Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 372956 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: a)dokumentacji projektowej , b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach obejmuje wykonanie w miejscowościach: 3.1 Chlebowo, Dolsko, Przęsin, Słosinko - konstrukcji drewnianych wiat w kształcie regularnego sześciokąta o długości boków 3,20 m, wysokości 4,96m o powierzchni zabudowy 26,60 m2 z odeskowaniem połaci dachowej o pow. 44,00 m2 i położeniem 1 warstwy izolacyjnej z papy; 3.2 Dretynek - konstrukcji drewnianej wiaty w kształcie prostokąta 5,12 x 3,12 m, wysokości 4,00m o powierzchni zabudowy 15,97 m2 z odeskowaniem połaci dachowej o pow. 29,77m2 i wierzchnią warstwą krycia, wraz z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego - stosownie do art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.42.20.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.50-9, 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;2.dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę, 3.wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Pzp dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem realizacji zamówienia przez zamawiającego lub brakiem możliwości dalszej jego realizacji w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj.: - uszkodzenie lub zniszczenie materiałów podczas transportu wskutek różnych zdarzeń losowych (kolizja, wypadek w ruchu drogowym, kradzież); - ukrytymi wadami obniżającymi cechy jakościowo-techniczne wyrobów uniemożliwiającymi ich wbudowanie w trakcie realizacji zamówienia, których wyeliminowanie nie będzie możliwe w obowiązującym terminie umownym w sytuacji, na którą wykonawca nie ma wpływu; b) koniecznością dokonania przez projektanta zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót i wiąże się z przeprojektowaniem fragmentu dokumentacji w celu usunięcia kolizji technicznych, konstrukcyjnych itp. w obiekcie ujawnionych na etapie wykonawstwa. d) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki. 2)możliwość zamiany rodzaju wyrobów budowlanych (materiałów) w trakcie realizacji zamówienia, w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych i technicznym na poziomie nie niższym niż określonym w dokumentacji projektowej, bez zmiany ceny oferty. 3)odstąpienie zamawiającego od realizacji części zakresu rzeczowego bez jakichkolwiek następstw odszkodowawczych na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. jeżeli wykonanie określonej części zakresu rzeczowego będzie wiązało się z koniecznością wykonania dodatkowego zwiększonego zakresu rzeczowego nie wynikającego z dokumentacji projektowej, ujawnionego na etapie realizacji robót, a koszt tych robót przekroczyłby wielkość środków finansowych ujętych w budżecie przy spełnieniu warunku, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany bez części zakresu, od której wykonania odstąpiono). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko; pok. nr 17. Opłata za siwz - 145,00 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Urzęd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.docx (DOCX, 19.KB) 2013-09-13 13:44:41 19.KB 605 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zag NR1-Chlebowo.pdf (PDF, 584KB) 2013-09-13 13:44:41 584KB 0 razy
2 SIWZ - wiaty rekreacyjne.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:47:21 2.4MB 227 razy
3 NR1-Chlebowo.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:53:47 71.KB 175 razy
4 NR2-Chlebowo.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:54:42 70.KB 162 razy
5 NR3-Chlebowo.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:55:08 119KB 190 razy
6 NR4-Chlebowo.pdf (PDF, 366KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:55:33 366KB 187 razy
7 NR5-Chlebowo.pdf (PDF, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:55:52 137KB 153 razy
8 NR6-Chlebowo.pdf (PDF, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:56:13 158KB 160 razy
9 OPIS arch-bud-Chlebowo.pdf (PDF, 526KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:56:35 526KB 310 razy
10 Specyfikacja-Chlebowo.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:56:55 329KB 206 razy
11 13_09_2013_13_57_22_zag NR1-Chlebowo.pdf (PDF, 584KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:57:22 584KB 197 razy
12 13_09_2013_13_59_06_zag NR1-Chlebowo.pdf (PDF, 584KB) 2013-09-13 13:59:06 584KB 0 razy
13 NR1-Dolsko.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:10:00 71.KB 155 razy
14 NR2-Dolsko.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:10:21 70.KB 153 razy
15 NR3-Dolsko.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:10:50 119KB 144 razy
16 NR4-Dolsko.pdf (PDF, 361KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:11:13 361KB 180 razy
17 NR5-Dolsko.pdf (PDF, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:11:32 138KB 155 razy
18 NR6-Dolsko.pdf (PDF, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:11:50 159KB 145 razy
19 OPIS arch-bud-Dolsko.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:12:12 524KB 238 razy
20 STWiOR-Dolsko.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:12:39 329KB 184 razy
21 ZAG NR1-Dolsko.pdf (PDF, 164KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:13:20 164KB 163 razy
22 NR1-Dretynek.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:15:50 75.KB 153 razy
23 NR2-Dretynek.pdf (PDF, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:16:20 62.KB 151 razy
24 NR3-Dretynek.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:16:48 127KB 151 razy
25 NR4-Dretynek.pdf (PDF, 246KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:17:10 246KB 181 razy
26 NR5-Dretynek.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:17:31 142KB 148 razy
27 NR6-Dretynek.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:17:58 123KB 141 razy
28 OPIS arch-bud-Dretynek.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:18:26 524KB 289 razy
29 STWiOR-Dretynek.pdf (PDF, 291KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:18:51 291KB 196 razy
30 ZAG NR1-Dretynek.pdf (PDF, 335KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:19:16 335KB 177 razy
31 NR1-Przęsin.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:20:04 70.KB 163 razy
32 NR2-Przęsin.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:20:27 69.KB 140 razy
33 NR3-Przęsin.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:20:52 119KB 153 razy
34 NR4-Przęsin.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:21:21 362KB 175 razy
35 NR5-Przęsin.pdf (PDF, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:21:49 137KB 141 razy
36 NR6-Przęsin.pdf (PDF, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:22:15 158KB 137 razy
37 OPIS arch-bud-Przęsin.pdf (PDF, 526KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:22:45 526KB 184 razy
38 STWiOR-Przęsin.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:23:12 329KB 171 razy
39 ZAG NR1-Prrzęsin.pdf (PDF, 823KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:23:42 823KB 171 razy
40 NR1-Słosinko.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:24:13 72.KB 147 razy
41 NR2-Słosinko.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:24:43 71.KB 147 razy
42 NR3-Słosinko.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:25:09 120KB 140 razy
43 NR4-Słosinko.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:25:38 362KB 177 razy
44 NR5-Słosinko.pdf (PDF, 139KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:26:09 139KB 144 razy
45 NR6-Słosinko.pdf (PDF, 160KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:26:42 160KB 141 razy
46 OPIS arch-bud-Słosinko.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:27:16 524KB 195 razy
47 STWiOR-Słosinko.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:27:48 329KB 187 razy
48 ZAG NR1-Słosinko.pdf (PDF, 554KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:28:19 554KB 175 razy
Wynik postępowania
1 wybor najk_oferty_wiaty.pdf (PDF, 33.KB) 2013-10-28 13:34:14 33.KB 588 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówieniu.pdf (PDF, 39.KB) 2013-11-13 14:25:24 39.KB 568 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 13-09-2013 13:44:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 13-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 13-11-2013 14:25:24