Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - instalacja i wdrożenie sieci internetowej oraz dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu pn. Ku doskonałości 2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr projektu: WND-POKL.09.01.02-22-135/13, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Instalacja i wdrożenie sieci internetowej oraz dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu pn. Ku doskonałości 2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr projektu: WND-POKL.09.01.02-22-135/13, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest instalacja i wdrożenie sieci internetowej oraz dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu pn. Ku doskonałości 2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część 1:Instalacja i wdrożenie sieci internetowej Część 2: Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i audiowizualnego (laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, słuchawek, projektorów (rzutników) multimedialnych, ekranów, wizualizerów, radiomagnetofonów, głośników, monitorów, listw przepięciowych) Część 3: Dostawa kserokopiarki Część 4: Dostawa sprzętu nagłaśniającego (wzmacniacza, kolumn głośnikowych , statywu do kolumn, miksera, mikrofonów, kabli mikrofonowych) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2013r. W zakresie części 1, 2, 3 i 4 Wykonawca dokona montażu, uruchomienia sprzętu, w tym konfiguracji komputerów z rzutnikami (projektorami) multimedialnymi i wizualizerami.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca uzupełnia formularz w zakresie oferowanych części, w pozostałym zakresie wpisuje nie dotyczy (każda część będzie oceniana oddzielnie).Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis. Szczegółowe warunki gwarancji zostały zawarte w Załączniku Nr 1 do SIWZ.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis. Wykonawca zapewni w ramach zaoferowanej kwoty serwis na czas trwania gwarancji. Czas reakcji serwisu przy zgłoszeniu usterki faksem lub drogą elektroniczną:do godziny 10:00 - przystąpienie do naprawy nastąpi w tym samym dniu;do godziny 15:00 - przystąpienie do naprawy nastąpi w dniu następnym do godziny 11:00,naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.41.21.10-8, 30.21.31.00-6, 48.62.00.00-0, 48.31.00.00-4, 48.76.00.00-3, 32.34.22.00-4, 38.65.21.00-1, 38.65.53.40-1, 32.32.12.00-1, 32.00.00.00-3, 30.12.14.30-6, 31.68.20.00-0, 32.43.00.00-9, 32.34.24.20-2, 32.34.23.00-5, 32.57.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje sięje dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastko.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) j.w. 2) w siedzibie Zamawiającego. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Regina Zalewska,e-mail: szp1miastko@interia.pl fax. 578572962.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.04.2014 godzina 13:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Bolesława Chrobrego 7, pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt pn. Ku doskonałości2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr projektu: WND-POKL.09.01.02-22-135/13 jest w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko w ramach projektu: Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnychwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Instalacja i wdrożenie sieci internetowej.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Router -Szt.1;Technologia podłączenia- przewodowa;protokół łącza danych-Fast Ethernet; protokół zdalnego zarządzania-SNMP, HTTP, SSH-2;RAM-128 MB zainstalowane; Pamięć Flash-32 MB zainstalowane; Interfejsy -2 porty RJ-45 10/100;USB: 1 x 4-pin USB typ 1 port konsolowy, 1 port aux; zasilacz-zasilanie wewnętrzne - 50 Wat; wymagane napięcie-AC 120/230 V (50/60 Hz);minimalna temperatura pracy-0 ° C;maksymalna temperatura pracy-40 ° C; dopuszczalna wilgotność-10 - 85%.Router powinien posiadać dwa porty WAN. Musi posiadać konstrukcję modularną i umożliwiać dostawienie w przyszłości kolejnych portów FE, ADSL. Wprowadzane zmiany konfiguracyjne powinny być stosowane natychmiast bez konieczności restartowania urządzenia. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Urządzenie powinno umożliwiać w przyszłości rozbudowę pamięci DRAM oraz Flash. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli. Przełącznik sieciowy WS-C3560-24PS-S (1 szt.)Rodzaj urządzenia -24-portowy przełącznik L3, zarządzalny;Typ obudowy-1U;Power over Ethernet (PoE)PoE Protokoły routingu -RIP-1, RIP-2, static routing IP, RIPng.Protokół zdalnego zarządzania SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2.Metoda uwierzytelniania -Kerberos, RADIUS, TACACS +, Secure Shell v.2 (SSH2;);Warstwy przełączania 2, 3;Cechy -Full Duplex, automatyczne wykrywanie urządzenia, IP routing, wsparcie DHCP, auto-negocjacja, MPLS, obsługa VLAN, Quality of Service (QoS), serwer DHCP.Zgodność z normami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1sRAM -128 MB; Pamięć Flash 16 MB.Wskaźniki stanu -status portu, prędkość transmisji portu, tryb dupleksu portu, zasilanie, OK Link, system; Interfejsy -24 porty RJ-45 100MB PoE,1 port konsolowy RJ-45,2 porty SFP; Zasilacz ;Wymagane napięcie -AC 120/230 V (50/60 Hz);Cechy złącze Redundant Power System (RPS); szerokość -44,5 cm; głębokość 30 cm; wysokość 4,4 cm; waga-3.9 kg; rodzaj obudowy- Desktop 1U; minimalna temperatura pracy0 ° C;maksymalna temperatura pracy-45 ° C; dopuszczalna wilgotność-10 - 85%. Przełącznik sieciowy wyposażony w 24 porty 10/100 PoE oraz minimum 2 dodatkowe porty SFP umożliwiające ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego. Wprowadzane zmiany konfiguracyjne powinny być stosowane natychmiast bez konieczności restartowania urządzenia. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Wydajność przełączania minimum 6,6Mpps dla pakietów 64-bajtowych.Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne). AIR-WLC2125-K9 (1 szt.)Klasa produktu kontroler Wireless LAN; liczba obsługiwanych punktów dostępowych- 25.Liczba portów sieciowych -8; zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja SNMPv1 - Simple Network Management Protocolver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocolver. 2,SNMPv3 - Simple Network Management Protocolver. 3,Telnet, SSH - Secure Shell,Consolemanagmentinterface,zarządzanie przez przeglądarkę WWW,RMON - Remote Monitoring;Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu, IEEE 802.1x - Network Login; Obsługiwane protokoły i standardyRADIUS; E WPA - Wi-Fi Protected Access AP - ExtensibleAuthentificationProtocol; WPA - Wi-Fi Protected AccessWPA2; MD5 - algorytm uwierzytelniania (haszujący); TLS - Transport Layer Security WEP 64/128-bit; SSL - Secure Sockets Layer; AES - standard szyfrowania danych;typobudowy-CompactSize; Szerokość - 174,5 mm; wysokość-44,5 mm;głębokość-200,4 mm; masa netto-1,81 kg; dodatkowe informacje 2 porty Ethernet z PoE. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli. Wprowadzane zmiany konfiguracyjne powinny być stosowane natychmiast bez konieczności restartowania urządzenia. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. AIR-LAP231G-E-K9 (18 szt.) Rodzaj urządzenia-punkt dostępu radiowego; Szerokość-16,7 cm; głębokość-18,4 cm;wysokość-4.2 cm; waga+0,8 Kg; Lokalizacja- Europa; RAM-16 MB; pamięć Flash8 MB; rodzaj obudowy- zewnętrzny; technologia łączności-bezprzewodowy; prędkość przesyłu danych min. 54 Mbps; protokół łącza danych- min. IEEE 802.11g; protokół zdalnego zarządzania-SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS; częstotliwość pracy-2.4 GHz; maksymalny zasięg wewnątrz budynku-125 m; maks. zakres w otwartej przestrzeni-213 m; ilość kanałów do wyboru-9;wskaźniki stanu; aktywność Link Status; cechy: automatyczne wykrywanie urządzenia, obsługa BOOTP, zarządzaniu; algorytm szyfrowaniaLEAP, RC4, AES, 128-bit WEP, 40-bit WEP, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2; metoda uwierzytelniania-Secure Shell (SSH); zgodność z normami IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED; gniazda rozszerzeń-1 Gniazdo rozszerzeń na kartę 5 Ghz ; Interfejsy1 x 100Base-TX - RJ-45 ,1 x zarządzający - RJ-45;zgodność z normami-ETSI, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 nr 60950, RSS-102, UL 2043; powerover Ethernet (PoE), Obsługiwane PoE; Zewnętrzny zasilaczWymagane napięcie-AC 120/230 V (50/60 Hz); Zużycie energii w trybie-6 wat;min. temp. pracy -20 ° C; max temp. Pracy-50 ° C; zakres wilgotności pracy-10 - 90%.Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli. Wprowadzane zmiany konfiguracyjne powinny być stosowane natychmiast bez konieczności restartowania urządzenia. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Urządzenie musi posiadać wymienne anteny ze złączem RP-TNC AIR-ANT4941-2,4GHZ 2DIPOLE ANTENA NEW-36 SZT.;SIEĆ KABEL DRUT KAT.UTP -600000 mb ;SIEĆ PATCH CORD DRUT 0,5M - 20 szt..SIEĆ SZAFA 6U 19 - 2szt. ORGANIZATOR 40X70 DUKT BK CZARNY- 2 szt.,LISTWA ZASILAJĄCA DO SZAFY 19 - 2 szt..SIEĆ PATCH PANEL 24 PORTY- 2szt.. INSTALACJA SIECI WI-FI - 1USŁ. Gwarancja - 24 miesiące.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.41.21.10-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 14.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i audiowizualnego (laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, słuchawek, projektorów (rzutników) multimedialnych, ekranów, wizualizerów, radiomagnetofonów, głośników, monitorów, listw przepięciowych).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:LAPTOPY (20 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Procesor -Intel Core i5,pamięć RAM- 4 GB DDR3 1600 MHz, dysk twardy -min.500 GB; matryca matowa HD LED 15,6;karta graficzna NVIDIA GeForce GT720M 2 GB; złącza HDMI, USB 3.0, interfejs Bluetooth; kamera-wbudowana HD; system operacyjny min.-Windows 7;mysz bezprzewodowa -20 szt. OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Oprogramowanie do LAPTOPÓW (20 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Oprogramowanie musi zawierać co najmniej:edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny,narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Oprogramowanie antywirusowe - z aktualizacją bazy wirusów na minimum 1 rok. Torba do laptopa (20 szt.)- dostosowana do wymiarów laptopa; naramienna ,wykonana z poliesteru. z zewnętrzną i wewnętrzną kieszenią, pas na ramię i dwustronny zamek błyskawiczny. Słuchawki (20 sztuk)Słuchawki z mikrofonem frequency: 20 - 20000Hz 50 - 16000Hz;impendance: 32ohms Lowsensitivity: 96dB - 40dB; płynna regulacja głośności OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Projektor (4 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: rozdzielczość rzeczywista -800 x 600 (SVGA) pikseli;Ilość pikseli-480,000 ;Liczba wyświetlanych kolorów-1,07 mld; rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu4:3;dołączony obiektyw-tak; ogniskowa obiektywu-21-23,1 mm; zoom optyczny (manualny);współczynnik powiększenia (optyczny)-1,1 : 1korekcja zniekształceń trapezowych ± 40 (w pionie) stopni; źródło światła-lampa rtęciowa (standardowa);żywotność lampy (tryb cichy) 5000 godz. (Smart Eco );Jasność (tryb normalny)3000 ANSI lumen; kontrast (tryb normalny13000:1;poziom hałasu (tryb normalny) 32 dB; poziom hałasu (tryb cichy)-28 dB; odległość projekcji-1,1-12,5 metr; wielkość obrazu-30-300 cali; akcesoria dodatkowe:, mocowanie sufitowe, torba ;OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Ekran ( 5 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: typ ekranu-na trójnogu; wymiary ekranu-1750 x 1750 mm; wymiary obrazu-1750 x 1750 mm Wizualizer (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: częstotliwość odświeżania max.30FPS;zoom optyczny-2-krotny;zoom cyfrowy-8-krotny;obszar skanowania (max) 420x297 mm; fokus automatyczny/ręczny; sensor (przetwornik)-CMOS;OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Radiomagnetofon (6 sztuk) o parametrach nie gorszych niż:port-USB; odtwarzanie-AUDIO i MP3 zapisanych na CD lub USB; wejście-AUX; wyjście słuchawkowe Jack;pasmo przenoszenia-20Hz - 20kHz;zakres fal AM (długich)- AM 540-1600kHz;zakres fal FM (ultrakrótkie)FM 88-108MHz;wyświetlacz-cyfrowy;moc muzyczna- 200W;Moc RMS-2x1W;zasilanie-AC 230V~50Hz;zasilanie bateryjne (baterie typu R20) OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Głośnik (3 zestawy, w 1 zestawie 2 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: pilot-nie. załączone wyposażenie- kable głośnikowe; Ilość głośników-2;głośniki satelitarne- 2; głośnik centralny-nie; subwoofer-nie; moc głośników RMS [W]-9;moc subwoofera RMS [W]-nie dotyczy; zakres częstotliwości - dolna [Hz]-45; zakres częstotliwości - górna [kHz]-17;regulacja głośności-tak; zastosowane technologie- ekranowanie magnetyczne ; stosunek sygnału do szumu 75 dB; dodatkowe wejścia audio-Liniowe; wyjście słuchawkowe-tak; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Monitor (6 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: załączone wyposażenie-przewód zasilający, przewód D-Sub; konstrukcja-regulacja kąta pochylenia ;przekątna ekranu -19 cali; proporcje matrycy-16:9; rozdzielczość- 1366x768; rodzaj matrycy-TN zastosowane technologie-LED; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Listwa przepięciowa (6 sztuk) gniazda sieciowe 4 z uziemieniem i bolcem ochronnym; długość kabla zasilającego-5,0m;natężenie nominalne 10A;maksymalna absorpcja energii-750J; maksymalny prąd impulsu-19,5kA; czas reakcji <1ns ;OKRES GWARANCJI - 24 miesiące.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.21.31.00-6, 48.62.00.00-0, 48.31.00.00-4, 48.76.00.00-3, 38.65.21.00-1, 38.65.53.40-1, 32.32.12.00-1, 32.00.00.00-3, 31.68.20.00-0, 32.34.22.00-4, 31.68.20.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 7.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Dostawa kserokopiarki.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Kserokopiarka ( 1 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Prędkość drukowania i kopiowania A4- kolor 45 stron/min., mono do 45 stron/min; pojemność papieru- max. 6.650 arkuszy; formaty papieru-A6-A3 FB, formaty użytkownika ;możliwość druku banerów -1200x297 mm; gramatura- 64-256 g/m2 ze wszystkich kaset oraz 300 g/m2 z podajnika ręcznego ; pojemność tac odbiorczych- max. 3.100 arkuszy ; automatyczny dupleks- A5-A3 FB; pamięć RAM- 1,024 MB; dysk twardy-60 GB (standard 1 gb a 60 to opcja;); wymiary- 650x777x1,150 mm ; waga około 190 kg ;OKRES GWARANCJI - 36 miesięcy.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.12.14.30-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 7.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Dostawa sprzętu nagłaśniającego (wzmacniacza, kolumn głośnikowych , statywu do kolumn, miksera, mikrofonów, kabli mikrofonowych).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wzmacniacz + odtwarzacz mp3 SD USB 2 x 350w o parametrach nie gorszych niż: gniazdo USB na panelu przednim-tak; przednie wejście-AUX,2x RCA (PC DVD); wejście selektora 2 wyjścia zacisku;MOC 2 x 350W max przy 4 omach; montaż-19 2U ; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Kolumna głośnikowa ( 2 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: system 2 drożny Bass-Reflex; moc (Program Power AES)- 600 W; moc (Power Handling AES)- 400 W; nominalna impedancja- 8 Ohm; efektywność- 99 dB (2,83 V / m); pasmo przenoszenia-50 Hz - 23 kHz (-6 dB;); OKRES GWARANCJI - 24 miesiące . Statywy do kolumn ( 1 zestaw, w zestawie 2 sztuki): w zestawie: torba + kable OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Mikser (1 sztuka) o parametrach nie gorszych niż:12 kanałów ; suwaki 60mm; 4 wejścia mikrofonowe z zasilaniem Phantom +48V ; odcięcie 75Hz ; wbudowany 24-bitowy procesor efektów; 99 wgranych efektów; 2 wejścia stereo ; 3-punktowy EQ ; interface USB , 2 AUX (pre/post) ;wskaźnik wysterowania PEAK na każdym kanale ; wyciszenie MUTE na każdym kanale; 2 track in/out ; wyjście główne XLR; wbudowany zasilacz; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Mikrofon (2 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: typ- dynamiczny; charakterystyka kierunkowa -kardioidalna; charakterystyka częstotliwościowa -80 Hz .....15000 Hz; czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1kHz)-1,5 mV/Pa; impedancja nominalna 350 Ohm; minimalna impedancja zamknięcia obwodu- 1000 Ohm; złącze audio- XLR-3; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Kabel mikrofonowy (2 sztuki);długość: 10m (ekranowany); typ: mikrofonowy, XLR(F)-XLR(M).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.43.00.00-9, 32.34.24.20-2, 32.34.23.00-5, 32.57.23.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 7.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WO.271.1.2.2014.pdf (PDF, 337KB) 2014-04-17 12:05:58 337KB 548 razy
2 KMBT25020142014042402.pdf (PDF, 318KB) 2014-04-24 09:31:39 318KB 480 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WO.271.1.2.2014.pdf (PDF, 9.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-17 12:05:58 9.6MB 110 razy
2 KMBT25020142014042403.pdf (PDF, 617KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-24 09:31:39 617KB 5 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24_04_2014_09_31_39_KMBT25020142014042402.pdf (PDF, 318KB) 2014-04-24 09:31:39 318KB 512 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 KMBT25020142014042401.pdf (PDF, 305KB) 2014-04-24 09:31:39 305KB 480 razy
Odwołania
1 KMBT25020142014050801.pdf (PDF, 314KB) 2014-05-08 08:30:50 314KB 478 razy
Wynik postępowania
1 KMBT25020142014050802.pdf (PDF, 806KB) 2014-05-08 08:30:50 806KB 497 razy
Udzielenie zamówienia
1 KMBT21110142014050802.pdf (PDF, 128KB) 2014-05-22 08:43:31 128KB 529 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 17-04-2014 12:05:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 17-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 22-05-2014 08:43:31