Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 159147 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 134483 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap) dotyczące ciągu pieszo - rowerowego, chodników oraz dwóch zjazdów (lewa strona) zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej; 2) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach dotyczy wykonania w szczególności: 3.1. roboty pomiarowe; 3.2. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe istniejących nawierzchni: zjazdów, chodnika oraz usunięcie istniejących drzew i krzewów; 3.3. regulacji studni i zasów; 3.4. chodników o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk szarej gr. 6 cm 3.5. ciągu pieszo - rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk szarej o gr. 6 cm (bez fazy); 3.6. dwóch zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk czerwonej gr. 8cm; 3.7. prace porządkowe oraz humusowanie z obsianiem trawą; 3.8. obsługa geodezyjna; 3.9. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 3.10. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.9. siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.32.22-1, 45.23.32.50-6, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:07.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 154429,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:99519,30

·         Oferta z najniższą ceną:99519,30/ Oferta z najwyższą ceną: 109067,37

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 09-08-2013 12:29:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 09-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 09-08-2013 12:29:21