Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie- WRG.271.12.2015.IF

Miastko: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 266766 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta Miastko polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości ciągów komunikacyjnych (likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem). 1. Zakres usługi obejmuje: a) Odśnieżanie i wywóz śniegu. Przez odśnieżanie rozumie się mechaniczne i ręczne usuwanie opadu śniegu i błota pośniegowego zalegającego na całej szerokości jezdni, skrzyżowań, rozjazdów, zatok autobusowych, przystanków, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-jezdnych przy użyciu odpowiedniego sprzętu zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Usługa winna być wykonywana pojazdem poruszającym się z prędkością maksymalną nie większą niż 20 km/godz., tak aby nie uległy uszkodzeniu oznakowania, drogowskazy oraz znaki drogowe, a także mienie prywatne i publiczne. W trakcie wykonywania usługi nie należy przesuwać śniegu na prywatne działki i wjazdy oraz rośliny znajdujące się w pasach zieleni. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg. Przez wywóz śniegu rozumie się wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego (gdy zaistnieje taka konieczność) zebranie przy pomocy sprzętu mechanicznego zepchniętego śniegu i lodu, załadowanie i wywóz. Wykonawca jest zobowiązany posiadać do swojej dyspozycji plac, na którym będzie składowany śnieg i lód. b) Zwalczanie śliskości zimowej. Przez zwalczanie śliskości zimowej rozumie się usuwanie z nawierzchni lodu lub zlodowaciałego śniegu przez posypywanie co najmniej 80% powierzchni zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy realizującego usługi pozostaje zakup i magazynowanie odpowiedniej ilości piasku o ziarnistości max. 2 mm. Koszt dostawy piasku należy wkalkulować w posypywanie ulic, chodników. Wykonawcy wini dostosować wysokość i szerokość sypania, tak aby nie uległy uszkodzeniu inne pojazdy, a także mienie prywatne i publiczne. 2.Warunki wykonywania usługi we wskazanych zakresach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości ) winny być wykonywane całodobowo, przez siedem dni w tygodniu, w tym niedziele i dni świąteczne, sprzętem sprawnym technicznie i o parametrach co najmniej wskazanych w specyfikacji. Wykonawca będzie miał obowiązek przystąpić do wykonywania usługi w ciągu godziny od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu wykonywania usługi Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie zadania. 3. Rozliczenie. Zamawiający będzie rozliczał wykonanie usługi na podstawie faktur częściowych miesięcznych i podpisanych kart pracy sprzętu, według cen jednostkowych podanych w ofercie. 4. Inne ustalenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia kolejności przystępowania do wykonywania usługi oraz prawo do bezterminowego wstrzymania prac w przypadku ustąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wstrzymanie wykonywania usługi oraz określenie kolejności wykonywania prac następować będzie na podstawie potwierdzonej informacji telefonicznej, pisemnej przesłanej faksem lub e-mailem do przedstawiciela Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego i obowiązywać będzie od dnia jej przekazania (data otrzymania informacji przez Wykonawcę). Wykonawca będzie przystępował do wykonywania usługi wyłącznie na polecenie przedstawiciela Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w kolejnych akapitach. Samowolne działania traktowane będą jako niezgodne z umową i nie zostaną rozliczone przez Zamawiającego. W razie wystąpienia opadów w porze nocnej, tj. w godzinach od 20:00 do 6:00, o grubości utrzymującej się warstwy śniegowej co najmniej 6 cm lub gołoledzi Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi niezwłocznie, bez zgłoszenia Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zgłosi Zamawiającemu e-mailem konieczność wyjazdu oraz w ciągu 8 godzin od powrotu z terenu telefonicznie bądź osobiście zgłosi wykonanie usługi w sytuacji nagłej. Dane teleadresowe Wykonawcy zostaną przekazane policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do wykonywania usługi na wezwanie w/w służb związanej z prowadzoną akcją ratowniczą , innymi zdarzeniami losowymi. Wykonawca zobowiązany jest do stałego samodzielnego monitorowania stanu przedmiotu umowy w zakresie odśnieżania i śliskości zimowej. W przypadku uznania konieczności wykonania odśnieżania i usunięcia śliskości Wykonawca przystępuje do odśnieżania i usunięcia śliskości, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i Zamawiającemu oraz za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W związku z powyższym zobowiązany jest do zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje n/w ulice, chodniki i drogi: a) ulice - Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Morelowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego (od Królowej Jadwigi do skrzyżowania z droga krajową), Królowej Jadwigi, Konst. 3 Maja, Kowalska (od skrzyżowania z drogą krajową w str. ZEC), Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Koszalińską do skrzyżowania z ul. K. Wielkiego), F. Chopina, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka, Zielona, Szkolna, Kujawska, Gen. Maczka, Wielkopolska, Pomorska, Młodzieżowa, Podhalańska, Śląska, Kwiatowa, os. Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jeziorna, Kolejowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa; b) chodniki - przy ul. Grunwaldzkiej (wraz z parkiem miejskim i parkingiem za budynkiem Urzędu Miejskiego), Pomorskiej, Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Koszalińską wzdłuż parku do wjazdu na parking POLO-MARKETU, wzdłuż Kaczego dołka), gen. Sikorskiego (parking przy policji, chodnik wzdłuż Kaczego dołka), Gen. Maczka ( wzdłuż wspólnot mieszkaniowych, wzdłuż Kaczego dołka), Wielkopolska (wzdłuż Kaczego dołka), Młodzieżowa, K. Wielkiego, Koszalińska, Ogrodowa, Wrzosowa, Kujawska, Harcerska (przy posesjach nr 11,13,15,17,19,20,22,23), Przyjaciół (przy posesjach nr 4,8), Klonowa, chodnik do nadleśnictwa Miastko, chodnik od ul. Koszalińskiej do szkoły w Łodzierzy, B. Chrobrego, Królowej Jadwigi (od ronda do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego i targowisko), Gen. Wybickiego wraz z strefą płatnego parkowania, Szewska (od wjazdu do firmy COMEL w dół do restauracji Monte Christo), Długa (przy budynkach nr 1, 4, 5), A. Krajowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ronda Jana Pawła II, wzdłuż parkingu (strefa płatnego parkowania - parkomatu), Słupska (od skrzyżowania z os. Ceglanym do końca lasku komunalnego), Kowalska (od budynku nr 24 w kierunku Netto), Piastowska, Konstytucji 3 Maja wraz z parkingiem strefy płatnego parkowania, Konopnickiej, Rybacka, Mickiewicza. c) drogi - Os. Wyzwolenie.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i podlegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Odstępuje się od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia - wymagania minimalne przedstawia tabela w poz. 3.0. SIWZ. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 9 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 10 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością świadczenia usługi po terminie ustalonym w § 3.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77- 200 Miastko, pok. nr 17. Wersja papierowa SIWZ płatna w wysokości 12 + opłata za przesyłkę na wniosek Wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77- 200 Miastko, pok. nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Miastko - zachód.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MIASTKO zachód: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Morelowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Konst.3 Maja, Kowalska, Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej, F. Chopina, Pasieka: droga w kierunku na OSiR (OSiR+ rybakówka + budynki mieszkalne); Chodniki: B. Chrobrego, Kr. Jadwigi, Gen. Wybickiego, Konst. 3 Maja, Szewska, Długa, A. Krajowej, Słupska, Kowalska, Piastowska, Konopnicka, Rybacka, Mickiewicza. - odśnieżanie - 350 godz. usuwanie oblodzeń - 250 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Miastko - wschód.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MIASTKO wschód: Os. Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jeziorna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen. Maczka, Kolejowa, Kwiatowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, Zielona, szkolna, Kujawska + droga do Nadleśnictwa i za nadleśnictwem, Podhalańska, Śląska, Pasieka: os. Wyzwolenia, droga do kurników Chodniki: Grunwaldzka + parking za urzędem, parking za CIT, Pomorska, Dworcowa, Gen. Sikorskiego, Gen. Maczka, Wielkopolska, Młodzieżowa, Kujawska + chodnik do nadleśnictwa, K. Wielkiego, Koszalińska + chodnik do Łodzierzy, Klonowa, Przyjaciół, Harcerska, Ogrodowa, Wrzosowa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.

                                                                                                          Zamawiający

                                                                                                                 (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - MIASTO.pdf (PDF, 82.KB) 2015-10-08 14:28:06 82.KB 377 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ odśnieżanie 2015 - miasto.pdf (PDF, 323KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-08 14:28:06 323KB 206 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - odsnieżanie miasto .pdf (PDF, 363KB) 2015-10-26 09:42:45 363KB 390 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 55.KB) 2015-11-13 13:35:04 55.KB 369 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 08-10-2015 14:28:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 13-11-2015 13:35:04