Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi trzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.14.2013.RCC

Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 215315 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń (likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem). 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje ulice, chodniki i drogi: a. ulice: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego (od Królowej Jadwigi do skrzyżowania z droga krajową), Królowej Jadwigi, Konst. 3 Maja, Kowalska (od skrzyżowania z drogą krajową w str. ZEC), Konopnickiej, Piłsudskiego (wzdłuż bloku nr 1), Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Koszalińską do skrzyżowania z ul. K. Wielkiego), F. Chopina, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka, Zielona, Szkolna, Kujawska, Gen. Maczka, Wielkopolska, Pomorska, Młodzieżowa, Podhalańska, Śląska, Kwiatowa, os. Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jeziorna, Kolejowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, b. chodniki: przy ul. Grunwaldzkiej (wraz z parkiem miejskim i parkingiem za budynkiem Urzędu Miejskiego), Pomorskiej, Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Koszalińską wzdłuż parku do wjazdu na parking POLO-Marketu, wzdłuż Kaczego Dołka), Gen. Sikorskiego (parking przy Policji, wzdłuż Kaczego Dołka), Gen. Maczka (wzdłuż budynków wspólnot mieszkaniowych, wzdłuż Kaczego Dołka),Wielkopolska (wzdłuż Kaczego Dołka) Młodzieżowa, K. Wielkiego, Koszalińska, Ogrodowa (od skrzyżowania z ul. Koszalińską do zabudowań), Wrzosowa, Kujawska, Klonowa, Harcerska (przy posesjach nr 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23), Przyjaciół ( przy posesjach nr 4 i 8), chodnik do Nadleśnictwa Miastko B. Chrobrego, Królowej Jadwigi (od ronda do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego i targowisko), Gen. Wybickiego wraz z strefą płatnego parkowania, Szewska (od wjazdu do firmy COMEL w dół do restauracji Monte Christo), Długa (przy budynkach nr 1, 4, 5), A. Krajowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ronda Jana Pawła II, wzdłuż parkingu (strefa płatnego parkowania - parkomatu), Słupska (od skrzyżowania z os. Ceglanym do końca lasku komunalnego), Kowalska (od budynku nr 24 w kierunku Netto), Piastowska, Konstytucji 3 Maja wraz z parkingiem strefy płatnego parkowania, Konopnickiej, Rybacka. c. drogi: osiedle Wyzwolenia. d. drogi w sołectwach: Biała, Głodowo, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno. 1.2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części. Części zamówienia przedstawia tabela poz. 3.0. SIWZ. 1.3. Planowaną ilość godzin związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń zawiera tabela przedstawiona w poz. 3.0 SIWZ. 1.4. Przedmiot zamówienia powinien być świadczony ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami: a. odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg i ulic ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem i sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości max. Ø 2mm b. odśnieżanie i usuwanie oblodzeń chodników ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami o mocy silnika min. 60 kM oraz wadze własnej do 4,0 t z pługiem i sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości max. Ø 2mm zgodnie z tabelą poz. 3.0 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. 1.5. Nie dopuszcza się stosowania innego sprzętu niż wymieniony w poz. 2.1.4. przy realizacji przedmiotu zamówienia. 1.6. W przypadku świadczenia przez danego Wykonawcę usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy więcej niż jedną część zamówienia wymagania minimalne dotyczące sprzętu określone w poz. 3.0. SIWZ sumują się. 1.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i Zamawiającemu oraz za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 1.8. Odpowiedzialność cywilną za wypadki na jezdni, bądź chodnikach związane z śliskością ponosi Wykonawca. 2. Ogólne wymagania dotyczące świadczenia usługi: 2.1. Odśnieżanie należy rozpocząć po ustąpieniu opadów śniegu. 2.2. Czas rozpoczęcia robót może zostać skorygowany przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania śliskości (gołoledzi) prace związane z utrzymaniem zimowym mogą trwać aż do odwołania przez Zamawiającego. 2.3. W przypadku ustabilizowania się warunków pogodowych Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania świadczenia usług zimowego utrzymania w przypadku występowania dodatnich/ujemnych temperatur w ciągu dnia (przewidywanych również w prognozach meteorologicznych), braku opadów atmosferycznych, słabego lub braku wiatru. 2.4. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Odstępuje się od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia - wymagania minimalne przedstawia tabela w poz. 3.0. SIWZ. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunków Wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunków Wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie Wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę 3. wskazanie części zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom część zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)zwiększenie wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonej w życie stosownymi przepisami i obowiązującej w dacie wystawiania faktur zmienionej wysokości stawki podatku VAT w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy; 2)przedłużenie terminu wykonania umowy, w związku z koniecznością świadczenia usługi po terminie ustalonym w § 3 umowy, 3)wystąpienie siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pok. nr 19 (sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Miastko: ulice i chodniki.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:ulice:Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Konst.3 Maja, Kowalska, Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej, F. Chopina; chodniki: B. Chrobrego, Kr. Jadwigi, Gen. Wybickiego, Konst. 3 Maja, Szewska, Długa, A. Krajowej, Słupska, Kowalska, Piastowska, Konopnicka, Rybacka - odśnieżanie 450 godz.; usuwanie oblodzeń 250 godz..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.04.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Miastko: ulice i chodniki.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:ulice: os. Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jeziorna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen. Maczka, Kolejowa, Kwiatowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, Zielona, Szkolna, Kujawska + droga do Nadleśnictwa, Podhalańska, Śląska, Pasieka: os. Wyzwolenia i droga do kurników; chodniki: Grunwaldzka, Pomorska, Dworcowa, Gen. Sikorskiego, Gen. Maczka, Wielkopolska, Młodzieżowa, Kujawska + do Nadleśnictwa, K. Wielkiego, Koszalińska, Klonowa, Przyjaciół, Harcerska, Ogrodowa, Wrzosowa - odśnieżanie 450 godz., usuwanie oblodzeń 250 godz..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.04.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Gomole.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 150 godz..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.04.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Głodowo, Ostrowo, Znakowo.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 140 godz..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.62.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.04.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Biała, Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 170 godz..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.04.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT.RI.271.14.2013.RCC.pdf (PDF, 253KB) 2013-10-16 11:02:18 253KB 639 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT.RI.271.14.2013.RCC.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-16 11:02:18 1.2MB 128 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamówienia_WIT.RI.271.14.2013.RCC.pdf (PDF, 141KB) 2013-11-19 12:57:14 141KB 582 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 16-10-2013 11:02:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 19-11-2013 12:57:14