Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.miastko.pl


Miastko: ,Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 109537 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:,Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Przęsin, Świerzenko, Świeszyno. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-6..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.46-9, 45.43.21.00-5, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przedłużenie terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. po wykonaniu prac rozbiórkowych w tym dokonanie oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów konstrukcyjnych dachu planowanych do pozostawienia w stanie nienaruszonym i przyjęcie określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej diagnozy technicznej, b) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17. Opłata za siwz 50,00 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - świetlica Kamnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PCV o wymiarach: 210 x 195cm, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, pełne; 210 92cm jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz, pełne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Miłocice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) malowanie powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża: a) ścian o pow. 132,80 m2 (sala, kuchnia, wc, korytarz), b) sufitów o pow. 27,00 m2 (kuchnia, wc, korytarz) 2) docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 10 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i na kołki montażowe z metalowymi bolcami wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą tynku strukturalnego cienkowarstwowego malowanego farbami silikonowymi - 40,90 m2 . 3) Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PCV o wymiarach: 210x195cm, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, pełne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zadanie 3 - świetlica Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) rozbiórka nieużytkowanej obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gruntu 21/36 w zabudowie bliźniaczej z budynkiem świetlicy o kubaturze 583,74 m3, długości 18,00 m, szerokości 6,90 m i wysokości 4,70m, 2) zabezpieczenie konstrukcji dachowej oraz ściany zewnętrznej bud. świetlicy o kubaturze 971 m3, długości 17,48 m, szerokości 11,65m i wysokości 5,90m w tym: a) rozbiórka pokrycia dachu z papy wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi, b) roboty murowe, c) konstrukcje z betonu zbrojonego (wieniec), d) izolacja cieplna (wieniec), e) konstrukcja dachu z pokryciem - 228,7 m2, f) docieplenie ściany szczytowej - 60,0 m2, g) malowania elewacji (ściany szczytowej) - 60,0 m2 , h) instalacji odgromowej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.22.35.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0, 45.41.00.00-4, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Zadanie 4 - świetlica Przęsin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) rozebranie podłogi z desek - 47,80 m2 , 2) rozebranie podłogi z desek - 47,80 m2, 3) przygotowanie podłoża, 4) warstwa odsączająca o gr. 10-15cm z piasku, 5) chudy beton (B-10) gr. 10cm, 6) izolacja przeciwwilgociowa z folii, 7) styropian twardy gr. 10cm, 8) warstwa wyrównawcza gr. 7cm beton B-15 lub zaprawa cementowa M12 na siatce stalowej, 9) płytki posadzkowe - gresy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.43.21.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zadanie 5 - świetlica Świerzenko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) uzupełnienie ubytków elewacji ścian zewnętrznych obłożonych płytami styropianowymi gr. 5- 8 cm o łącznej pow. 20,00 m2 poprzez wycięcie uszkodzonych fragmentów elewacji wstawienie nowych płyt styropianowych na klej i na kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4szt/m2), 2) wzmocnienie elewacji siatką z włókna szklanego na całej powierzchni elewacji - 300m2 , 3) malowanie elewacji farbami silikonowymi - 300m2, 4) utwardzenie terenu przed wejściem do budynku świetlicy kostką betonową o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm oraz na warstwie wyrównawczej z bet. B-10 o gr. 10-20cm i odsączającej z piasku o powierzchni 73,00 m2, 5) obłożenie płytkami (gres) podestu wejściowego wraz z jednym stopniem schodowym o łącznej pow. 3,55 m2 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.44.21.10-1, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Zadanie 6 - świetlica Świeszyno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) demontaż płyt sufitowych - 104,78 m2, 2) montaż stelażu przy suficie - 104,78 m2, 3) montaż stelażu przy suficie - 104,78 m2, 4) ułożenie izolacji poziomej z wełny mineralnej na foli na całej powierzchni - 104,78 m2, 5) ułożenie płyt kartonowo gipsowych na wcześniej przygotowanym stelażu - 104,78 m2; 6) montaż opraw oświetleniowych: a) 2x36 W z rastrem - 11 kpl (w tym 3 z modułem awaryjnym), b) 1x60W z kloszem bryzgoszczelnym 2 kpl, 7) ułożenie przewodów YDY: 3x1,5 - 100m; 4x1,5 - 40m; 3x2,5 -70m; 5x2,5 - 7m, 8) montaż gniazd 16A/Z podwójne - 10 szt, 9) montaż gniazda 3F,N+PE 16A - 1 szt, 10) montaż przełączników schodowych - 2szt, 11) montaż łączników jednobiegunowych - 2 szt, 12) montaż łącznika trójbiegunowego - 1 szt, 13) malowanie sufitu - 104,78m2, 14) malowanie ścian z przygotowaniem podłoża - 200 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_swietlice.pdf (PDF, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-12 15:02:55 16.MB 158 razy
2 STWOR swietl_2013 _III_.pdf (PDF, 535KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-12 15:04:03 535KB 210 razy
3 Dok. proj. Piaszczyna .pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-12 15:04:31 1.4MB 109 razy
Wynik postępowania
1 zaw_wybor_oferty_swietlice.pdf (PDF, 115KB) 2013-07-05 12:37:05 115KB 618 razy
2 Uniewaznienie_postepowania_swietlice.pdf (PDF, 40.KB) 2013-07-05 12:37:32 40.KB 557 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 45.KB) 2013-07-24 09:02:53 45.KB 883 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Główczewski 12-06-2013 15:02:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 12-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 24-07-2013 09:02:53