Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: budowy drogi przy ul. Morelowej, na Osiedlu Niepodległości w Miastku, przebudowy ulicy Zielonej, Czereśniowej w Miastku, budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka, przebudowy dróg w m. Dretyń, Chlebowo, Dretynek, Kamnica gm. Miastko.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: budowy drogi przy ul. Morelowej, na Osiedlu Niepodległości w Miastku, przebudowy ulicy Zielonej, Czereśniowej w Miastku, budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka, przebudowy dróg w m. Dretyń, Chlebowo, Dretynek, Kamnica gm. Miastko.

Numer ogłoszenia: 6807 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: budowy drogi przy ul. Morelowej, na Osiedlu Niepodległości w Miastku, przebudowy ulicy Zielonej, Czereśniowej w Miastku, budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka, przebudowy dróg w m. Dretyń, Chlebowo, Dretynek, Kamnica gm. Miastko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych: budowy drogi przy ul. Morelowej, na Osiedlu Niepodległości w Miastku, przebudowy ulicy Zielonej, Czereśniowej w Miastku, budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka, przebudowy dróg w m. Dretyń, Chlebowo, Dretynek, Kamnica (do bloków nr 32, 33, 34, 35). Lokalizację dróg i ulic objętych przedmiotem zamówienia przedstawiają załączniki graficzne stanowiące załączniki nr 12 - 20 siwz..

 

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadające właściwe uprawnienia architektoniczno-budowlane w zakresie wymaganym. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 4. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów. 6. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; c) koniecznością uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia - w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi przy ul. Morelowej w Miastku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi przy ul. Morelowej na dz. nr 21/12, 21/13 do obsługi komunikacyjnej terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową (dz. nr 21/5, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 21/21, 21/22, 21/23, 21/24 obręb ew. 83/4 Miastko). Klasa drogi - droga dojazdowa. Orientacyjna długość ulicy wynosi ok. 110,0 mb. Obszar przedmiotu zamówienia objęty jest Miejscowym PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ OSIEDLA CZEREŚNIOWE W MIASTKU. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 12 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz podlegająca zatwierdzeniu decyzją pozwolenie na budowę Starosty bytowskiego musi zawierać: 1) ogólny (zbiorczy) plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 2) rozwiązania projektowe (projekty budowlano-wykonawcze) w zakresie branż: a) drogowej, w tym: - ukształtowanie terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe (jezdnia, chodniki, wjazdy) z nawiązaniem połączenia z ul. Morelową; - docelowe rozwiązania techniczne jezdni, miejsc postojowych, chodników, zjazdów, przepustów, powiązania istniejących i zaprojektowanych węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań) itp.; - kanały techniczne (w uzgodnieniu z zamawiającym) umożliwiające ułożenie przewodów np. sieci energetycznych, teleinformatycznych, gazowych, itp.) b) sanitarnej zawierającej sposób: - odwodnienia obszaru objętego przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem budowy sieci kan. deszczowej i włączenia jej do istniejącego kanału w ul. Morelowej; - odprowadzania ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przyłączenie przyszłej zabudowy mieszkaniowej przyległej do projektowanej drogi do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; c) energetycznej - zaprojektowanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z wystąpieniem w imieniu zamawiającego do ENERGII OPERATOR o warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego przedsięwzięcia; d) teletechnicznej, ciepłowniczej i gazowej o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych - np. przebudowa, przełożenie tych sieci w ramach usuwania kolizji technicznych, e) innych o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych - np. przełożenie sieci energetycznych, teleinformacyjnych wraz z przebudową przepustów, gazowej, wod-kan. itp. 3) dokumentację geotechniczną podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 4) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 5) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku usytuowanej na dz. nr 126/14, 133, 10, 141 obr. ew. 83/3Miastko do obsługi komunikacyjnej terenu stanowiącego zabudowę mieszkaniową i garażową. Orientacyjna długość wynosi ok. 380 mb. Klasa drogi - droga dojazdowa. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 13 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz podlegająca zatwierdzeniu decyzją pozwolenie na budowę Starosty bytowskiego musi zawierać: 1) ogólny (zbiorczy) plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 2) rozwiązania projektowe (projekty budowlano-wykonawcze) w zakresie branż: a) drogowej, w tym: - ukształtowanie terenu pod projektowaną ulicę (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe) - makroniwelacja; - docelowe rozwiązania techniczne (projektowe) jezdni, miejsc postojowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów, przepustów, powiązania istniejących i zaprojektowanych węzłów komunikacyjnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej bezpośrednio graniczącym z drogą objętą niniejszym zamówieniem) itp., - kanały techniczne (w uzgodnieniu z zamawiającym) umożliwiające ułożenie przewodów np. sieci energetycznych, teleinformatycznych itp.) b) sanitarnej - zawierającej sposób odwodnienia obszaru objętego przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem budowy sieci kan. deszczowej z odprowadzeniem wód do sąsiadującego odbiornika stanowiącego rów otwarty na dz. nr 140/6 - w zakresie mapy do celów projektowych wymagane jest konieczne rozszerzenie treści mapy o obszar niezbędny do zaprojektowania odwodnienia (kanalizacji deszczowej) j.w.; c) energetycznej - zaprojektowanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z wystąpieniem w imieniu zamawiającego do ENERGII OPERATOR o warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego przedsięwzięcia - w zakresie mapy do celów projektowych wymagane jest konieczne rozszerzenie treści mapy o obszar niezbędny do zaprojektowania oświetlenia j.w.; d) innych o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych - np. przełożenie sieci energetycznych, teleinformacyjnych wraz z przebudową przepustów, gazowej, wod-kan. itp. 3) dokumentację geotechniczną podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 4) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 5) komplet wymaganych decyzji w tym pozwolenia wodno-prawnego ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) złożenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Zielonej w Miastku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 193511G (ul. Zielona) w miejscowości Miastko (dz. nr 249 obr. ew. 83/5 Miastko) polegającej na poszerzeniu nawierzchni jezdni z wykonaniem nakładki asfaltowej oraz przebudowę chodnika. Orientacyjna długość przebudowywanej nawierzchni wynosi ok. 620,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 14 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne jezdni i poboczy, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania istniejących i węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań) itp.; 4) badania geotechniczne podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 5) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 6) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 7) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Czereśniowej w Miastku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogi gminnej publicznej, ul. Czereśniowa, w miejscowości Miastko (dz. nr 195/4 obr. ew. 83/4 Miastko) polegającej na wymianie nawierzchni z płyt betonowych typu jumbo na nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm oraz przebudowę budowę chodnika. Orientacyjna długość przebudowywanej nawierzchni wynosi ok. 80,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 15 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne jezdni i poboczy, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania istniejących i węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań) itp.; 4) badania geotechniczne podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 5) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 6) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 7) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w m. Pasieka na dz. nr 827, 830 obr. ew. Pasieka do obsługi komunikacyjnej terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową (dz. nr 532, od nr 535 do nr 578 i dz. nr 838 z włączeniem do drogi krajowej nr 21 oraz nawiązaniem do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Orientacyjna długość wraz z odnogami wynosi ok. 670 mb. Klasa drogi L. Kategoria obciążenia ruchem KR 2. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 16 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz podlegająca zatwierdzeniu decyzją pozwolenie na budowę Starosty bytowskiego musi zawierać: 1) ogólny (zbiorczy) plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 2) rozwiązania projektowe (projekty budowlano-wykonawcze) w zakresie branż: a) drogowej, w tym: - ukształtowanie terenu pod projektowaną ulicę (jezdnia, chodniki, ciągi pieszo-jezdne) - makroniwelacja; - docelowe rozwiązania techniczne (projektowe) jezdni, miejsc postojowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów, przepustów, powiązania istniejących i zaprojektowanych węzłów komunikacyjnych (skrzyżowanie z Drogą Krajową nr 21.) itp., - kanały techniczne (w uzgodnieniu z zamawiającym) umożliwiające ułożenie przewodów np. sieci energetycznych, teleinformatycznych itp.) b) sanitarnej - zawierającej sposób odwodnienia obszaru objętego przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem budowy sieci kan. deszczowej i włączeniem jej do zaprojektowanego kanału na dz. nr 835 w części istniejącej zabudowy - w zakresie mapy do celów projektowych wymagane jest konieczne rozszerzenie treści mapy o obszar niezbędny do zaprojektowania odwodnienia (kanalizacji deszczowej) j.w.; c) energetycznej - zaprojektowanie nowego oświetlenia ulicznego jako rozbudowa istniejącego przy ul. Jodłowej w części istniejącej zabudowy mieszkalnej (domy jednorodzinne) - w zakresie mapy do celów projektowych wymagane jest konieczne rozszerzenie treści mapy o obszar niezbędny do zaprojektowania oświetlenia j.w.; d) innych o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych - np. przełożenie sieci energetycznych, teleinformacyjnych wraz z przebudową przepustów, gazowej, wod-kan. itp. 3) dokumentację geotechniczną podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 4) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 5) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w m. Dretyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 193060G w miejscowości Dretyń (dz. nr 115 obr. ew. Dretyń) polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz przebudowę chodnika. Orientacyjna długość przebudowywanej nawierzchni wynosi ok. 600,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 17 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne jezdni i poboczy, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania istniejących i węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań) itp.; 4) badania geotechniczne podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 5) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 6) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 7) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwaracji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w m. Chlebowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Chlebowo (dz. nr 457/1 obr. ew. Pasieka) z nawierzchni brukowej na nawierzchnię asfaltową oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Orientacyjna długość przebudowywanej nawierzchni wynosi ok. 980,0 mb (nie przekraczając długości 1,0 km). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 18 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne jezdni i poboczy, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania istniejących i węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań) itp.; 4) badania geotechniczne podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 5) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 6) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 7) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w m. Dretynek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Dretynek (dz. nr 108, 77, 66, 106 obr. ew. Dretynek) z nawierzchni brukowej na nawierzchnię asfaltową oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Orientacyjna długość przebudowywanej nawierzchni wynosi ok. 1000,0 mb (nie przekraczając wskazanej długości). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 19 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne jezdni i poboczy, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania istniejących i węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań) itp.; 4) badania geotechniczne podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 5) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 6) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 7) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w m. Kamnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Kamnica (dz. nr 170 obr. ew. Kamnica) z nawierzchni z płyt betonowych typu jumbo na nawierzchnię betonową wałowaną oraz przebudowę chodnika (jedna strona) i utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Orientacyjna długość przebudowywanej nawierzchni oraz chodnika wynosi ok. 180,0 mb. Usytuowanie drogi objętej przedmiotem zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 20 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne jezdni i poboczy, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania istniejących i węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań) itp.; 4) badania geotechniczne podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 5) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 6) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 7) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

                                                                                            Zamawiający

                                                                                                   (-)

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 109KB) 2016-01-19 13:29:15 109KB 497 razy
2 19_01_2016_13_44_53_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 109KB) 2016-01-19 13:44:53 109KB 0 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - dokumentacja projektowa.pdf (PDF, 23.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-19 13:29:15 23.MB 92 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana treści siwz.pdf (PDF, 277KB) 2016-01-21 13:12:45 277KB 466 razy
2 Zmiana tresci ogloszenia UZP.pdf (PDF, 32.KB) 2016-01-21 13:13:21 32.KB 484 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 2.9MB) 2016-02-08 12:26:28 2.9MB 715 razy
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.pdf (PDF, 452KB) 2016-02-24 14:54:54 452KB 599 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 53.KB) 2016-03-09 15:10:49 53.KB 552 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 19-01-2016 13:29:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 09-03-2016 15:10:49