Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 86293 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa budynku przedszkola w zakresie dostosowania warunków ewakuacji w obiekcie zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II do obowiązujących przepisów. 2. Zakres zamówienia: 2.1. roboty ogólnobudowlane: 1) wyodrębnienie klatki schodowej poprzez montaż dodatkowych drzwi;, 2) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 3) poszerzenie klatki schodowej oraz wykonanie bruzd w ścianach na poręcze; 4) poszerzenie wyjścia na zewnątrz budynku; 5) nowych tynków, posadzek, okładzin oraz powłok malarskich; 6) demontaż istniejących wraz z zabezpieczeniem (kraty stalowe) i montaż nowych poręczy i balustrad, zabezpieczeń; 7) montaż klapy oddymiającej. 2.2. roboty elektryczne: 1) instalacja przeciwpożarowego głównego wyłącznika prądu; 2) instalacja oddymiania klatki schodowej; 3) instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w tym: a) montaż wydzielonej części opraw oświetlenia podstawowego wyposażonych w moduły awaryjne podtrzymania oświetlenia w przypadku zaniku napięcia; b) montaż opraw ewakuacyjnych nad drzwiami wyposażonych wen własne źródło energii podtrzymujące oświetlenie dróg ewakuacyjnej przez nie mniej niż 2 h. 2.3. roboty sanitarne: 1) instalacja przeciwpożarowa (przebudowa/rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej) w tym: - wymiana i montaż rurociągów; - montaż hydrantów; 2) instalacja zestawu hydroforowego wraz z zasilaniem elektrycznym i szafą sterowniczą; 3) instalacja zestawu wodomierzowego; 4) instalacja zaworu antyskażeniowego; 5) demontaż istniejących szafek hydrantowych 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2, 45.42.10.00-4, 45.43.21.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.32.00.00-6, 45.34.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) jako wykonawca lub podwykonawca - nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie itp. budynków o wartości robót nie mniejszej niż 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wskazana w wykazie robót budowlanych robota budowlana będzie odpowiadała w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty oraz będą wskazywały, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przedłużenie terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. przeprojektowanie trasy przewodów instalacji sanitarnych i elektrycznych, lokalizacji urządzeń w celu usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa lub możliwości uzyskania wyższej sprawności użytkowej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2. zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www: BIP miastko
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 16. Cena za siw w wersji papierowej - 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie_WRG.271.5.2015.IF.pdf (PDF, 208KB) 2015-06-12 13:49:07 208KB 400 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_WRG.271.5.2015.IF.pdf (PDF, 287KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 287KB 94 razy
2 dokumentacja_cz_sanitarna_wrg.271.5.2015.if.rar (RAR, 552KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 552KB 74 razy
3 st_cz_elektryczna_wrg.271.5.2015.if.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 54.KB 91 razy
4 dokumentacja_cz_budowlana_wrg.271.5.2015.if.rar (RAR, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 1.8MB 80 razy
5 st_cz_budowlana_wrg.271.5.2015.if.pdf (PDF, 289KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 289KB 81 razy
6 ekspertyza_wrg.271.5.2015.if.rar (RAR, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 17.KB 66 razy
7 dokumantacja_cz_elektryczna_wrg.271.5.2015.if.rar (RAR, 785KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 785KB 78 razy
8 st_inst_wod_ppo??_wrg.271.5.2015.if.pdf (PDF, 171KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 171KB 136 razy
9 inwentaryzacja_wrg.271.5.2015.if.rar (RAR, 683KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-12 13:49:07 683KB 79 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty -Przedszkole.pdf (PDF, 426KB) 2015-07-02 13:21:56 426KB 369 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przedszkole nr 3.pdf (PDF, 34.KB) 2015-07-08 13:36:28 34.KB 383 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 12-06-2015 13:49:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 12-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 08-07-2015 13:36:28