PSZOK w ilości minimum 3 stanowiska dla      pojazdów o d.m.c. do 3,5t,

d) wytyczyć strefy przebywania oddających odpady, w tym wyznaczyć trasę przejazdu

  pojazdów wjeżdżających na teren (np. wymalowanie liniami ciągłymi placu,       tablicami kierunkowymi i barierkami).
e) budynek biurowo - socjalny (np. kontener) z pomieszczeniami socjalnymi dla     obsługi PSZOK oraz pomieszczenie do obsługi klientów z możliwością ważenia      mniejszych odpadów (przenośna waga o tonażu do min 300kg),
f) budynek stanowiący pomieszczenie edukacyjne (o powierzchni przeznaczonej dla     ca. 25 osób) wraz z częścią ekspozycyjną, socjalną i wydzielonym niewielkim     miejscem przygotowania napojów (np. aneksem kuchennym) oraz z sanitariatem z      przyległą do niego częścią terenu do edukacji odpadowej,
g) magazyn w postaci np. kontenera lub wiaty przeznaczony na tzw. "kącik rzeczy

używanych" - przedmiotów do ponownego użycia (oprócz artykułów AGD i RTV) o powierzchni zabudowy ok. 30m2, 

h) magazyn w postaci np. kontenera odpadów niebezpiecznych z uszczelnionym podłożem (podłogą) m.in. do selektywnego zbierania w pojemnikach odpadów niebezpiecznych - zabezpieczony przed dostępem osób postronnych o powierzchnia zabudowy ok.30m2,

i) wyznaczyć zadaszone miejsce (np. wiatę) na składowanie zużytego sprzętu AGD RTV o powierzchni zabudowy ok. 30m2,

j) umieścić przy wjeździe na teren PSZOK tablicę informacyjną wraz z regulaminem

porządkowym,

k) przewidzieć oznakowanie miejsc przewidzianych do ustawienia kontenerów na

utwardzonym, otwartym placu,
l) przewidzieć legalizowaną wagę najazdową lub przejazdową o tonażu     umożliwiającym ważenie przyjeżdżających pojazdów do PSZOK oraz pojazdów     ciężarowych wywożących zebrane odpady komunalne z terenu zlokalizowana przy     wjeździe,

ł) uwzględnić najazdową rampę rozładunkową dwustronną na min. 2 kontenery po     obu stronach ;

2) branża sanitarna: 
a) budowa przyłącza i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem     (w przypadku braku sieci KD odprowadzenie wody opadowej z terenu po wstępnym

          oczyszczeniu do gruntu na warunkach gestora sieci)
          b) budowa przyłącza i wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, 
          c) budowa przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej,
          d) wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń, elektryczne ogrzewanie                pomieszczeń, 

3) branża elektryczna:
a) budowa przyłącza elektrycznego, oświetlenia terenu i wewnętrznej linii zasilającej     oraz instalacji elektrycznych, dostosowana do funkcji pomieszczeń,
b) instalacja komputerowa i telefoniczna 
c) wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego (wideorejestratora) i instalacji     alarmowej.

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Do dnia 15 października 2016r.

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu wykazania przez wykonawcę potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty lub zamieścić w formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz wykaz zawierający wykonaną w okresie ostatnich trzech latach usługę odpowiadającą rodzajowi przedmiotu niniejszego postępowania z określeniem daty i miejsca jego realizacji wraz z dokumentem poświadczającym, że wskazana usługa została wykonana z należytą starannością.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych w/w dokumentów i oświadczenia.
Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

W przeciwnym razie w przypadku bezskutecznego wezwania do ich uzupełnienia zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.

 

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    Cena 100%

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

   Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i

składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, koszt

dojazdów, dostawy i wszelkie inne przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z

realizacją zamówienia.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

7.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

Oferta na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego budowy PSZOK dla gm.       Miastko - nie otwierać przed 25.07. 2016r. do godz. 12:15

7.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

7.4. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć:

a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

b) Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2.

 

8.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2016r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 19 (sekretariat burmistrza).

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.07. 2016, godz. 12:15 w siedzibie

zamawiającego Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 18,

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami:

1) Ireneusz Ferenc

2) Joanna Gocoł

 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Zawarcie umowy nastąpi z wykonawcą, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę,

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.

13. Inne informacje

13.1. Zamawiający nie przewiduje:

a) składania ofert częściowych,

b) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,

c) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13.2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności gdy:

1) gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką              Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania;

2) wystąpią a okoliczności, które nie można było przewidzieć na etapie wszczynania              postępowania

13.3. W opisanych okolicznościach, Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania          oferty.

 

 

Zamawiający

(-)

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert.pdf (PDF, 2.5MB) 2016-07-18 15:34:37 2.5MB 368 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik Nr 1 formularz ofertowy.pdf (PDF, 433KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-18 15:35:23 433KB 32 razy
2 Załącznik Nr 2 wykaz usług.pdf (PDF, 277KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-18 15:35:51 277KB 30 razy
3 Załącznik Nr 3 projekt umowy.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-18 15:36:50 3.1MB 34 razy
4 lokalizacja PSZOK na mapie.pdf (PDF, 510KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-18 15:37:26 510KB 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 18-07-2016 15:33:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 18-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 18-07-2016 15:43:29