Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.1.2015.MW

Miastko: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 54453 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remontu Ośrodka Zdrowia w Wałdowie. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-8..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.32.10.00-3, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. przeprojektowanie trasy przewodów c.o., lokalizacji kotła itp. w celu usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa lub możliwości uzyskania wyższej sprawności instalacji grzewczej, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz 60 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - świetlica Dolsko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1.remont schodów zewnętrznych przed wejściem: - rozbiórka schodów zewnętrznych o konstrukcji betonowej niezbrojonej - 0,91 m3; - wykonanie schodów zewnętrznych bet. wraz z podestem - 0,91 m3; - obłożenie schodów płytkami typu gres schodowymi antypoślizgowymi (ryflowanymi) - 3,17 m2; - wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki; 1.2. remont podłogi w budynku świetlicy: - zerwanie posadzki cementowej w korytarzu i kuchni - 8,59 m2; - rozebranie podłogi z desek na sali świetlicy - 56,26 m2 ; - rozebranie legarów - 58,50 m; - wykonanie posadzki cementowej - 64,85 m2; - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli polietylenowej - 64,85 m2; - wykonanie izolacji poziomej cieplnej z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 8 cm - 64,85 m2; - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 7cm beton B-15 lub zaprawa cementowa M12 na siatce stalowej- 64,85 m2; - położenie płytek posadzkowych typu gres - 64,85 m2; - wykonanie cokolików z płytek posadzkowych - 50,88 m; - wywiezienie gruzy pochodzącego z rozbiórki;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.43.21.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Głodowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów (dwuwarstwowo lepikiem do murów otynkowanych dyserbitem) - 17,60 m2; 1.2. docieplenie cokołu w technologii lekkiej - mokrej 8 cm warstwą styropianu - 14,84 m2 1.3. docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 12 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4 szt/m2) wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą kolorowego tynku strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego koloru ceglastego - 69,28 m2 z wymianą parapetów z blachy powlekanej koloru brązowego;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - świetlica Kamnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.pokrycie dachu nad kotłownią świetlicy wiejskiej papą termozgrzewalną - 70,07 m2; 1.2.demontaż starych rynien, rur spustowych i montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej brązowej grubości 0,60 mm półokrągłych o średnicy 15 cm o długości 31,80 m i rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości 0,50 mm o długości 13,10 m; 1.3.montaż 3 grzejników 2 płytowych o wymiarach 600x3000 wraz z zaworami odcinającymi i termostatycznymi; 1.4.malowanie sufitu o pow. 42,92 m2 w części gospodarczej wraz z wyrównaniem podłoża za pomocą gładzi gipsowej; 1.5.malowanie ścian w części gospodarczej wraz z przygotowaniem podłoża o pow. 74,90 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 - świetlica Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.roboty murowe: - rozbiórka ścian działowych o pow. 41,14 m2 i wykonanie nowych ścian działowych z betonu komórkowego ( suporeksu) o grubości 12 cm w pom. nr 4; 5 ; 6 o pow. 25,64 m2 ; - osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - 2 szt.; - montaż wentylatorów elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych - 2 szt.; 1.2.tynki i okładziny wewnętrzne: - wzmocnienie ścian za pomocą wklejenia prętów fi 6 w spoiny za pomocą zaprawy wraz z wymianą uszkodzonych cegieł i uzupełnieniem tynków o pow. 45 m2 w pom. nr 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; - malowanie dwukrotne powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża: a)ścian o pow. 219,31 m2 (pom. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8); b)sufitów o pow. 47,424 m2 (pom. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8); - pokrywanie płytkami powierzchnie ścian w pom. 2; 3; 4; 5 - pow. 40,67 m2 ; 1.3.roboty posadzkowe - rozebranie posadzki z płytek w pom. 4; 5 ; 6 - pow. 17,43m2 ; - ułożenie na warstwie wyrównawczej płytek z zachowaniem istniejącego poziomu w pom. 4 ; 5 ; 6 -pow. 17,43m2 ; 1.4.roboty instalacyjne - przełożenie instalacji elektrycznej wraz z jej uzupełnieniem w pom. 4 ; 5; 6 - wykonanie instalacji przyzywowej dla osób niepełnosprawnej w pom. 5.; - wykonanie podejść wodno - kanalizacyjnych, montaż armatury łazienkowej wraz z montażem uchwytów dla niepełnosprawnych - (2 umywalki, 2 zlewozmywaki, 2 miski ustępowe, pisuar) ; 1.5.stolarka okienna i drzwiowa - rozbiórka starej i montaż nowej stolarki drzwiowej w pom. 4; 5 - 3 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.10-1, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 - świetlica Świerzenko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. dwukrotne malowanie sufitu drewnianego o pow. 150 m2 wraz z malowaniem belek odciągowych 1.2. wybicie drzwi w ścianie i wstawienie drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżnicą 90; 1.3. uzupełnienie płytek w pomieszczeniu socjalnym wraz z cokolikiem - pow. 15 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 45.42.11.21-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty – 5

 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6 - świetlica Świerzno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1.remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej polegający na zbiciu starych płytek leżących na schodach, przygotowaniu powierzchni i położeniu nowych płytek typu gres antypoślizgowych (ryflowanych) o pow. 10 m2 1.2. oczyszczenie kamiennego fundamentu budynku od strony frontowej i powleczenie preparatem impregnującym o pow. 2,0 m2;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7 - świetlica Trzcinno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1.roboty murowe: - rozbiórka ścianki działowej - 9,60 m2; - wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo gipsowych - 3,60 m2; - osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt.; - wywiezienie gruzu z rozbiórki; 1.2. roboty posadzkowe - ułożenie w korytarzu na warstwie wyrównawczej płytek typu gres antypoślizgowych - 0,4 m2 ; 1.3. tynki i okładziny wewnętrzne - dwukrotne malowanie powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża ścian i sufitu o pow. 20,0 m2 ; - ułożenie płytek na ścianie i podłodze - 17 m2; 1.4. roboty instalacyjne - przełożenie przewodów instalacji elektrycznej elektrycznych - 10,00 m wraz z montażem 5 punktów elektrycznych; - wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego wraz z montażem zlewozmywaka z baterią; 1.5. stolarka okienna i drzwiowa - montaż okienka podawczego PCV; - montaż drzwi wewnętrznych płytowych;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8 - Ośrodek Zdrowia w Wałdowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1 roboty murowe: - uzupełnienie ścianek i zamurowanie otworów w ścianie z bloczków betonu komórkowego - rozbiórka ścian działowych i wykonanie nowych ścian działowych z bloczków betonu komórkowego o grubości 12 cm; - ułożenie nadproży prefabrykowanych; - wykonanie wentylacji i osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach; - wywiezienie gruzu; W.w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową branży architektonicznej. 1.2.tynki i okładziny wewnętrzne: - uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i stropach; - wykonanie gładzi jednowarstwowej o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na podłożu z tynku; - zasłonięcie otworów okiennych płytami kartonowo - gipsowymi na ruszcie metalowym (pom. nr 4 i nr 6 - Rys. nr 1 inwentaryzacja); - malowanie powierzchni ścian i sufitów (pom. 5; 6; 7; 8; 9 rys. rzut parteru); - licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej (w pom. 5; 8; 9); W.w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa branży architektonicznej. 1.3.roboty posadzkowe - wykonanie podłogi wraz z rozbiórką wg rys. nr 4 przekrój A-A (branża budowlana) 1.4.stolarka okienna i drzwiowa - wstawienie drzwi z ościeżnicami 70 - 1 szt. - wstawienie drzwi z ościeżnicami 90 - 3 szt. - wstawienie drzwi z ościeżnicami 100- 1 szt. W.w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa branży architektonicznej. 1.5. roboty elektryczne - budowa wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych wraz montażem tablicy TG/TL w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówieniem (rys. nr 1; nr 2; nr 3; nr;4; nr 5 - branża elektryczna) - montaż systemu alarmowego w toalecie dla osób niepełnosprawnych; 1.6. roboty instalacyjne - wykonanie podejść wodno - kanalizacyjnych, montaż armatury łazienkowej wraz z montażem uchwytów dla niepełnosprawnych - (2 umywalki, 1 zlewozmywaki, 2 miski ustępowe, pisuar) w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówieniem (rys. nr 1; nr 2; nr 3 branża sanitarna); - montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówieniem (rys. nr 4 branża sanitarna);.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

                   Zamawiający

                (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - remont swietlic 2015.pdf (PDF, 87.KB) 2015-04-17 14:18:24 87.KB 559 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont świetlic 2015.pdf (PDF, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:23:48 20.MB 110 razy
2 Proj_b_architektoniczna_Piaszczyna.pdf (PDF, 9.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:26:34 9.1MB 194 razy
3 Proj_b_elektryczna_Piaszczyna.pdf (PDF, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:27:39 2.7MB 128 razy
4 Proj_b_architektoniczna_Waldowo.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:31:30 12.MB 166 razy
5 Proj_b_sanitarna_Waldowo.pdf (PDF, 8.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:34:15 8.9MB 629 razy
6 Proj_b_elektryczna_Wałdowo.pdf (PDF, 7.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:36:31 7.8MB 590 razy
7 Proj_inwent_Waldowo.pdf (PDF, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:37:50 4.3MB 456 razy
8 STWOR remont swietlic 2015.pdf (PDF, 392KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:38:30 392KB 99 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty_swietlice.pdf (PDF, 1.4MB) 2015-05-13 10:53:39 1.4MB 768 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont świetlic 2015.pdf (PDF, 51.KB) 2015-06-03 13:23:04 51.KB 501 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 17-04-2015 14:18:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 17-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 03-06-2015 13:23:04