Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.3.2014.RCC

Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 59485 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe i konserwacyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych będące w zarządzie gminy Miastko. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty z podziałem na następujące części (zadania): Część 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez: a) ułożenie ubytków o głębokości 1 - 4 cm techniką sprysku lepiszczem (emulsją asfaltową) i posypanie kruszywem (gryzami) z otaczarki (remontera)- w ilości do 600 m2, polegającą na: - zabezpieczenie i oznakowanie miejsca remontu nawierzchni, - usunięcia luźnych okruchów nawierzchni, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu, - pokryciu oczyszczonego miejsca emulsją asfaltową, której zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypełnieniem, - wypełnieniu ubytku grysem frakcji 8/11 mm otoczonym emulsją asfaltową, - wypełnieniu pozostałą część ubytku grysem frakcji 2/5 mm otoczonym emulsją asfaltową, - posypania powierzchni remontowanego miejsca suchym gryzem frakcji 2/5 mm bez spoiwa, - uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości, - zdjęcie zabezpieczenia i oznakowania drogi. b) ułożenie ubytków o grubości po zagęszczeniu od 5 do 10 cm nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną na gorąco z recyklera - w ilości do 300 m2, polegającą na: - zabezpieczenie i oznakowanie miejsca remontu nawierzchni, - obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach, - usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni, - usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarenek grysu, żwiru, piasku i pyłu, - spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową, - rozłożeniu przetworzonej w recyklerze mieszanki mineralno-asfaltowej złożonej z odpowiednio przygotowanego materiału odzyskanego z nawierzchni bitumicznej oraz dodatku nowych materiałów: kruszywa, wypełniacza i asfaltu, a w razie potrzeby środka odnawiającego, przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowanych, - dokładnym zagęszczeniu wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową, - uprzątnięciu remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości, - zdjęcie zabezpieczenia i oznakowania drogi. Część 2: Malowanie nawierzchni drogowych - w ilości do 1300 m2 Obejmuje malowanie (kolor biały): - pasów na przejściach dla pieszych, przejazdów dla rowerów, - miejsc parkingowych, kopert, - linii ciągłych i przerywanych, - przejazdów dla rowerów, miejsc dla osób niepełnosprawnych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający informuje, że zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i podlegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Odstępuje się od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a. szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. wystąpienie silnych lub ciągłych opadów deszczu, lub wystąpienie niskich temperatur powodujące uniemożliwienie wykonywania prac w stopniu prawidłowego prowadzenia robót wymuszających wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17. Koszt wersji papierowej wynosi 17,00 zł brutto + koszty wysyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko pokój nr 19 (sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ułożenie ubytków o głębokości 1 - 4 cm techniką sprysku lepiszczem (emulsją asfaltową) i posypanie kruszywem (gryzami) z otaczarki (remontera)- w ilości do 600 m2 2. ułożenie ubytków o grubości po zagęszczeniu od 5 do 10 cm nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną na gorąco z recyklera - w ilości do 300 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.31.41-9, 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Malowanie nawierzchni drogowych - w ilości do 1300 m2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje malowanie (kolor biały): - pasów na przejściach dla pieszych, przejazdów dla rowerów, - miejsc parkingowych, kopert, - linii ciągłych i przerywanych, - przejazdów dla rowerów, miejsc dla osób niepełnosprawnych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 64.KB) 2014-03-20 12:29:29 64.KB 492 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-20 12:29:29 362KB 148 razy
Wynik postępowania
1 wybor najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 31.KB) 2014-04-08 12:30:07 31.KB 459 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie udzieleniu zamówieniu.pdf (PDF, 36.KB) 2014-04-17 14:04:02 36.KB 448 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 20-03-2014 12:29:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 20-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 17-04-2014 14:04:02