Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.5.2014.IF

Miastko: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 106985 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.31.12.00-2, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.33.11.00-7, 45.43.21.00-5, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć pdwykonawcy 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. przeprojektowanie trasy przewodów c.o., lokalizacji kotła itp. w celu usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa lub możliwości uzyskania wyższej sprawności instalacji grzewczej, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz 50 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - świetlica Kamnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.wymiana okien drewnianych na PCV o wymiarach: 85x 85cm - 2 szt, 179x45cm - 1 szt. - naświetle nad drzwiami wejścia głównego,parapety obustronne: zewnętrzne z blachy powlekanej dopasowane do kolorystyki parapetów istniejących; wewnętrzne z tworzywa sztucznego - białe. 1.2.remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym: - rozbiórka i wykonanie schodów bet. wraz z podestem o wym. 216x70, - wykonanie i osadzenie w podeście wycieraczki stalowej ocynkowanej o wym. 70x45cm, - obłożenie płytkami typu gres schodowymi antypoślizgowymi (ryflowanymi); 1.3. remont podestu ze stopniem prze wejściem bocznym: - rozbiórka i wykonanie nowych schodów bet. wraz z podestem o wym. 120x180cm, - wykonanie i osadzenie w podeście wycieraczki stalowej ocynkowanej o wym. 70x45cm, - obłożenie płytkami typu gres schodowymi antypoślizgowymi (ryflowanymi); 1.4. malowanie ścian o pow. 134,20 m2 i sufitu o pow. 61,50 m2 wraz z wyrównaniem podłoża a za pomocą gładzi gipsowych; 1.5. obłożenie ścian o długości 40m i wysokości 1,30m płytą meblową laminowaną gr. 18mm kolor wenge..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.22.35.00-1, 45.42.11.31-1, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Miłocice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót : 1.1.0. roboty murowe: 1.1.1.wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych - 2 szt, 1.1.2. wykucie otworów drzwiowych - 3,65 m2 , 1.1.3. uzupełnienie ścianek na zewnątrz - 3,46 m2 , 1.1.4. uzupełnienie ścianek lub zamurowania - 3,17 m2 , 1.1.5. ścianki działowe gr. 12 - 10,58 m2 , 1.1.6. osadzenie kratki wentylacyjnej - 3 szt. 1.2. 0. roboty posadzkowe: 1.2.1. rozebranie posadzki z płytek betonowych - 5,46 m2 , 1.2.2. obłożenie zewnętrznych schodów wejściowych i ganku płytkami mrozoodpornymi typu gres antypoślizgowymi, ryflowanymi na schodach - 6,55 m2 , 1.2.3. ułożenie w korytarzu na warstwie wyrównawczej płytek typu gres antypoślizgowych - 5,61 m2 , 1.3.0. roboty tynkowe: 1.3.1. uzupełnienie tynków zewnętrznych - 10,19 m2 , 1.3.2. uzupełnienie warstwy nakrapianej - 10,19 m2 , 1.3.3. obłożenie ścian płytami gips.-kart. - 4,02 m2 , 1.3.4. uzupełnienie tynków wewnętrznych - 22,50 m2 , 1.3.5. wykonanie gładzi gipsowej 21,00 m2 , 1.4.0. roboty instalacyjne 1.4.1. wymiana przewodów kabelkowych - 10,00 m, 1.4.2. przełożenie wyłączników - 1,00 szt, 1.4.3. zamontowanie grzejników c.o. stalowych dwupłytowych - 2,00 szt, 1.5.0. stolarka okienna i drzwiowa 1.5.1. montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI30 o pow. 1,85 m2 , 1.5.2. montaż ościeżnic stalowych o szer. 1,00 m i 1,10m - 2 szt, 1.5.3. montaż drzwi jednoskrzydłowych płytowych wewnętrznych pełnych z nawiewem powietrza o wym. 0,90x2,05m - 3 szt, 1.5.4. montaż drzwi jednoskrzydłowych płytowych wewnętrznych pełnych o wym. 1,00x2,05m - 1 szt, 1.6.0. roboty malarskie: 1.6.1. malowanie powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża: - ścian o pow. 147,86 m2 (korytarz, kotłownia, wydzielone pomieszczenia), - sufitów o pow. 5,02 m2 (korytarz).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.43.21.00-5, 45.44.21.10-1, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zadanie 3 - świetlica Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.0. Montaż instalacji centralnego ogrzewania: 1.1.1. przewody z rur stalowych o śred. 15/18/22/28 mm o łącznej długości ok. 160 m, 1.1.2. grzejniki stalowe - 15 szt, 1.1.3. podgrzewacz c.w.u 160 - 1 szt, 1.1.4. naczynie wzbiorcze 40x40x30cm - 1 szt, 1.1.5. kocioł stalowy wodny o mocy 35kW - 1szt. 2. Szczegółowe wymagania określa Projekt budowlany Instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Piaszczynie na działce nr 21/37 i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Zadanie 4 - świetlica Świerzno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 10 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4 szt/m2) wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą tynku strukturalnego cienkowarstwowego malowanego farbami silikonowymi - 59,67m2 z obrobieniem parapetu blachą powlekaną koloru brązowego, 1.2. wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na PCV o wymiarach 1,58 x 2,48 cm dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, pełne, 1.3. wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na PCV o wymiarach 1,00 x 1,98 cm otwierane na zewnątrz, pełne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.11-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zadanie 5 - świetlica Trzcinno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.0. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 10 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4 szt/m2) wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą tynku strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego koloru ceglastego - 182,00m2 z wymianą parapetów z blachy powlekanej koloru brązowego o łącznej pow. 4,72 m2 ; 1.2. obłożenie elewacji zewnętrznej przy wejściu do świetlicy płytkami elewacyjnymi ceramicznymi w kolorze brązowym (ceglastym) - 5,00 m2 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 75.KB) 2014-05-19 13:09:59 75.KB 550 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont świetlic 2014C.pdf (PDF, 330KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:10:23 330KB 173 razy
2 STWOR swietl_2014 C.pdf (PDF, 377KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:10:45 377KB 147 razy
3 Zadanie Nr 1 sw. Kamnica.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:11:13 1.4MB 137 razy
4 Zadanie Nr 2 sw. Milocice.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:11:40 1.7MB 146 razy
5 Zadanie Nr 3 sw. Piaszczyna _dok. proj. c.o..pdf (PDF, 6.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:12:43 6.7MB 1637 razy
6 Zadanie Nr 4 sw. Swierzno.pdf (PDF, 651KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:13:08 651KB 129 razy
7 Zadanie Nr 5 sw. Trzcinno.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:13:50 1.3MB 137 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 19-05-2014 13:09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 19-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 19-05-2014 13:13:50