Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane - Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 152415 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie z częściową wymianą stolarki oraz remontu świetlicy wiejskiej w Świeszynie gm. Miastko. 1.1. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarto w opisie części (zadań) określonych w załączniku I niniejszego ogłoszenia oraz w cz. 3.0. siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.31.12.00-2, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz 50,00 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - Ośrodek Zdrowia w Wałdowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Opis i zakres planowanych robót: 1)wykonanie od strony elewacji zachodniej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów o zagłębieniu 1,10 m poniżej gruntu - bez przebudówki. Rys. nr 1, 8, 9; 2)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnicy od strony elewacji zachodniej na długości 390cm oraz od strony elewacji południowej i wschodniej na długości 1027cm wokół klatki wejściowej i kotłowni. Rys. nr 1, 8, 9; 3)ocieplenie elewacji zachodniej (bez dobudówki), południowej, rys. nr 9; 4)wymiana drzwi zewnętrznych na D1, rys. nr 2 i 10; 5)wymiana drzwi klatki schodowej na DP, rys. nr 2 i 10; 6)wymiana drzwi balkonowych na B1, rys. nr 5 i 10; 7)wymiana okien na O11, O10, rys. nr 5 i 10; 8)wymiana parapetów okien O1 (3szt), O2 (2szt), O3 (1szt), rys. nr 2; 9)malowanie elewacji zachodniej (bez dobudówki), rys. nr 9; 10)malowanie elewacji południowej i wschodniej, rys. nr 9; 11)wykonanie opaski wzdłuż elewacji zachodniej (bez dobudówki), rys. nr 9; 2.Szczegółowy opis w/w robót zawiera dokumentacja projektowa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.21.00.00-4, 45.41.00.00-4, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Świeszyno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Opis i zakres planowanych robót: 1)demontaż płyt sufitowych - 104,78 m2, 2)montaż stelażu przy suficie - 104,78 m2, 3)montaż stelażu przy suficie - 104,78 m2, 4)ułożenie izolacji poziomej z wełny mineralnej na foli na całej powierzchni - 104,78 m2, 5)ułożenie płyt kartonowo gipsowych na wcześniej przygotowanym stelażu - 104,78 m2; 6)montaż opraw oświetleniowych: a)2x36 W z rastrem - 11 kpl (w tym 3 z modułem awaryjnym), b)1x60W z kloszem bryzgoszczelnym 2 kpl, 7)ułożenie przewodów YDY: 3x1,5 - 100m; 4x1,5 - 40m; 3x2,5 -70m; 5x2,5 - 7m, 8)montaż gniazd 16A/Z podwójne - 10 szt, 9)montaż gniazda 3F,N+PE 16A - 1 szt, 10)montaż przełączników schodowych - 2szt, 11)montaż łączników jednobiegunowych - 2 szt, 12)montaż łącznika trójbiegunowego - 1 szt, 13)malowanie sufitu - 104,78m2, 14)malowanie ścian z przygotowaniem podłoża - 200 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.31.12.00-2, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_UZP.pdf (PDF, 37.KB) 2013-07-30 10:15:28 37.KB 523 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ os. zdrowia Waldowo_ sw. Swieszyno.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:16:11 275KB 169 razy
2 Specyfikacje techniczne - Wałdowo.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:16:35 2.2MB 124 razy
3 STWOR swietlica_Swieszyno 2013.pdf (PDF, 247KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:16:47 247KB 303 razy
4 dok. proj. - opis techniczny.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:17:08 1.4MB 132 razy
5 dok. proj. rys. 8 _ przekroj A-A.pdf (PDF, 198KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:17:22 198KB 157 razy
6 dok. proj. rys. nr 1 _ rzut piwnic.pdf (PDF, 128KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:17:49 128KB 165 razy
7 dok. proj. rys. nr 2_rzut parteru.pdf (PDF, 171KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:18:02 171KB 200 razy
8 dok. proj. rys. nr 5_rzut poddasza.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:18:14 145KB 147 razy
9 dok. proj. rys. nr 9 _ elewacje.pdf (PDF, 184KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:18:27 184KB 166 razy
10 dok. proj. rys. nr 10_zest. stolarki.pdf (PDF, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:18:42 183KB 148 razy
11 rys. nr 1 - zadanie nr 2.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:19:02 38.KB 157 razy
12 el_ południowa.jpg (JPG, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:19:23 1.5MB 152 razy
13 el_ zachodnia.jpg (JPG, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:19:48 1.2MB 128 razy
14 el_południowa.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:20:03 1.0MB 144 razy
Wynik postępowania
1 wybór najkorzystniejszej oferty_Wałdowo.pdf (PDF, 32.KB) 2013-08-19 13:38:22 32.KB 1137 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 39.KB) 2013-09-03 12:37:52 39.KB 493 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 30-07-2013 10:15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 30-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 03-09-2013 12:37:52