Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica gm. Miastko woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2014.IF

Miastko: Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica gm. Miastko woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 108607 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica gm. Miastko woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania poprzez przebudowę i rozbudowę hydroforni na świetlice wiejskie w m. Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Czarnica, gm. Miastko. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.42.20.00-1, 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.23.32.53-7, 45.24.72.70-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie: Zadanie 1 - 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 2 - 1.000.00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 3 - 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 5 czerwca 2014r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 5 czerwca 2014r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7.2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium 1)Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 2)wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 3)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 4)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp (brak odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków, lub koniecznością zmiany podyktowaną powodami zdrowotnymi, losowymi tej osoby co w sposób uzasadniony może zagrażać wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie; 2)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. po wykonaniu prac rozbiórkowych w tym dokonanie oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów obiektu planowanych do pozostawienia w stanie nienaruszonym i przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej diagnozy technicznej, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 3) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, 300 zł - dotyczy wersji papierowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu, osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa oraz rozbudowa hydroforni na świetlicę wiejską w m. Wołcza Wielka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania: a) fundamentów; b) stóp fundamentowych; c) ścian fundamentowych; d) ścian zewnętrznych; e) wieńców, nadproży; f) ocieplenia ścian zewnętrznych; g) ścianek działowych; h) konstrukcji dachu; i) pokrycia dachu; j) sufitu podwieszanego; k) stolarki okiennej i drzwiowej; l) posadzek; ł) tynków i okładzin wewnętrznych; m) tynków i okładzin zewnętrznych; n) obróbek blacharskich; o) parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; p) robót rozbiórkowych; r) budowy powierzchni utwardzonej z kostki betonowej; 2) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania: a) instalacji elektrycznej oświetlenia i instalacji przyzywowej; b) instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V; c) ogrzewania elektrycznego; d) tablicy T-G; e) instalacji odgromowej; 3) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania: a) instalacji wodociągowej; b) instalacji kanalizacji sanitarnej; c) przyłącza kanalizacyjnego PVC dn 160 ze studnią rewizyjną..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.26.25.20-2, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.23.32.53-7, 45.11.13.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa oraz rozbudowa hydroforni na świetlicę wiejska w m. Wołcza Mała.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania: a) fundamentów; b) stóp fundamentowych; c) ścian fundamentowych; d) ścian zewnętrznych; e) wieńców, nadproży; f) ocieplenia ścian zewnętrznych; g) ścianek działowych; h) konstrukcji dachu; i) pokrycia dachu; j) sufitu podwieszanego; k) stolarki okiennej i drzwiowej; l) posadzek; ł) tynków i okładzin wewnętrznych; m) tynków i okładzin zewnętrznych; n) obróbek blacharskich; o) parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; p) robót rozbiórkowych; r) budowy powierzchni utwardzonej z kostki betonowej; 2) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania: a) instalacji elektrycznej oświetlenia i instalacji przyzywowej; b) instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V; c) ogrzewania elektrycznego; d) tablicy T-G; e) instalacji odgromowej; 3) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania: a) instalacji wodociągowej; b) instalacji kanalizacji sanitarnej; c) przyłącza kanalizacyjnego d) przyłącza wodociągowego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.26.25.20-2, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.23.32.53-7, 45.11.13.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zadanie 3 - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa oraz rozbudowa hydroforni na świetlicę wiejska w m. Czarnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania: a) robót rozbiórkowych; b) nadproży; c) ścianek działowych; d) stolarki okiennej i drzwiowej; e) posadzek; f) tynków i okładzin wewnętrznych; g) tynków zewnętrznych; h) obróbek blacharskich; i) parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; n) budowy powierzchni utwardzonej z kostki betonowej; 2) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania: a) instalacji elektrycznej oświetlenia i instalacji przyzywowej; b) instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V; c) ogrzewania elektrycznego; d) tablicy T-G; e) instalacji odgromowej; 3) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania: a) instalacji wodociągowej; b) instalacji kanalizacji sanitarnej; c) przyłącza kanalizacyjnego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.12.10-9, 45.23.32.53-7, 45.24.72.70-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 86.KB) 2014-05-21 09:10:10 86.KB 470 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz remont świetlic_ PROW 2014.pdf (PDF, 372KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:10:10 372KB 161 razy
2 Proj.bud._Wolcza.W.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:12:34 17.MB 116 razy
3 Proj.inst.elek._Wolcza.W..pdf (PDF, 6.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:14:20 6.7MB 299 razy
4 Proj.inst.sa.zew._Wolcza.W..pdf (PDF, 9.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:16:00 9.1MB 790 razy
5 Proj.inst.san.wew._Wolcza.W..pdf (PDF, 7.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:17:14 7.9MB 569 razy
6 Proj.zagosp.terenu_Wolcza.W.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:18:42 12.MB 466 razy
7 Ekspertyza_Wolcza.W..pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:19:19 2.0MB 1124 razy
8 STWOR_rob.bud_ Wolcza W.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:20:00 1.0MB 151 razy
9 STWOR_inst.elekt_Wolcza.W..pdf (PDF, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:20:46 4.2MB 137 razy
10 STWOR_inst.sanit_Wolcza.W.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:22:44 17.MB 114 razy
11 Proj.bud._Wolcza.M.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:25:15 17.MB 113 razy
12 Proj.inst.elek._Wolcza.M.pdf (PDF, 7.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:26:16 7.1MB 452 razy
13 Proj.inst.sa.zew._Wolcza.M.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:29:09 10.MB 205 razy
14 Proj.inst.san.wew._Wolcza.M.pdf (PDF, 9.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:30:13 9.3MB 496 razy
15 Proj.zagosp.terenu_Wolcza.M.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:33:36 10.MB 183 razy
16 Ekspertyza_Wolcza_M.pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:34:33 2.1MB 153 razy
17 STWOR.rob.bud. Wolcza.M.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:35:18 1.0MB 120 razy
18 STWOR_inst.elek_Wolcza.M.pdf (PDF, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:36:37 4.2MB 147 razy
19 STWOR_inst.sanit_Wolcza.M..pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:38:53 17.MB 111 razy
20 Proj.bud._Czarnica.pdf (PDF, 14.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:40:47 14.MB 300 razy
21 Proj.inst.elek_Czarnica.pdf (PDF, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:41:44 7.0MB 505 razy
22 Proj.inst.sa.zew_Czarnica.pdf (PDF, 7.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:43:10 7.5MB 879 razy
23 Proj.inst.san.wew._Czarnica.pdf (PDF, 9.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:44:25 9.4MB 621 razy
24 Proj.zagosp.terenu_Czarnica.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:45:51 12.MB 931 razy
25 Ekspertyza_Czarnica..pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:46:54 2.1MB 139 razy
26 STWOR_ rob.bud.Czarnica.pdf (PDF, 910KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:47:25 910KB 134 razy
27 STWOR_inst.elekt_Czarnica.pdf (PDF, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:48:29 4.2MB 143 razy
28 STWOR_inst.sanit_Czarnica.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:50:24 17.MB 114 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana tresci siwz 21.05.2014r.pdf (PDF, 55.KB) 2014-05-21 10:53:40 55.KB 580 razy
Wynik postępowania
1 wybor najkorzystniejszej oferty_ PROW 2014.pdf (PDF, 45.KB) 2014-06-05 14:02:25 45.KB 503 razy
2 uniewaznienie postepowaniar_PROW 2014.pdf (PDF, 49.KB) 2014-06-05 14:03:09 49.KB 481 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 46.KB) 2014-06-23 12:56:06 46.KB 490 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 21-05-2014 09:10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 21-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 23-06-2014 12:56:06