Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - Remont lokali mieszkalnych w m. Domanica, Przeradź, Świerzenko, Węglewo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.11.2014.IF

WIT.RI.271.11.2014.IF

Miastko: Remont lokali mieszkalnych w m. Domanica, Przeradź, Świerzenko, Węglewo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 143365 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont lokali mieszkalnych w m. Domanica, Przeradź, Świerzenko, Węglewo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu następujących lokali mieszkalnych: 1) lokal mieszkalny - Domanica 1/2 dz. nr 117 obręb Słosinko; 2) lokal mieszkalny - Domanica 5/1 dz. nr 129 obręb Słosinko; 3) lokal mieszkalny - Przeradź 2/1 dz. nr 62 obręb Przeradź; 4) lokal mieszkalny nr 1 i nr 2 - Przeradź 13 dz. nr 84 obręb Przeradź; 5) lokal mieszkalny - Świerzenko 32/1 dz. nr 127 obręb Świerzenko; 6) lokal mieszkalny - Węglewo 9/2 dz. nr 250 obręb Miłocice; 2. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do lokali mieszkalnych w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-6.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie : Zadanie 1 - 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 2 - 1.000.00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 3 - 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 4 - 1.000.00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 5 - 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 6 - 1.000.00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18 lipca 2014r. do godz. 11:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 18 lipca 2014r. do godz. 11:00 - znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1)dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7.2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium a.Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; b.wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; c.wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; d.na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój 17, Opłata za siwz 180,00 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - Remont lokalu mieszkalnego - Domanica 1/2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. Roboty rozbiórkowe; 1.2. Roboty murowe; 1.3. Roboty wykończeniowe; 1.4. Instalacja elektryczna; 1.5. Instalacja wodno - kanalizacyjna;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.11.11.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - Remont lokalu mieszkalnego - Domanica 5/1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. Roboty rozbiórkowe; 1.2. Wzmocnienie ścian zewnętrznych; 1.3. Roboty wykończeniowe; 1.4. Instalacja elektryczna; 1.5. Instalacja wodno - kanalizacyjna;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zadanie 3 - Remont lokalu mieszkalnego - Przeradź 2/1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. Roboty rozbiórkowe; 1.2. Roboty betonowe; 1.3. Okładziny stropów; 1.4. Roboty wykończeniowe; 1.5. Instalacja elektryczna; 1.6. Instalacja wodno - kanalizacyjna;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.23.50-9, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Zadanie 4 - Remont lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 - Przeradź 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. Roboty rozbiórkowe; 1.2.Roboty murowe; 1.3.Więźba dachowa; 1.4.Pokrycia dachowe 1.5.Roboty wykończeniowe; 1.6.Instalacja elektryczna; 1.7.Instalacja wodno - kanalizacyjna;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zadanie 5 - Remont lokalu mieszkalnego - Świerzenko 32/1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.Roboty rozbiórkowe; 1.2.Więźba dachowa; 1.3.Pokrycia dachowe 1.4.Roboty wykończeniowe; 1.5.Instalacja elektryczna;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Zadanie 6 - Remont lokalu mieszkalnego - Węglewo 9/2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.Roboty rozbiórkowe; 1.2.Wzmocnienie fundamentów i ścian zewnętrznych; 1.3.Więźba dachowa; 1.4.Pokrycia dachowe; 1.5.Roboty wykończeniowe; 1.6.Instalacje elektryczna; 1.7.Instalacja wodno - kanalizacyjna;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                                                                                                                       Zamawiający

                                                                                                                                                                 (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 76.KB) 2014-07-03 12:54:20 76.KB 462 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont mieszkan_ANR_2014.pdf (PDF, 318KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-03 12:54:50 318KB 97 razy
2 domanica_1.rar (RAR, 22.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-03 12:55:26 22.MB 106 razy
3 domanica_5.rar (RAR, 29.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-03 12:55:42 29.MB 108 razy
4 przeradz_2.rar (RAR, 31.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-03 12:56:05 31.MB 91 razy
5 przeradz_13.rar (RAR, 33.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-03 12:56:27 33.MB 105 razy
6 swierzenko.rar (RAR, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-03 12:56:43 19.MB 93 razy
7 weglewo.rar (RAR, 38.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-03 12:57:04 38.MB 114 razy
Wynik postępowania
1 wybór najkorzystniejszej oferty_lokale.pdf (PDF, 692KB) 2014-07-21 13:56:35 692KB 525 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 38.KB) 2014-07-28 14:21:04 38.KB 471 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 03-07-2014 12:54:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 03-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 28-07-2014 14:21:04