Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Kolejowej w Miastku od skrzyżowania z ul. Przyjaciół do skrzyżowania (rozwidlenia ul. Kolejowej w dwóch kierunkach) i części ulicy skręcającej w lewą stronę ( do zakładów usługowo-produkcyjnych przetwórstwa drzewnego, usług transportowych itp.) Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia stanowią kontynuację przebudowy ul. Kolejowej zakończonej na Km 0+557,80 i obejmują przebudowę dwóch odcinków ulicy. Pierwszy odcinek rozpoczyna się nawiązaniem do przebudowanej części w Km 0+557,80, a kończy na Km 0+659,50 (w kierunku ul. Jeziornej). Drugi odcinek od skrzyżowania (rozwidlenia) w lewą stronę do Km 0+052,60. Łączna orientacyjna długość przebudowy ulicy wynosi ok. 152,00 mb. Roboty budowlane obejmują wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, muru oporowego, oświetlenia ulicznego, częściową rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącej infrastruktury technicznej (usunięcie kolizji) zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia oraz powiązanie z dwóch stron przebudowanego odcinka (połączenie) z pozostałą częścią ulicy nie objętą przebudową. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują wykonanie: 1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa 1) kanały z rur PP dwuściennych SN8: a) o średnicy Ø 315: - odcinek D22-D21-D20 o łącznej długości L=76,00m z włączeniem do zaślepionego istniejącego kanału od strony studni D19, b) o średnicy Ø 250 o łącznej długości L= 91,00m w tym: : - odcinek D22 +30,00mb w kierunku D23 z zaślepieniem kanału, - odcinek D22-D28-D29 długości L=61,00m, 2) wpusty żeliwne uchylne D250 z osadnikiem betonowym prefabrykowanym Ø 500: W34; W35; W36; W37; W42; W43; W44; W45 z włączeniem do studni na kanałach za pomocą przykanalików z rur PCV Ø 160 o ściankach litych zgodnie z dokumentacją proj. - 8 kpl.; 3) studnie rewizyjne: D20; D21; D22; D28; D29 - 5 szt. 2. branża drogowa: 1) jezdnia o nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 975m2 ; 2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. ok. 100m2; 3)chodnik i ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. ok. 515m2 ; 4)mur oporowy NR III na odcinku Km 0+562,80 do Km 0+665,00 o dług. 102,20 mb; 5)oznakowanie pionowe i poziome: na odcinku Km 0+392,80 do Km 0+659,50 oraz od pkt G do Km 0+52,60; 6)ogrodzenie panele systemowe ze stali ocynkowanej zabezpieczone dodatkowo malowaniem proszkowym lub powłoką PVC na odcinku Km 0+399,00 do Km 0+665,00 o dług. 266,00 mb; 3. branża elektryczna: 1) usunięcie kolizji - poprzez odłączenie od zasilenia i demontaż dwóch punktów świetlnych wraz ze słupami w ul. Kolejowej (na odcinku od skrzyżowanie z ul. Przyjaciół do pkt G na rozwidleniu) w porozumieniu z właścicielem istniejącego oświetlenia - Operator Oświetlenie; 2) budowa oświetlenia ulicznego obejmującego: a) wykonanie linii kablowej YAKY 4x25mm2 na odcinku od istniejącej szafki oświetleniowej SO (przy słupie 407W) do słupów nr 201, 202, 202|1, 202|2, 202|3 oraz od istniejącego słupa 108 do zasilenia słupa nr 109 wraz z wyposażeniem linii w urządzenia określone w dokumentacji projektowej; b) montaż słupów oświetleniowych nr 109, 201, 202, 202|1, 202|2, 202|3 z ledowym źródłem światła drogowego (oprawy LED, z obudową z stopu aluminium, anodowane w kolorze inox, stopień ochrony IP dla układu optycznego i zasilacza IP66, klasa izolacji II, żywotność diod powyżej 50 000h, gwarancja producenta min. 5 lat. Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C, układ optyczny soczewka z PMMA. z współczynnikiem oddawania barw CRI większa lub równa 75, temperatura barwowa światła 5 000 K, typ zastosowanych diod CREE XT-E, CREE XM-L2, lub równoważne. W oprawie powinien zainstalowany być zasilacz posiadający zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz chroniący diody LED przed przegrzaniem.) wraz z ich zasileniem, wchodzących w skład dwóch zaprojektowanych w dokumentacji obwodów oświetleniowych - 6 szt ; 4. branża teletechniczna i gazowa: 1) usunięcie kolizji poprzez przebudowę sieci teletechnicznej i gazowej na odcinku objętym przedmiotem zamówienia - przełożenie sieci (kabla, przewodu) telekomunikacyjnego, gazowego wraz z elementami wyposażenia w strefie robót i połączenie z istniejącą zgodnie z wymogami gestora i dokumentacją projektową..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Udzielenie zamówienia lub zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe, których wartość nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego - stosownie do art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 9 lutego 2016r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 9 lutego 2016r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca - nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na budowie, przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wskazana w wykazie robót budowlanych robota budowlana będzie odpowiadała w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty oraz będą wskazywały, ze została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca odpowiednie dla tego zadania uprawnienia budowlane o specjalności drogowej, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0., które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia oraz wykazania, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o pozostałych dokumentach, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę, 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres gwarancji na wykonane roboty - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: 1) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. przy montażu elementów konstrukcyjnych murów oporowych i przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od ustaleń technicznych itp, 2) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, 3) usunięcia kolizji z urządzeniami podziemnymi ujawnionymi na etapie robót nie zlokalizowanych w dokumentacji projektowej, 4) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia, 5) nie dotrzymanie przez dostawców urządzeń umownego terminu dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia pomimo zobowiązania się w umowie z wykonawcą do zrealizowania dostawy w ustalonym terminie, w okolicznościach nie zawinionych przez wykonawcę, 6) koniecznością zmiany dostawcy urządzeń w okolicznościach zagrażających przerwaniem robót z powodu braku dostaw urządzeń do miejsca przeznaczenia z winy dostawcy, który nie dotrzymuje postanowień umowy zawartej z wykonawcą w zakresie terminu dostaw lub pozostaje w takim opóźnieniu, które nie rokuje ukończenia robót zgodnie z umową; 2. Zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu - bez prawa zmiany ceny oferty, 2) wystąpią okoliczności opisane w poz.1 pkt 5) przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości określonych w poz. 2 pkt 1).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www:bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, 77-200 Miastko ul. Grunwaldzka 1, p. nr 17. Opłata za wersję papierową wynosi 50zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, p. nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WRG.271.2.2016.IF.pdf (PDF, 323KB) 2016-01-25 14:48:43 323KB 383 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_WRG.271.2.2016.IF.pdf (PDF, 378KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 378KB 104 razy
2 branza_sanitarna_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 5.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 5.0MB 84 razy
3 inwentaryzacja_zieleni_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 3.4MB 53 razy
4 branza_teletechniczna_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 3.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 3.3MB 100 razy
5 branza_konstrukcyjna_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 4.1MB 59 razy
6 stwior_wrg.271.2.2016.if.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 1.2MB 141 razy
7 branza_drogowa_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 26.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 26.MB 86 razy
8 badania_geotechniczne_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 1.0MB 52 razy
9 branza_energetyczna_oswietlenie_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 5.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 5.0MB 80 razy
10 branza_energetyczna_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 4.2MB 73 razy
11 projekt_budowlany_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 43.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 43.MB 64 razy
12 organizacja_ruchu_wrg.271.2.2016.if.rar (RAR, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-25 14:48:43 2.9MB 57 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Kolejowa.pdf (PDF, 406KB) 2016-02-02 08:21:29 406KB 374 razy
2 Wyjaśnienie treści siwz kolejowa.pdf (PDF, 407KB) 2016-02-05 10:50:07 407KB 341 razy
3 Konstr_Kolejowa rys 26,27,28,32,33,34,37.pdf (PDF, 3.6MB) 2016-02-05 10:50:54 3.6MB 387 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kolejowa.pdf (PDF, 586KB) 2016-02-23 10:19:38 586KB 357 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o udzieleniu zam_Kolejowa 2016.doc (DOC, 92KB) 2016-03-22 14:35:06 92KB 605 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 25-01-2016 14:48:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 25-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 22-03-2016 14:35:06