Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025

Znak sprawy: RPFZ.040.04.01.2016TK                                         Miastko dnia  23. 05. 2016 r.

                                                                                        

 

Burmistrz Miastka

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko pow. bytowski, działając na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.  zm.) stosownie do Zarządzenia Nr 410/6/2014 Burmistrza Miastka z dnia 08.stycznia 2014r.

ZAPRASZA

do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro  do złożenia oferty  cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko
na lata 2016-2025”

(nazwa nadana zamówieniu)

 

1. Przedmiot zamówienia: usługa

2.    Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”. Gotowy dokument musi byś spójny z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi) w szczególności z ustawą z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r., poz. 1777)

2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

 1. identyfikacja partnerów i interesariuszy (rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych 
  i budowy partnerstw),
 2. przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjnych dot. procesu rewitalizacji i opracowania GPR dla miasta Miastko na lata 2016-2025 – 10 godz.,
 3. przeprowadzenie pogłębionej diagnozy w zakresie występowania negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych dla Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji,
 4. doprecyzowanie celów szczegółowych i priorytetów rewitalizacji;
 5. gromadzenie pomysłów i propozycji przedsięwzięć do realizacji;
 6. zawiązanie partnerstw (podsumowanie procesu konsultacji i partycypacji),
 7. przeprowadzenie warsztatów dot. wyboru przedsięwzięć do realizacji w GPR dla miasta Miastko na lata 2016-2025 – 15 godz.,
 8. złożenie listy przedsięwzięć (priorytetyzacja i powiązanie projektów we wspólny, zintegrowany wewnętrznie program rewitalizacji), a także listy przedsięwzięć rezerwowych. Wskazanie również innych niż RPO WP źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć (np. budżet gminy, pozostałe programy operacyjne i inne),
 9. opracowanie i negocjacje projektu GPR dla miasta Miastko na lata 2016-2025,
 10. przeprowadzenie procedury OOŚ,  w tym opracowanie wniosku o wydanie opinii dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
 11. udział w sesji Rady Miejskiej w Miastku, prezentacja założeń planu oraz korzyści związanych z jego przyjęciem.

2.3. Wymogi prawne obowiązujące przy realizacji zamówienia

Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, wytycznymi w zakresie rewitalizacji w obowiązujących programach operacyjnych, wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020.

Gmina Miastko posiada Raport z Delimitacji Obszarów Zdegradowanych miasta Miastko.
W jego opracowaniu wykorzystano i przetworzono dane źródłowe Urzędu Miejskiego w Miastku oraz dane pozyskane od Instytucji i Urzędów właściwych ze względu na kategorie wskaźników wytyczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb opracowania programu rewitalizacji. Dane dotyczące wskaźników obligatoryjnych odnoszących się do wartości referencyjnej województwa pomorskiego za rok 2012 przedstawiają sytuację w mieście Miastko za ten sam rok (zał. nr 6 do zapytania ofertowego).

 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

    Do dnia 31 października 2016 roku

4. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu         dokonywania oceny ich spełniania

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez zrealizowanie co najmniej jednego lokalnego programu rewitalizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz wykaz zrealizowanych usług w zakresie zamówienia zawierający rodzaj usługi, wartość usługi, datę realizacji i miejsce wykonania wraz z dokumentami poświadczającymi, że zostały one wykonane należycie, na wzorach stanowiących odpowiednio: załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    cena oferty  - 100 %

5.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych nie podlegających odrzuceniu, która będzie zawierała najniższą cenę wykonania zamówienia.

5.2. Ofertę złożoną przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu należy traktować jako odrzuconą.

5.3. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą niepodlegającym wykluczeniu, którego oferta zawierała kolejną najniższą cenę.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

   Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty     związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym określonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia z uwzględnieniem wymaganych załączników

7.2. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

7.3.  na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: – Oferta na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Miastko na lata 2016-2025. Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

7.4. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

8. Miejsce i termin złożenia oferty  cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30. 05. 2016r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 19 (sekretariat burmistrza).

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.

 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30. 05. 2016r.,  godz. 12:15  w  siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 10,

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami:

       1) Tomasz Krauze, tel. 59 857 07 33, e-mail: eko-inwest.miastko@wp.pl

2) Marta Muchowska tel. 59 857 07 31, e-mail: marta.muchowska@um.miastko.pl

 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Zawarcie umowy nastąpi z wykonawcą, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po wyborze oferty. Zasady i warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy - załącznik nr 4 do zaproszenia.

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

12.1 termin wykonania zamówienia do dnia 31 października 2016 r.

12.2. termin płatności 30 dni od złożenia faktury zamawiającemu.

12.3. okres gwarancji 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia  rozumiany jako okres, w którym wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia ujawnionych wad, braków w wykonanym przedmiocie zamówienia  uniemożliwiających lub utrudniających zamawiającemu  ubieganie się o dofinansowanie projektów, których realizacja oparta jest o wymieniony PGN.

12.4. uprawnienia zamawiającego do bieżącego monitorowania, weryfikowania, zobowiązywania wykonawcę do wprowadzania bieżących korekt na etapie realizacji zamówienia zgodnie z sugestiami, zaleceniami zamawiającego w celu wypełnienia w stopniu najwyższym postanowień, wytycznych, wymogów „Instytucji Wdrażającej” jak i zamawiającego.    

12.5. Naliczanie kar umownych za:

 1. przekroczenie terminu realizacji zamówienia w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc) za każdy dzień zwłoki;
 2. niedotrzymanie terminu usunięcia stwierdzonych wad w wysokości 500,00 zł ( pięćset) za każdy dzień zwłoki,

12.6. Wykonawca wezwany do zawarcia umowy przed jej podpisaniem w uzgodnieniu z zamawiającym sporządzi szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

13.1. Określenie warunków dotyczących dokonywania zmian umowy, o ile przewiduje się możliwość zmiany

Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących istotnych zmian w treści umowy. Wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w  przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niezawinionej przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności dostosowania Programu Rewitalizacji do uwag Instytucji Zarządzającej RPO WP w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Za winę Wykonawcy uważa się przedstawienie Prognozy oddziaływania na środowisko niespełniającej wymagań art. 51 ust. 2 o której mowa w pkt. 9 oraz uzgodnień organów i wynikających z tego wydłużeń procesu, a także przedstawienie Programu Rewitalizacji niespełniającego wymagań Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

14.    Postanowienia końcowe

1) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia.

2) Informację o wyniku procedury udzielenia zamówienia Zamawiający umieści w tym samym miejscu, w którym opublikowane było zapytanie ofertowe.

3) Istnieje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, wyłonionemu wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie.

4) Zamówienie objęte jest dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach umowy POPT/01/15 zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miastko

   

 

Zamawiający

(-)

 

 

 

 

 

7.    Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług
 4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
 5. Załącznik nr 5 – Harmonogram realizacji umowy
 6. Załącznik nr 6 report dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Miastko. Materiał badawczy i wprowadzający do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Miastko. Etap I lokalnego programu rewitalizacji.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zał nr 6 - Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Miastko.pdf (PDF, 13.MB) 2016-05-23 14:30:32 13.MB 0 razy
2 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025.pdf (PDF, 1.7MB) 2016-05-23 14:32:12 1.7MB 451 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zał. nr 1 Formularz oferty.pdf (PDF, 249KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-23 14:32:35 249KB 47 razy
2 Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.pdf (PDF, 197KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-23 14:33:03 197KB 42 razy
3 Zał. nr 3 Wykaz usług.pdf (PDF, 290KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-23 14:33:29 290KB 41 razy
4 Zał. nr 4 Projekt umowy.pdf (PDF, 437KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-23 14:33:53 437KB 48 razy
5 Zał. nr 5 Harmonogram umowy.pdf (PDF, 238KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-23 14:34:16 238KB 41 razy
6 23_05_2016_14_35_40_Zał nr 6 - Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Miastko.pdf (PDF, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-23 14:35:40 13.MB 121 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 1.1MB) 2016-06-16 14:45:57 1.1MB 486 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Magalska 23-05-2016 14:30:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 23-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 16-06-2016 14:45:57