Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówienie - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.9.2014.RCC

Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 204457 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń (likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem). 1. Przedmiot zamówienia obejmuje n/w ulice, chodniki i drogi: a. ulic: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Morelowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego (od Królowej Jadwigi do skrzyżowania z droga krajową), Królowej Jadwigi, Konstytucji 3 Maja, Kowalska (od skrzyżowania z drogą krajową w str. ZEC), Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Koszalińską do skrzyżowania z ul. K. Wielkiego), F. Chopina, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka, Zielona, Szkolna, Kujawska, Gen. Maczka, Wielkopolska, Pomorska, Młodzieżowa, Podhalańska, Śląska, Kwiatowa, os. Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jeziorna, Kolejowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa; b. chodniki: przy ul. Grunwaldzkiej (wraz z parkiem miejskim i parkingiem za budynkiem Urzędu Miejskiego), Pomorskiej, Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Koszalińską wzdłuż parku do wjazdu na parking POLO-MARKETU, wzdłuż Kaczego dołka), gen. Sikorskiego (parking przy policji, chodnik wzdłuż Kaczego dołka), Gen. Maczka ( wzdłuż wspólnot mieszkaniowych, wzdłuż Kaczego dołka), Wielkopolska (wzdłuż Kaczego dołka), Młodzieżowa, K. Wielkiego, Koszalińska, Ogrodowa, Wrzosowa, Kujawska, Harcerska (przy posesjach nr 11,13,15,17,19,20,22,23), Przyjaciół (przy posesjach nr 4,8), Klonowa, chodnik do nadleśnictwa Miastko, chodnik od ul. Koszalińskiej do szkoły w Łodzierzy, B. Chrobrego, Królowej Jadwigi (od ronda do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego i targowisko), Gen. Wybickiego wraz z strefą płatnego parkowania, Szewska (od wjazdu do firmy COMEL w dół do restauracji Monte Christo), Długa (przy budynkach nr 1, 4, 5), A. Krajowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ronda Jana Pawła II, wzdłuż parkingu (strefa płatnego parkowania - parkomatu), Słupska (od skrzyżowania z os. Ceglanym do końca lasku komunalnego), Kowalska (od budynku nr 24 w kierunku Netto), Piastowska, Konstytucji 3 Maja wraz z parkingiem strefy płatnego parkowania, Konopnickiej, Rybacka, Mickiewicza; c. drogi: Os. Wyzwolenie; d. drogi w sołectwach: Biała, Dolska, Dretynek-Trzcinno, Dretyń, Bobięcino, Głodowo, Kamnica, Kawcze, Kwisno -Szydlice, Lubkowo, Miłocice, Okunino-Kowalewice, Role-Żabno, Pasieka (bez osiedla Wyzwolenie), Popowice, Piaszczyna, Przęsin-Zadry, Słosinko, Świerzenko, Świerzno, Świeszyno, Turowo, Wałdowo, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Czarnica, Chlebowo, Węgorzynko, Tursko 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części. Części zamówienia przedstawia tabela poz. 3.0. SIWZ. 3. Planowaną ilość godzin związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń zawiera tabela przedstawiona w poz. 3.0 SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia powinien być świadczony ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami: a. odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg i ulic ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem i sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości max. Ø 2mm; b. odśnieżanie i usuwanie oblodzeń chodników ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami o mocy silnika min. 60 kM oraz wadze własnej do 4,0 t z pługiem i sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości max. Ø 2mm zgodnie z tabelą poz. 3.0 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. 5. Nie dopuszcza się stosowania innego sprzętu niż wymieniony w poz. 4. przy realizacji przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku świadczenia przez danego Wykonawcę usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy więcej niż jedną część zamówienia wymagania minimalne dotyczące sprzętu określone w poz. 3.0. SIWZ sumują się. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i Zamawiającemu oraz za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 8. Odpowiedzialność cywilną za wypadki na jezdni, bądź chodnikach związane z śliskością ponosi Wykonawca. 9. Ogólne wymagania dotyczące świadczenia usługi: 9.1. Odśnieżanie należy rozpocząć po ustąpieniu opadów śniegu. 9.2. Czas rozpoczęcia robót może zostać skorygowany przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania śliskości (gołoledzi) prace związane z utrzymaniem zimowym mogą trwać aż do odwołania przez Zamawiającego. 9.3. W przypadku ustabilizowania się warunków pogodowych Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania świadczenia usług zimowego utrzymania w przypadku występowania dodatnich/ujemnych temperatur w ciągu dnia (przewidywanych również w prognozach meteorologicznych), braku opadów atmosferycznych, słabego lub braku wiatru. 9.4. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający informuje, że zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i podlegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Odstępuje się od wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia - wymagania minimalne przedstawia tabela w poz. 3.0. SIWZ. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 9 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 10 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością świadczenia usługi po terminie ustalonym w § 3.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pok. nr 17. Wersja papierowa SIWZ płatna w wysokości 12 zł + opłata za przesyłkę na wniosek Wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pok. nr 19 (sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Miastko: ulice i chodniki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ulice: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Morelowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Konst.3 Maja, Kowalska, Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej, F. Chopina, Pasieka: droga w kierunku na OSiR (OSiR+ rybakówka + budynki mieszkalne) chodniki: B. Chrobrego, Kr. Jadwigi, Gen. Wybickiego, Konst. 3 Maja, Szewska, Długa, A. Krajowej, Słupska, Kowalska, Piastowska, Konopnicka, Rybacka, Mickiewicza - odśnieżanie 350 godz.; usuwanie oblodzeń 250 godz..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 •     3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Miastko: ulice i chodniki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ulice: Os. Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jeziorna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen. Maczka, Kolejowa, Kwiatowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, Zielona, szkolna, Kujawska + droga do Nadleśnictwa i za nadleśnictwem, Podhalańska, Śląska, Pasieka: os. Wyzwolenia, droga do kurników, chodniki: Grunwaldzka + parking za urzędem, parking za CIT przy ul. Dworcowej, Pomorska, Dworcowa, Gen. Sikorskiego, Gen. Maczka, Wielkopolska, Młodzieżowa, Kujawska + chodnik do nadleśnictwa, K. Wielkiego, Koszalińska + chodnik do Łodzierzy, Klonowa, Przyjaciół, Harcerska, Ogrodowa, Wrzosowa - odśnieżanie 350 godz., usuwanie oblodzeń 250 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sołectwa: Dretynek - Trzcinno, Lubkowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Lubkowo - odśnieżanie 170 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sołectwa: Dretyń, Okunino-Kowalewice, Tursko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dretyń, Tursko, Łosośniki, Okunino, Kowalewice, Cisy - odśnieżanie - 280 godz.; usuwanie oblodzeń - 50 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: sołectwa: Węgorzynko, Przęsin - Zadry.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Węgorzynko, Byczyna, Przęsin, Zadry - odśnieżanie 300 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: sołectwa: Role-Żabno, Turowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo - odśnieżanie 180 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: sołectwa: Popowice, Czarnica, Wałdowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Popowice, Wałdowo, Grądzień, Czarnica, Męciny, od 01.01.2015r. droga powiatowa Wałdowo -Popowice - Turowo - odśnieżanie 250 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: sołectwa: Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Gomole - odśnieżanie 150 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: sołectwo: Głodowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Głodowo, Ostrowo, Znakowo - odśnieżanie 140 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: sołectwa: Kwisno - Szydlice, Dolsko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kwisno, Szydlice, Stachowo, Dolsko, od 01.01.2015r. droga powiatowa Dolsko - Wałdowo - odśnieżanie 200 godz..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: sołectwa: Świeszyno, Chlebowo, Pasieka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Pasieka (Lipczyno, Trzebieszyno) - odśnieżanie 180 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: sołectwa: Biała, Świerzno, Świerzenko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Biała, Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko - odśnieżanie 170 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: sołectwa: Wołcza Wielka, Wołcza Mała.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo - odśnieżanie 200 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: sołectwa: Bobięcino, Kamnica, Kawcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bobięcino, Malęcino, Gołębsko, Kamnica, Toczeń, Studnica, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Łodzierz - odśnieżanie 200 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: sołectwa: Słosinko, Miłocice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Słosinko, Domanica, Przeradź, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć - odśnieżanie 250 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 68.KB) 2014-09-26 10:36:44 68.KB 595 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ odśnieżanie.pdf (PDF, 315KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-26 10:36:44 315KB 770 razy
Wynik postępowania
1 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 37.KB) 2014-10-20 13:22:33 37.KB 1108 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 78.KB) 2014-11-05 12:36:42 78.KB 504 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 26-09-2014 10:36:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 05-11-2014 12:36:42