Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku

Miastko: Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku
Numer ogłoszenia: 70531 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla poszczególnych elementów zagospodarowania jakie będą określone w Koncepcji w zakresie stanowiącym podstawę do przeprowadzenia etapami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane odnoszących się do realizacji określonego wybranego elementu zagospodarowania. 2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania obejmuje: część opisową stanowiącą opracowanie formatu A4 w formie wydruku komputerowego zawierające propozycje rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dotyczących elementów zagospodarowania oraz materiałów wykonania, zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań, uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej; określenie przewidywanego standardu wykończenia materiałowego; opisującej ujęte w koncepcji elementy zagospodarowania z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań; część graficzną zawierającą: koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny plan zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek ukazujący propozycje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych w skali 1:500, rysunki przedstawiające wizualizację poszczególnych zaproponowanych elementów zagospodarowania wykonane trwałą techniką - format A3 złożone do formatu A4 z podziałem na określone etapy realizacji; cześć elektroniczną zapisaną na płycie CD w formacie PDF, dwg lub dxf pozwalającej na dokonanie prezentacji multimedialnej w wymiarze 3D w otwartej aplikacji ukazującej graficzną wizualizację propozycji zagospodarowania terenu poprzez pryzmat widza (obserwatora) usytuowanego w centralnym punkcie terenu, który dokonując ruchu obrotowego wokół własnej osi (360o) będzie oglądał poszczególne elementy zagospodarowania oraz z lotu ptaka; inwentaryzacji istniejących elementów zagospodarowania. 3. Program funkcjonalno-użytkowy odrębnie dla każdego elementu zagospodarowania umożliwiając realizację wydzielonego etapu zawartego w Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.42.00.00-8, 71.35.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadające właściwe uprawnienia architektoniczno-budowlane w zakresie wymaganym. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp; 5. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, które będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jako kompletne dzieło; c) koniecznością dokonania istotnych zmian w wykonanej części przedmiotu zamówienia na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia nie były możliwe do przewidzenia i określenia lub zaszły nowe okoliczności, przesłanki, które wymagają uwzględnienia w treści realizowanym przedmiocie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastko.pl; bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, p. nr 17..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 UZP ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 53.KB) 2015-05-15 14:41:20 53.KB 479 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_Kaczy Dolek_koncepcja.pdf (PDF, 283KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-15 14:41:39 283KB 60 razy
2 zal nr 13.pdf (PDF, 695KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-15 14:42:08 695KB 42 razy
3 tekst.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-15 14:57:17 129KB 464 razy
4 zalacznik_14_widok.rar (RAR, 39.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-18 14:18:39 39.MB 30 razy
5 zalacznik_15_dok_geotechniczna.rar (RAR, 30.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-18 14:18:39 30.MB 30 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 230KB) 2015-05-22 15:13:03 230KB 451 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Kaczy Dołek.pdf (PDF, 506KB) 2015-06-11 14:00:23 506KB 505 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu-Ogrodowa.pdf (PDF, 42.KB) 2015-07-01 13:45:56 42.KB 0 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu-Kaczy Dołek.pdf (PDF, 43.KB) 2015-07-01 14:16:41 43.KB 524 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 15-05-2015 14:41:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 15-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 01-07-2015 14:16:41