Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jeziora Lednik w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jeziora Lednik w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 57599 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jeziora Lednik w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu zagospodarowania plaży i terenów wokół jeziora Lednik w Miastku na działkach nr 1/7, 1/8, 424, 425 obręb 83/1 Miastko na podstawie Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w.w. dokumentach obejmuje wykonanie: 1. kompleks rekreacyjno - gospodarczy z gastronomią i toaletami - za wyjątkiem wykonania technologii (Rys. nr 2 - rzut przyziemia technologia) [nr 1], 2. plac do zabawy [nr 2], 3. budynek magazynowy sprzętu rekreacyjnego z zapleczem socjalnym [nr 3], 4. boisko uniwersalne 20x12 m z nawierzchni naturalnej piaszczystej z warstwą odsączającą o gr. 10 cm, piłkochwytem i ogrodzeniem z siatki ocynkowanej powlekanej o wys. 4 m [nr 5], 5. brodzik o głębokości do 40 cm, oznaczony pławami i otoczony siatka sięgającą do dna [nr 6], 6. strefa dla osób nie umiejących pływać o głębokości wody do 1,20 m oznaczona pławami w kolorze żółtym [nr 7], 7. strefa do pływania o głębokości wody do 4,0 m oznaczona pławami w kolorze czerwonym [nr 8], 8.pomost rekreacyjny o konstrukcji stalowej ocynkowanej i nawierzchni drewnianej [nr 9], 9. kompleks zjeżdżalni dla dzieci starszych i dorosłych (spiralna i prosta) [nr 10], 10. plac zabaw dla dzieci [nr 11], 11. trakt pieszo-jezdny z kostki betonowej [nr 12], 12. stanowiska wędkarskie o konstrukcji drewnianej [nr 13], 13. nawierzchnie szutrowe ograniczone krawężnikami [nr 14], 14. ławostoły [nr 15], 15. plac szutrowy ze stojakiem na rowery [nr 17], 16. slip [nr 18], 17. rozbiórka pomostu o konstrukcji stalowej [nr 19], 18. oświetlenie parkowe [nr 21], 19. składana zapora parkingowa [nr 22], 20. tablica informacyjna [nr 24], 21. pojemnik na odpady [nr 25], 22. przyłącza kanalizacyjne: grawitacyjne i tłoczne wraz z przepompownią ścieków [nr 23], 23. energetyczne złącze kablowo-pomiarowe wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi i osprzętem (tablice rozdzielcze), 24. monitoring, 25. pozostałe roboty: tymczasowe, pomocnicze i towarzyszące (w tym rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego) związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.3.1 i 2.3.2. siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.21.40-9, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.26.22.10-6, 45.26.23.10-7, 45.22.35.00-1, 45.26.25.20-2, 45.42.20.00-1, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.23.32.53-7, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.12.91-4, 45.32.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 2 kwietnia 2014r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.w pieniądzu; 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3.gwarancjach bankowych; 4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 2 kwietnia 2014r. do godz. 1200 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1)dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7.2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium 1) Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 2) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 3) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 4)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp (brak odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu - polegającą na zagospodarowaniu terenów rekreacyjno-wypoczynkowych obejmującym: 1)nie mniej niż dwa elementy zagospodarowania spośród takich jak: place zabaw, boiska wielofunkcyjne (uniwersalne) do różnych gier sportowych, obiekty małej gastronomii, wypożyczalnie sprzętu wodnego, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, inne - spełniające funkcję obsługi tych terenów), 2) pomosty posadowione na palach o łącznej powierzchni podestu nie mniejszej niż 100m2 , o łącznej wartości robót określonych w pkt 1 i 2 nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto (dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wskazana w wykazie robót budowlanych robota budowlana będzie odpowiadała opisowi zawartemu w w/w pkt 1 i 2, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty oraz będą wskazywały, ze została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0., które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. przy montażu elementów konstrukcyjnych pomostów planowanych do posadowienia w dnie jeziora i przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od wyników diagnozy technicznej, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia, d)nie dotrzymanie przez dostawców urządzeń (zjeżdżalnia ) umownego terminu dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia pomimo zobowiązania się w umowie z wykonawcą do zrealizowania dostawy w ustalonym terminie, w okolicznościach nie zawinionych przez wykonawcę; e)koniecznością zmiany dostawcy urządzeń w okolicznościach zagrażających przerwaniem robót z powodu braku dostaw urządzeń do miejsca przeznaczenia z winy dostawcy, który nie dotrzymuje postanowień umowy zawartej z wykonawcą w zakresie terminu dostaw lub pozostaje w takim opóźnieniu, które nie rokuje ukończenia robót zgodnie z umową; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu - bez prawa zmiany ceny oferty, b) wystąpią okoliczności opisane w pkt 1 lit. e przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości określonych w pkt 2 lit. a

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, 140 zł - dotyczy wersji papierowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:02.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 , w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 83.KB) 2014-03-18 15:05:09 83.KB 551 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_Lednik _ plaża.pdf (PDF, 684KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:05:09 684KB 301 razy
2 dok_proj_budynek_magazynowy_branÄaÄ˝a_elektryczna.rar (, )
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 267 razy
3 dok_proj_zagospodarowanie_plazy_etap_1.rar (RAR, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 1.0MB 267 razy
4 dok_proj_budynek_magazynowy_branÄaÄ˝a_sanitarna.rar (, )
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 262 razy
5 dok_proj_budynek_rekreacyjny_branÄaÄ˝a_sanitarna.rar (, )
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 259 razy
6 dok_proj_zagosp_plazy_oswietlenie_terenu.rar (RAR, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 1.1MB 266 razy
7 dok_proj_budynek_magazynowy_branza_budowlany.rar (RAR, 4.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 4.9MB 257 razy
8 dok_proj_budynek_rekreacyjny_branza_budowlana.rar (RAR, 4.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 4.4MB 259 razy
9 operat_wodnoprawny_lednik.pdf (PDF, 460KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 460KB 3540 razy
10 stwor_lednik.pdf (PDF, 5.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 5.9MB 546 razy
11 dok_proj_budynek_rekreacyjny_branÄaÄ˝a_elektryczna.rar (, )
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 257 razy
12 pozwolenia_na_budowe_lednik.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 3.1MB 452 razy
13 dok_proj_etap_2.rar (RAR, 668KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 668KB 261 razy
14 dok__proj_budowa_pomostu.rar (RAR, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-18 15:07:35 1.8MB 181 razy
15 Dok_proj_budynek_magazynowy_branża sanitarna.rar (RAR, 7.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-19 12:35:00 7.5MB 167 razy
16 Dok_proj_budynek_magazynowy_branza elektryczna.rar (RAR, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-19 12:35:42 1.5MB 166 razy
17 Dok_proj_budynek_rekreacyjny_branza_sanitarna.rar (RAR, 3.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-19 12:36:36 3.0MB 175 razy
18 Dok_proj_budynek_rekreacyjny_branza_elektryczna.rar (RAR, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-19 12:37:16 1.9MB 161 razy
19 rozbiorka.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-19 14:01:55 16.MB 165 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 19.03.2014 Lednik.pdf (PDF, 42.KB) 2014-03-19 13:59:19 42.KB 608 razy
2 Zmiana tr_ siwz 19.03.14.pdf (PDF, 218KB) 2014-03-19 13:59:57 218KB 690 razy
3 Załącznik nr 1 A do siwz Lednik..pdf (PDF, 247KB) 2014-03-19 14:00:28 247KB 743 razy
4 Załącznik nr 1 A do siwz Lednik..doc (DOC, 225KB) 2014-03-19 14:00:54 225KB 540 razy
5 Rozbiorka budynku magazynowego, budynku gospodarczego i pomostu.rar (RAR, 16.MB) 2014-03-19 14:04:48 16.MB 749 razy
6 Zmiana II tr_ siwz 19.03.14.pdf (PDF, 207KB) 2014-03-19 14:33:22 207KB 688 razy
7 Wyjasnienie_ siwz 25.03.14.pdf (PDF, 209KB) 2014-03-25 13:46:15 209KB 577 razy
8 Zmiana tr siwz 25.03.14.pdf (PDF, 211KB) 2014-03-25 13:46:57 211KB 590 razy
9 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_25.03.2014r..pdf (PDF, 53.KB) 2014-03-25 13:47:33 53.KB 501 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Przedluzenie terminu składania ofert 25.03.14.pdf (PDF, 206KB) 2014-03-25 13:48:07 206KB 535 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ Lednik.pdf (PDF, 134KB) 2014-04-08 11:38:29 134KB 532 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Lednik.pdf (PDF, 45.KB) 2014-04-15 11:49:21 45.KB 512 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 18-03-2014 15:05:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 18-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 15-04-2014 11:49:21