Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.14.2013.IF

Miastko: Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 150917 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu placów zabaw w miejscowości: Pasieka - dz. nr 191/24, Miłocice - dz. nr 76/3, Miastko (ul. Rodzinna) - dz. nr 513 obręb 83/2 Miastko oraz doposażenie istniejących placów zabaw w m. Chlebowo - dz. nr 440/34, Czarnica - dz. nr 363/9, Kawcze - dz. nr 141, Turowo - dz. nr 14/5, Świerzno - dz. nr 52, Pasieka (ul. Sosnowa dz. nr 746/3). 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: a)dokumentacji projektowych placów zabaw wraz z przykładowymi urządzeniami zabawowymi (załącznik nr 10); b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w.w. dokumentach obejmuje wykonanie i doposażenie placów zabaw w następujących miejscowościach: 1) Pasieka - wykonanie placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy (zgodnie z poz.11.4.1 dok. proj.), bez konieczności wykonania robót określonych w poz. 4 dok. proj. w zakresie niwelacji, utwardzenia terenu i wykonania nawierzchni trawiastej; 2) Miłocice - wykonanie placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy (zgodnie z poz.11.4.1 dok. proj.), bez konieczności wykonania robót określonych w poz. 4 dok. proj. w zakresie niwelacji, utwardzenia terenu i wykonania nawierzchni trawiastej; 3) Miastko (ul. Rodzinna) - wykonanie placu zabaw w skład którego wchodzi: niwelacja i utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni piaszczystej o gr. 30 cm, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, montaż zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej; 4) Chlebowo - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - pajęczyna z drewna (dostawić do istniejącego zestawu wieży ze ślizgiem); 5) Czarnica - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - karuzelę czteroramienną; 6) Kawcze - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - huśtawkę ogrodową; 7) Turowo - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - zestaw zabawowy; 8) Świerzno - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - karuzelę czteroramienną; 9) Pasieka (ul. Sosnowa) doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - zestaw zręcznościowy; 10) Trzebieszyno - montaż urządzenia zabawowego - huśtawka ważka; 4. Przedmiot zmówienia dotyczący doposażenia placów zabaw wykonać wg. załącznika nr 10 (zgodnie z zamieszczonymi zdjęciami lub równoważne). Urządzenia te należy wykonać w większości z konstrukcji drewnianej (karuzelę z konstrukcji metalowej). Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny być zgodne z polskimi normami PN - EN 1176-1:2009 i PN - EN 1176-7:2009 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w ilości nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności; b) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (silne opady deszczu).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77 - 200 Miastko, pokój nr 17. Opłata za siwz 60 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77 - 200 Miastko, pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 64.KB) 2013-07-26 09:28:31 64.KB 598 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ place zabaw.pdf (PDF, 331KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:29:04 331KB 162 razy
2 Opis_placu_zabaw_Rodzinna.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:29:59 1.7MB 535 razy
3 STWiOR_Rodzinna.pdf (PDF, 418KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:30:18 418KB 148 razy
4 Zagospodarowanie-placu_zabaw_Rodzinna.pdf (PDF, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:31:04 7.0MB 158 razy
5 Opis_plac_ zabaw_Milocice.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:31:43 1.8MB 879 razy
6 STWOiR_Milocice.pdf (PDF, 375KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:32:05 375KB 142 razy
7 Zagospodarowanie_placu_zabaw_Milocice.pdf (PDF, 5.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:32:46 5.1MB 145 razy
8 Opis_plac_zabaw_Pasieka.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:33:33 1.9MB 392 razy
9 STWiOR_Pasieka.pdf (PDF, 398KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:34:00 398KB 169 razy
10 Zagospodarowanie_placu_zabaw_Pasieka.pdf (PDF, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:34:49 2.8MB 169 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_SIWZ_place_zabaw.pdf (PDF, 69.KB) 2013-08-05 14:00:00 69.KB 608 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie przetargu.pdf (PDF, 24.KB) 2013-08-19 13:39:24 24.KB 0 razy
2 uniewaznienie_postepowania_place_zabaw.pdf (PDF, 24.KB) 2013-08-19 13:46:39 24.KB 549 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 26-07-2013 09:28:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 26-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 19-08-2013 13:46:39