Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodników i dróg gminnych w miejscowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Remont chodników i dróg gminnych w miejscowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 94807 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników i dróg gminnych w miejscowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na remoncie chodników i dróg gminnych w m. Przęsin. Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości). Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części (zadań) zamówienia nr 1-7..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na tego samego rodzaju robót o wartości do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące posiadania wymaganych uprawnień osób przewidywanych do pełnienia funkcji kier. robót wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0 siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0 siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. konieczność usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17 ,115zł - opłata dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Przęsin, dz. 63, obr. ew. Przęsin, na odcinku 425 mb, wykonanie nawierzchni betonowej wałowanej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont nawierzchni drogi gminnej na długości 425 mb; szerokości 3,0 mb nawierzchni betonowej wałowanej; pobocza z tłucznia kamiennego 0-63,0 mm o szerokości 1m z każdej strony wraz z wykonaniem podbudowy i rozbiórką istniejącej nawierzchni (zgodnie z dokumentacją); 1.2. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi - 2295 m2; 1.3. transport materiału z odzysku na odległość do 5 km we wskazane miejsce przez sołtysa; 1.4. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20 cm - 2295 m2; 1.5. wykonanie podbudowy dla nawierzchni betonowej z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 1445 m2; 1.6. ułożenie nawierzchni betonowej wałowanej z kruszywa naturalnego B-30 o grubości po zagęszczeniu 17 cm wraz z wykonaniem dylatacji - 1275 m2; 1.7. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0-63,0 mm o szerokości 2x1,0m - 272 m3; 1.8. spadki drogi dostosować do warunków w terenie; 1.9. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 1.10. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; 1.11. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1.1. do 1.10..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Kawcze, działka 378/14 , obr. ew. Kawcze, na odcinku 120 mb, wykonanie nawierzchni betonowej wałowanej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont nawierzchni drogi gminnej na długości 120 mb; szerokości 3,0 mb nawierzchni betonowej wałowanej; pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o szerokości 1m z każdej strony wraz z wykonaniem podbudowy i rozbiórką istniejącej nawierzchni (zgodnie z dokumentacją); 1.2. demontaż płyt betonowych typu jumbo wraz ze złożeniem ich w miejsce wskazane przez zamawiającego - 120 mb; 1.3. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi - 600 m2 ; 1.4. transport materiału z odzysku na odległość do 5 km we wskazane miejsce przez sołtysa; 1.5. wykonanie podbudowy dla nawierzchni betonowej z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 600 m2; 1.6. ułożenie nawierzchni betonowej wałowanej z kruszywa naturalnego B-30 o grubości po zagęszczeniu 16 cm, szerokości 3,0 mb wraz z wykonaniem dylatacji - 360 m2; 1.7. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, o szerokości 2x1,0m - 36 m3; 1.8. spadki drogi dostosować do warunków w terenie; 1.9. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 1.10. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; 1.11. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1.1. do 1.10..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dretyń, dz. 644, obr. ew. Dretyń, wykonanie nawierzchni betonowej wałowanej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont nawierzchni drogi gminnej o szerokości 3,0 mb nawierzchni betonowej wałowanej; pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o szerokości 1m z każdej strony wraz z wykonaniem podbudowy i rozbiórką istniejącej nawierzchni (zgodnie z dokumentacją); 1.2. demontaż płyt betonowych typu jumbo wraz ze złożeniem ich w miejsce wskazane przez zamawiającego - 278 mb; 1.3. roboty pomiarowe - 278 mb; 1.3. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi - 1390 m2; 1.4. transport materiału z odzysku na odległość do 5 km we wskazane miejsce przez sołtysa; 1.5. wykonanie podbudowy dla nawierzchni betonowej z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 1390 m2; 1.6. ułożenie nawierzchni betonowej wałowanej z kruszywa naturalnego B-30 o grubości po zagęszczeniu 16 cm, szerokości 3,0 mb wraz z wykonaniem dylatacji - 834 m2; 1.7. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, o szerokości 2x1,0m - 83,5 m3; 1.8. spadki drogi dostosować do warunków w terenie; 1.9. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 1.10. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; 1.11. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1.1. do 1.10..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Remont placu przy wjeździe - Miastko, ul. Wybickiego 7, dz. 291/9, obr. ew. 83/2 Miastko..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont nawierzchni placu o wymiarach 10,13m x 16,1m z nawierzchni betonowej wałowanej wraz z wykonaniem podbudowy; plac należy obustronnie zamknąć krawężnikiem najazdowym i wykonać izolację przeciwwilgociową przy budynkach (zgodnie z dokumentacją); 1.2. zebranie nawierzchni z kruszywa ze złożeniem jej do ponownego wykorzystania na podbudowę - 16,3 m3; 1.3. wykonanie izolacji przy istniejących budynkach z dwóch warstw papy - 32 m2; 1.3. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi - 163 m2;. 1.4. wykonanie podbudowy dla nawierzchni betonowej z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 163 m2; 1.5. ułożenie nawierzchni betonowej wałowanej z kruszywa naturalnego B-30 o grubości po zagęszczeniu 16 cm, wraz z wykonaniem dylatacji - 163 m2; 1.6. ułożenie krawężników najazdowych na ławie betonowej - 20 mb; 1.7. spadki drogi dostosować do warunków w terenie; 1.8. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 1.9. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1.1. do 1.8..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Remont chodnika - Miastko, ul. Bogusława X, dz. 98, 121 obr. ew. 83/2 Miastko..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont nawierzchni chodnika na długości 173,87 mb; szerokości 2,0 mb z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm; ułożenie obrzeży i krawężników na ławie betonowej; rozbiórka istniejącej nawierzchni (zgodnie z dokumentacją); 1.2. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 50x50x5cm na podsypce piaskowej - 347 m2; 1.3. transport materiału z odzysku na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez zamawiającego; 1.4. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwę konstrukcyjną - 347 m2; 1.5. ułożenie krawężników na ławie betonowej - 58,7 mb; 1.6. ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm przy istniejącym cokole- 132 mb;. 1.7. ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej (zgodnie z dokumentacją) - 116 mb 1.7. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 347 m2; 1.8. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm (na wjazdach kostka czerwona) - 347 m2; 1.9. przy istniejących wjazdach należy obniżyć krawężniki i wyprofilować chodnik 1.10. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1.1. do 1.9..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Remont chodnika - Miastko, ul. Rodzinna, dz. 457 obr. ew. 83/2 Miastko..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont nawierzchni chodnika na długości 59,69 mb; szerokości 1,0 mb z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm; ułożenie obrzeży i krawężników na ławie betonowej; rozbiórka istniejącej nawierzchni (zgodnie z dokumentacją); 1.2. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 62,7m2; 1.3. transport materiału z odzysku na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez zamawiającego; 1.4. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwę konstrukcyjną - 59,7 m2; 1.5. ułożenie krawężników 15x30 cm i 15x22 cm, na ławie betonowej (zgodnie z dokumentacją) - 59,5 mb; 1.6. ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej (zgodnie z dokumentacją) - 59,5 mb 1.6. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 59,7 m2; 1.7. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm (na wjazdach kostka czerwona) - 59,7 m2; 1.8. przy istniejących wjazdach należy obniżyć krawężniki i wyprofilować chodnik oraz zabezpieczyć istniejące skarpy przed osunięciem; 1.9. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1.1. do 1.8..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Remont drogi - Miastko, os. Niepodległości, dz. 126/19 i 126/14 obr. ew. 83/2 Miastko..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont nawierzchni drogi na długości 31,55 mb; o średniej szerokości 4,0 mb z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm; ułożenie obrzeży na ławie betonowej; rozbiórka istniejącej nawierzchni (zgodnie z dokumentacją); 1.2. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowej - 50,8m2; 1.3. transport materiału z odzysku na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez zamawiającego; 1.4. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwę konstrukcyjną - 166,4m2; 1.5. ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej (zgodnie z dokumentacją) - 69,25 m2; 1.5. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 166,4 m2; 1.6. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - 69,25 m2; 1.7. spadki dostosować do istniejącego terenu; 1.8. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1.1. do 1.7.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

Zamawiający

        (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zam _drogi.pdf (PDF, 84.KB) 2015-06-26 12:19:03 84.KB 393 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Drogi 2015.pdf (PDF, 342KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:19:03 342KB 92 razy
2 dokumentacja_projektowa_-_drety.pdf (PDF, 6.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 6.6MB 477 razy
3 stwior_-_ul._rodzinna.pdf (PDF, 24.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 24.MB 87 razy
4 stwior_-_ul._bogusawa_x.pdf (PDF, 24.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 24.MB 82 razy
5 dokumentacja_projektowa_-prztmsin.pdf (PDF, 4.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 4.0MB 390 razy
6 dokumentacja_projektowa_ul._rodzinna.pdf (PDF, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 2.8MB 107 razy
7 stwior_-_os._niepodlego>ci.pdf (PDF, 24.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 24.MB 82 razy
8 stwior_-prztmsin.pdf (PDF, 49.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 49.MB 80 razy
9 dokumentacja_projektowa_-_ul._wybickiego.pdf (PDF, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 2.6MB 92 razy
10 stwior_-_ul._wybickiego.pdf (PDF, 26.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 26.MB 77 razy
11 dokumentacja_projektowa_-_kawcze.pdf (PDF, 5.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 5.0MB 95 razy
12 stwior_-_kawcze.pdf (PDF, 26.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 26.MB 73 razy
13 dokumentacja_projektowa_-_ul._bogusawa_x.pdf (PDF, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 3.7MB 155 razy
14 dokumentacja_projektowa-_os._niepodlego>ci.pdf (PDF, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 2.7MB 126 razy
15 stwior_-_drety.pdf (PDF, 26.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 12:21:13 26.MB 84 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie- drogi 2015.pdf (PDF, 368KB) 2015-07-02 13:20:52 368KB 413 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - drogi.pdf (PDF, 887KB) 2015-07-27 13:55:43 887KB 990 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_94807-2015.pdf (PDF, 58.KB) 2015-09-09 11:03:45 58.KB 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 26-06-2015 12:19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 26-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 09-09-2015 11:03:45