Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówienie - Dostawa i montaż elementów wyposażenia Małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie Szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.3.2014.IF

Miastko: Dostawa i montaż elementów wyposażenia Małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie Szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 101631 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa i montaż elementów wyposażenia Małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie Szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie leśnego szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela. Zadanie 1 - Dostawa i montaż elementów wyposażenia małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko. Zamówienie obejmuje wykonanie i zamontowanie następujących obiektów, urządzeń sportowych i elementów małej architektury: 1.Brama witacz - 1 szt. 2.Skocznia do skoku w dal wraz bieżnią - 1 szt. 3.Ławka parkowa z oparciem - 6 szt. 4.Ławka parkowa bez oparciem - 6 szt. 5.Ławka drewniana typ pająk - 1 szt. 6.Krzesełko do ściągania - 1 szt. 7.Trenażer nóg wyciskanie - 1 szt. 8.Orbitek - 1 szt. 9.Narciarz dwa stanowiska - 1 szt. 10.Treneżer nóg nożyce jedno stanowisko - 1 szt. 11.Twister trzy stanowiska - 1 szt. 12.Masażer bioder i pleców - 1 szt. 13.Rower stacjonarny dwa stanowiska - 1 szt. 14.Tablica z regulaminem dotyczącym korzystania z obiektu - 1 szt. 15.Tablica edukacyjno - informacyjna w trzech językach - 2 szt. Treści zamieszczone na tablicach (nośnik z blachy ocynkowanej o wymiarach 1,35x1,00) o tematyce związanej z promowaniem aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu zostaną na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający wymaga dodatkowo zamontowania instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń sportowych. Zadanie 2 - Doposażenie szlaku pieszo - rowerowego do krainy Rummela Zadanie obejmuje zamontowanie następujących elementów małej architektury: 1.Ławki parkowe z oparciem - 15 szt. 2.Ławostoły drewniane - 10 szt. 3.Tablice edukacyjne - 6 szt. Treści zamieszczone na tablicach (nośnik z blachy ocynkowanej o wymiarach 1,35x1,00) o tematyce związanej z edukacją przyrodniczo - leśną zostaną na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Tablice przed zamontowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.41.00.00-5, 45.42.20.00-1, 39.11.36.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 10.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0 siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2) dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3) wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4) wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót, dostaw przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależniona jest dalsza realizacja zamówienia, c)nie dotrzymanie przez dostawców urządzeń umownego terminu dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia pomimo zobowiązania się w umowie z wykonawcą do zrealizowania dostawy w ustalonym terminie, w okolicznościach nie zawinionych przez wykonawcę; d)koniecznością zmiany dostawcy urządzeń w okolicznościach zagrażających przerwaniem robót z powodu braku dostaw urządzeń do miejsca przeznaczenia z winy dostawcy, który nie dotrzymuje postanowień umowy zawartej z wykonawcą w zakresie terminu dostaw lub pozostaje w takim opóźnieniu, które nie rokuje wykonanie zamówienia zgodnie z umową; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się nie niższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi jakie wynikają z dokumentacji projektowej, które zapewniają osiągnięcie zakładanego efektu - bez prawa zmiany ceny oferty, b) wystąpią okoliczności opisane w pkt 1 lit. przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości określonych w pkt 2 lit.a

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, 50 zł - dotyczy wersji papierowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu, osi 4 Leader, działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Dostawa i montaż elementów wyposażenia małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zamówienie obejmuje wykonanie i zamontowanie następujących obiektów, urządzeń sportowych i elementów małej architektury: 1.Brama witacz - 1 szt. 2.Skocznia do skoku w dal wraz bieżnią - 1 szt. 3.Ławka parkowa z oparciem - 6 szt. 4.Ławka parkowa bez oparciem - 6 szt. 5.Ławka drewniana typ pająk - 1 szt. 6.Krzesełko do ściągania - 1 szt. 7.Trenażer nóg wyciskanie - 1 szt. 8.Orbitek - 1 szt. 9.Narciarz dwa stanowiska - 1 szt. 10.Treneżer nóg nożyce jedno stanowisko - 1 szt. 11.Twister trzy stanowiska - 1 szt. 12.Masażer bioder i pleców - 1 szt. 13.Rower stacjonarny dwa stanowiska - 1 szt. 14.Tablica z regulaminem dotyczącym korzystania z obiektu - 1 szt. 15.Tablica edukacyjno - informacyjna w trzech językach - 2 szt. Treści zamieszczone na tablicach (nośnik z blachy ocynkowanej o wymiarach 1,35x1,00) o tematyce związanej z promowaniem aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu zostaną na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający wymaga dodatkowo zamontowania instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń sportowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.41.00.00-5, 45.42.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 10.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Doposażenie szlaku pieszo - rowerowego do krainy Rummela.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie obejmuje zamontowanie następujących elementów małej architektury: 1. Ławki parkowe z oparciem - 15 szt. 2. Ławostoły drewniane - 10 szt. 3. Tablice edukacyjne - 6 szt. Treści zamieszczone na tablicach (nośnik z blachy ocynkowanej o wymiarach 1,35x1,00) o tematyce związanej z edukacją przyrodniczo - leśną zostaną na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Tablice przed zamontowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.42.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 10.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 72.KB) 2014-05-12 14:43:44 72.KB 547 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dokumentacja_projektowa_silownia_swierzenko.pdf (PDF, 6.8MB) 2014-05-12 14:43:44 6.8MB 0 razy
2 Siwz_scieżka_Rummela_silownia.pdf (PDF, 371KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:44:25 371KB 152 razy
3 12_05_2014_14_45_39_Dokumentacja_projektowa_silownia_swierzenko.pdf (PDF, 6.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:45:39 6.8MB 1837 razy
4 Specyfikacje_techn_silownia_swierzenko .pdf (PDF, 553KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:46:23 553KB 268 razy
5 Dokumentacja_projektowa_Rummel.pdf (PDF, 6.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:48:05 6.1MB 164 razy
6 Specyfikacje_techn_Rummel.pdf (PDF, 545KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:48:56 545KB 121 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana tresci siwz.pdf (PDF, 58.KB) 2014-05-21 10:53:12 58.KB 514 razy
Wynik postępowania
1 wybor najkorzystniejszej oferty_PROW_2014.pdf (PDF, 60.KB) 2014-05-28 14:05:04 60.KB 621 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (PDF, 45.KB) 2014-06-04 09:19:00 45.KB 540 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 12-05-2014 14:43:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 12-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 04-06-2014 09:19:00