Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 151027 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 125985 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej dz. nr 63, obręb Przęsin na długości 230 mb (zaznaczone na mapie sytuacyjno - wysokościowej kolorem żółtym). 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej; 2) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach dotyczy wykonania w szczególności: 3.1. roboty pomiarowe; 3.2. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi; 3.3. transport materiału z odzysku na odległość do 5 km we wskazane miejsce przez sołtysa; 3.4. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20 cm; 3.5. wykonanie podbudowy dla: a. nawierzchni betonowej z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm; lub b. nawierzchni z kostki betonowej z mieszanki betonowej o grubości po zagęszczeniu 20 cm; lub c. nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych pełnych z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm; 3.6. ułożenie nawierzchni: a. betonowej B-30 o grubości po zagęszczeniu 17 cm; lub b. z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z okrawężnikowaniem lub c. z płyt żelbetowych pełnych o wymiarach 3,0 x 1,2 x 0,15m z wypełnieniem warstwą tłucznia pomiędzy płytami 3.7. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0-63,0 mm o szerokości 2x1,0m; 3.8. spadki drogi dostosować do warunków w terenie; 3.9. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 3.10. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; 3.11. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.10. siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.32.20-7, 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:24.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         HARAT Przedsiębiorstwa Drogowo - Budowlane spółka jawna, ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 98036,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:74292,00

·         Oferta z najniższą ceną:74292,00/ Oferta z najwyższą ceną: 74292,00

·         Waluta:PLN.

 

                                                       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 26-07-2013 11:40:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 26-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 26-07-2013 11:40:30