Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego KACZY DOŁEK położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 1. ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Gmina Miastko  

ul. Grunwaldzka 1 , woj. pomorski, tel. 59 857 07 00  faks  59 857 23 68

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastko.pl

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  KONKURSU

Opracowanie Koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego „KACZY DOŁEK” położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej do realizacji Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej  zagospodarowania terenu rekreacyjnego położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej  w Miastku. Granice opracowania konkursowego przedstawia mapa ewidencyjna załącznik nr 15 do  niniejszego regulaminu, widok dokumentacja fotograficzna  (zdjęcia 1-20 ) jako załącznik nr 16.

       Szczegółowy opis przedmiotu konkursu określa Regulamin konkursu.

 1. WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU WRAZ Z INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  UCZESTNICY KONKURSU W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ.
  1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie, spełniający wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  2.  Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
  3.  Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Za złożenie Wniosku / pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.
  4.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  5.  Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  6. O udział w Konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) i wykażą, że spełniają następujące warunki wywodzące się z  art. 22 ust.1  ustawy Pzp określone w  niniejszym Regulaminie dotyczące:
 1. uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniającym uczestnika konkursu do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie i do zaproszenia do złożenia pracy konkursowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. wiedzy i doświadczenia - w celu spełnienia tego warunku Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu Konkursu i pracy konkursowej.
 3. potencjał techniczny  - w celu spełnienia tego warunku Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu Konkursu i pracy konkursowej.
 4. osoby zdolne do wykonania zamówienia - w celu spełnienia tego warunku Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi  do wykonania przedmiotu Konkursu i pracy konkursowej tj. posiadające właściwe uprawnienia architektoniczno-budowlane,
 5. sytuacja ekonomiczna i finansowa - w celu spełnienia tego warunku Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie przedmiotu Konkursu i pracy konkursowej.
  1. W celu spełnienia w/w wymaganych warunków Uczestnik na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu,   potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – w takiej sytuacji zobowiązany on jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi  zasobami w zakresie wymaganym przez  zamawiającego – tj. złożyć wraz z wnioskiem żądane dokumenty lub  oświadczenia; 
  2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej określonych warunków

Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o wymagane  oświadczenia lub dokumenty określone w niniejszym Regulaminie.

 1. W celu wykazania przez Uczestników potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Konkursie  wymienionych w poz. 6.6. pkt 1-5 Regulaminu, Uczestnik wraz z wnioskiem    zobowiązany jest  złożyć w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za  zgodność z  oryginałem przez Uczestnika następujące dokumenty lub oświadczenia:
 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie wynikające z art. 22 ust. 1 Pzp – zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 2 Regulaminu (druk do wypełnienia lub wzorowania się),
 2. Oświadczenie o posiadaniu właściwych uprawnień architektoniczno-budowlanych osób przewidzianych do realizacji przedmiotu konkursu - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 Regulaminu (druk do wypełnienia lub wzorowania się);
 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania uczestnikowi do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu konkursu i pracy konkursowej – w przypadku gdy Uczestnik będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  tych podmiotów - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 4 Regulaminu (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

– jeżeli uczestnik wykazując spełnianie warunków, o których mowa w poz. 6.6 Regulaminu w okolicznościach określonych w poz. 6.7. Regulaminu będzie polegać na zdolnościach finansowych tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, co będzie wynikać z treści zobowiązania załączonego do wniosku;

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z  Konkursu   zamawiający żąda od Uczestnika złożenia wraz z wnioskiem:
 1. oświadczenia uczestnika o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp   - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu   (druk do wypełnienia lub wzorowania się),
 2. oświadczenia  innego podmiotu  o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

 – w przypadku gdy uczestnik wykazując spełnianie warunków, o których mowa w poz. 6.6. Regulaminu będzie polegać na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,  a podmioty te będą brały udział w realizacji  Przedmiotu Konkursu - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 5 Regulaminu  (druk do wypełnienia lub wzorowania się).   

 1.  dołączyć do wniosku w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za  zgodność z  oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty lub oświadczenia:
 2. Informacja o pozostałych dokumentach, które uczestnik zobowiązany jest załączyć  do wniosku:          
 1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji  Uczestnika  określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy  organizacyjnej firmy  Uczestnika o ile nie wynika to z innych dokumentów  załączonych do oferty;
 2. dokument, w którym Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udział w Konkursie (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie  albo reprezentowania w Konkursie i zawarcia umowy w sprawie wykonania pracy konkursowej, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich Uczestników) – w formie oryginału, w przypadku wyboru pracy (Koncepcji zagospodarowania) tych Uczestników, Zamawiający przed zawarciem umowy na wykonanie przedmiotu konkursu i pracy konkursowej będzie żądał umowę regulującą ich współpracę,
 3. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych – w zakresie określonym w Regulaminie – załącznik nr 6 Regulaminu.
  1. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 1. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW
  1. Sąd konkursowy dokona oceny Prac konkursowych na podstawie następujących kryteriów:
 1. walory urbanistyczno- architektoniczne, funkcjonalno – użytkowe i estetyczne – waga kryterium  w łącznej ocenie 70 %
 2. koszty realizacji inwestycji – waga kryterium  w łącznej ocenie 20 %
 3. koszt dokumentacji projektowej – waga kryterium  w łącznej ocenie 10 %

4.2. Opis sposobu dokonywania oceny wg  w/w kryteriów:

Kryterium 1)

Przy ocenie walorów urbanistyczno- architektonicznych, funkcjonalno – użytkowych i estetycznych będą brane pod uwagę:

 1. oryginalność rozwiązań architektonicznych dla proponowanej koncepcji, rozwiązania estetyczne, wygląd oraz wkomponowanie w przestrzeń,
 2. atrakcyjność proponowanego układu funkcjonalnego obiektu,
 3. wykorzystanie przestrzeni, czytelny spójny układ elementów zagospodarowania ich funkcji,
 4. odpowiednie proporcje wymiarów poszczególnych elementów zagospodarowania,
 5. utrzymanie optymalnej skali i zastosowanie właściwych proporcji elementów zagospodarowania do ich funkcji i charakteru użytkowego,
 6. nowatorstwo rozwiązań oraz zastosowanie technologii pozwalających na zwiększenie atrakcyjności terenu,
 7. ekonomiczność rozwiązań wpływających na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji,
 8. zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych adekwatnych do funkcji i miejsca ich zastosowania,
 9. jakość i rodzaj zaproponowanych do zastosowania wyrobów, urządzeń.

W kryterium tym każdy z Członków Sądu konkursowego przyzna ocenianej pracy konkursowej punkty 0-70. Punkty przyznane przez poszczególnych Członków Sądu konkursowego dokonujących oceny zostaną zsumowane oraz podzielone przez liczbę członków Sądu konkursowego. Maksymalnie możliwe jest do uzyskania 70 pkt.

 

Kryterium nr 2)

Koszt realizacji inwestycji zostanie ustalony w następujący sposób:

najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma praca zawierająca najniższą cenę brutto (koszt realizacji inwestycji na podstawie złożonej pracy konkursowej) zaś pozostałe prace proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

C min

C = ---------------------- x 20

C bad

 

gdzie:

C = liczba punktów w kryterium nr 2

C min = najniższa cena brutto

C bad = cena brutto badanej pracy konkursowej

Liczbę punktów stanowić będzie liczba zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

W kryterium tym Uczestnik konkursu może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Kryterium 3)

Koszt dokumentacji projektowej zostanie ustalony w następujący sposób:

Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma praca zawierająca najniższą cenę brutto (koszt wykonania pełnej dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych) zaś pozostałe prace proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

C min

C = ---------------------- x 10

C bad

gdzie:

C = liczba punktów w kryterium nr 3

C min = najniższa cena brutto

C bad = cena brutto dokumentacji projektowej badanej pracy konkursowej

Liczbę punktów stanowić będzie liczba zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

W kryterium tym Uczestnik konkursu może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

4.3. Ostateczną wartością punktową każdej pracy konkursowej będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich trzech kryteriach oceny.

 1. Za najlepszą pracę konkursową uznana zostanie praca, która uzyska najwyższą wartość punktową.
 2. Zamawiający na wniosek Sądu Konkursowego unieważni konkurs, jeżeli:
 1. nie zostanie złożony co najmniej jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 2. nie zostanie złożona co najmniej jedna praca konkursowa,
 3. nie zostanie rozstrzygnięty konkurs.
  1.  W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika konkursu nie dopuszczonego do złożenia pracy konkursowej, w wyniku kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, taka praca zostanie uznana za nieważną.

 

 1. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU
  1. Regulamin dostępny jest na stronie zamawiającego www.bip.miastko.pl
  2. Regulamin można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  1. Do dnia 18. 06. 2015r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Miastku , ul. Grunwaldzka 1, pok. Nr  19 (sekretariat burmistrza)
 2. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD
 3. Zamawiający przyzna nagrody pieniężne maksymalnie trzem pracom konkursowym.
 4. Zamawiający przyzna nagrodę Uczestnikowi/ Uczestnikom konkursu, który uzyska najwyższą ocenę pracy konkursowej (największą ilość punktów).
 5. NAGRODA I (nagroda pierwsza) w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy) brutto zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. NAGRODA II (nagroda druga) w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące) brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie drugie miejsce w Konkursie. NAGRODA III (nagroda trzecia ) w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące) brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie trzecie miejsce w Konkursie.
 6. Sąd konkursowy może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania jednej lub wszystkich nagród, gdy przedstawione prace nie spełniają oczekiwań Zamawiającego.
 7. Praca, aby mogła zostać nagrodzona musi uzyskać ocenę co najmniej 55 pkt.
 8. Ponadto do Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, może zostać skierowane zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz projektami wykonawczymi oraz prowadzenie nadzorów autorskich nad realizacją budowy dot. zagospodarowania „Kaczego Dołka” w Miastku
 9. W przypadku zaproszenia Uczestnika konkursu, autora zwycięskiej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ws. szczegółowego opracowania pracy konkursowej zostaną one przeprowadzone w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, natomiast umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 16 do Regulaminu oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji.
 10. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie negocjacji prawo zobowiązania Uczestnika konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do tego, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej uwzględnił zalecenia pokonkursowe ujęte w opinii Sądu o pracy konkursowej oraz zalecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zaleceń odbędzie się w ramach wynagrodzenia za wykonania opracowania (projekt) i bez znaczącego wzrostu nakładów inwestycyjnych.
 11. Zamawiający może nie zawrzeć umowy o prace projektowe z Autorem nagrodzonej pracy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym, jeżeli nie można było tego przewidzieć przed ogłoszeniem niniejszego Konkursu.
 12. Zamawiający może nie zawrzeć umowy także w przypadku, jeżeli w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wystąpi jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
 13. Odstąpienie Zamawiającego od zawarcia umowy z Autorem nagrodzonej I miejscem pracy konkursowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  nie stanowi dla Autora nagrodzonej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego.

Zamawiający

(-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie konkurs Kaczy_dolek.pdf (PDF, 79.KB) 2015-03-30 15:52:17 79.KB 601 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Regulamin I konkursowy_koncepcja_Kaczy_dolek.pdf (PDF, 289KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-03-30 15:52:17 289KB 220 razy
2 zalaczniki_wrg.271.1.2015.rar (, ) 2015-03-30 15:52:17 9 razy
3 zał. nr 15 mapa ewid..pdf (PDF, 670KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-03-31 08:45:01 670KB 193 razy
4 31_03_2015_09_21_14_zalaczniki_wrg.271.1.2015.rar (, ) 2015-03-31 09:21:14 5 razy
5 31_03_2015_10_05_34_zalaczniki_wrg.271.1.2015.rar (RAR, 69.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-03-31 10:05:34 69.MB 198 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_z_dnia_03.04.2015.rar (RAR, 6.9MB) 2015-04-03 12:33:05 6.9MB 386 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Przedłużenie terminu składania wniosków.pdf (PDF, 195KB) 2015-04-16 13:49:37 195KB 415 razy
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie konkursu.pdf (PDF, 22.KB) 2015-05-15 14:34:19 22.KB 369 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 30-03-2015 15:52:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 20-05-2015 10:49:37