Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogloszenie o zamówieniu -Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 62679 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania od 1-6.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe objęte niniejsza siwz, których wartość nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego - stosownie do art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.32.10.00-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w w ogłoszeniu i odpowiednio części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. przeprojektowanie trasy przewodów c.o., lokalizacji kotła itp. w celu usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa lub możliwości uzyskania wyższej sprawności instalacji grzewczej, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz - 60 zł dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - świetlica Chlebowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont pomieszczenia gospodarczego: - przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności, - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach o pow. 37,06 m2, - malowanie powierzchni ścian i sufitów o pow. 36,06 m2, - pokrywanie płytkami powierzchni ścian nad zlewozmywakiem o pow. 1 m2, - zakup i montaż szafki wraz ze zlewozmywakiem, baterią i syfonem, - zakup i montaż szafki wraz z suszarką nad zlewozmywakiem, 1.2. remont toalety: - demontaż urządzeń sanitarnych (umywalki, miski ustępowej), - wypełnienie bruzd w ścianach o pow. 0,15 m2, - przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności, - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach o pow. 21,77 m2, - malowanie powierzchni ścian i sufitów o pow. 20,67 m2, - pokrywanie płytkami powierzchni ścian nad zlewozmywakiem o pow. 1,1 m2,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Głodowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie matalowym o pow. 10,67 m2, 1.2. montaż stolarki drzwiowej (drzwi płytowe wewnętrzne 90 ) - 1 szt., 1.3. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności na ścianach i suficie o pow. 113,39 m2, 1.3. wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie o pow. 131,14 m2, 1.4. malowanie powierzchni ścian i sufitów o pow. 92,15 m2, 1.5. wykonanie tynków mozaikowych (granplast) o pow. 45,21 m2, 1.6. uzupełnienie cokolików z płytek posadzkowych. 10 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - świetlica Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. roboty rozbiórkowe: - rozebranie drewnianej podłogi sceny i lamperii przy scenie o pow. 31,80 m2, - rozebranie drewnianej konstrukcji sceny o pow. 64 m2, 1.2. roboty tynkarskie i malarskie: - uzupełnienie tynków na ścianach o pow. 17,36 m2, - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach 39,06 m2, - malowanie powierzchni ścian 21,70 m2, - wykonanie tynków mozaikowych (granplast) na ścianach i wokół drzwi 32,26 m2 1.3.wykonanie nowej sceny i uzupełnienie posadzki: - wykonanie nowej sceny z płyty 0,628 m3 - wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej 20 mm na posadzce o pow. 18 m2 - położenie płytek posadzkowych typu gres o pow. 18 m2 - wykonanie cokolików z płytek posadzkowych o pow. 15,54 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.35.00-1, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 - świetlica Przęsin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. rozebranie ścian z płyt kartonowo - gipsowych o pow. 85 m2 , 1.2. izolacja ściany wejściowej - jednowarstwowo z wełny mineralnej o pow. 10 m2 , 1.3. ułożenie na ścianach płyt wiórowych o pow. 85 m2 , 1.4. ułożenie jednej warstwy siatki o pow. 90 m2, 1.5. gruntowanie podłoża o pow. 100 m2, 1.6. malowanie ścian wewnętrznych o pow. 100 m2,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 - świetlica Trzcinno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. roboty rozbiórkowe - rozbiórka stolarki drzwiowej - 5 szt., - rozbiórka ścianek działowych o pow. 9,05 m2, - rozebranie posadzek o pow. 7,97 m2, - rozebranie okładzin ściennych (płytek) o pow. 47,10 m2, - rozebranie rurociągów - 28 m, - rozebranie urządzeń sanitarnych - 7 szt., - usuniecie gruzu z budynku. 1.2. roboty murowe - wykonanie nowych ścian działowych o pow. 4,27 m2, - osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - 3 szt., - montaż wentylatorów elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych - 2 szt., 1.3. posadzki - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli polietylenowej o pow. 8,16 m2, - wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych 8,16 m2, - wykonanie warstwy wyrównawczej 8,16 m2, - położenie płytek posadzkowych typu gres 8,16 m2, - wykonanie cokolików z płytek posadzkowych 6,32 m2, 1.4. tynki i okładziny ścienne - wykonanie tynków cementowo - wapiennych o pow. 47,10 m2, - pokrywanie płytkami powierzchnie ścian pow. 47,10 m2 , 1.5. stolarka drzwiowa - montaż nowej stolarki drzwiowej (skrzydła płytowe) - 3 szt., - montaż nowej stolarki drzwiowej (skrzydła stalowe) - 1 szt., 1.6. roboty instalacyjne - wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, - wykonanie podejść wodno - kanalizacyjnych, montaż armatury łazienkowej (2 umywalki, 2 ustępy), 1.7. roboty elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu i opraw,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6 - świetlica Żabno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1. remont podłogi w budynku świetlicy: - rozebranie podłogi z desek na sali świetlicy o pow. 59,62 m2, - rozebranie legarów - 94,95 m, - wykonanie posadzki cementowej o pow. 5,962 m3, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli polietylenowej o pow. 59,62 m2, - wykonanie izolacji poziomej cieplnej z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 8 cm o pow. 59,62 m2, - wykonanie warstwy wyrównawczej na siatce stalowej o pow. 59,62 m2, - położenie płytek posadzkowych typu gres o pow. 59,62 m2, - wykonanie cokolików z płytek posadzkowych o pow. 31,14 m2, - wywiezienie gruzy pochodzącego z rozbiórki, 1.2. malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi o pow. 43,362 m2, 1.3. malowanie powierzchni sufitów farbami emulsyjnymi o pow. 59,623 m2, 1.4. malowanie powierzchni ścian farbami olejnymi o pow. 45,360 m2, 1.5. obróbka kratki wentylacyjnej - 1 szt., 1.5. wykonanie izolacja cieplnej i przeciwwilgociowej fundamentów budynku o pow. 47,16 m2, 1.6. docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 12 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4 szt/m2) wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą kolorowego tynku strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego kolorowego o pow. 149,498 m2, 1.7. demontaż starych rynien, rur spustowych i montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej brązowej grubości 0,60 mm półokrągłych o średnicy 15 cm o długości 11,20 m i rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości 0,50 mm o długości 5,60 m, 1.8. osadzenie zewnętrznych parapetów prefabrykowanych - 7 szt. , 1.9. obróbka dachu z elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej o pow. 13,10 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.32.00-1, 45.23.32.00-1, 45.43.21.00-5, 45.32.10.00-3, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.30.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

            Zamawiający

         (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - remont swietlic 2016.pdf (PDF, 100KB) 2016-06-01 09:28:09 100KB 370 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - remont swietlic 2016.pdf (PDF, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:31:03 20.MB 99 razy
2 Przedmiar robót_zadanie 1_swietlica Chlebowo.pdf (PDF, 721KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:31:28 721KB 74 razy
3 Przedmiar robót_zadanie 2_swietlica Głodowo.pdf (PDF, 401KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:31:42 401KB 75 razy
4 Przedmiar robót_zadanie 3_swietlica Piaszczyna .pdf (PDF, 589KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:31:58 589KB 86 razy
5 Przedmiar robót_przedmiar 4_swietlica Przęsin .pdf (PDF, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:32:21 271KB 88 razy
6 Przedmiar robót_zadanie 5_swietlica Trzcinno.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:33:02 1.6MB 82 razy
7 Przedmiar robót_zadanie 6_swietlica Żabno (posadzka) .pdf (PDF, 654KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:37:11 654KB 82 razy
8 Przedmiar robót_zadanie 6_ swietlica Żabno (docieplenie).pdf (PDF, 828KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:39:33 828KB 87 razy
9 STWiOR remont swietlic 2016.pdf (PDF, 367KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:39:52 367KB 78 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 106KB) 2016-06-22 14:11:22 106KB 436 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielnie zamówienia - remont swietlic 2016.pdf (PDF, 46.KB) 2016-07-19 10:29:10 46.KB 308 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 01-06-2016 09:28:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 01-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 19-07-2016 10:29:10