Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej Stachowo - Szydlice - Obrowo gm. Miastko - WIT.RI.271.9.2013.IF

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa sieci wodociągowej Stachowo - Szydlice - Obrowo gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej Stachowo - Szydlice - Obrowo, gm. Miastko. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1)dokumentacji projektowej:a) Sieć wodociągowa Stachowo - Szydlice -Obrowo b) Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków w miejscowości Szydlice gm. Miastko. 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1 sieci wodociągowej i przyłączy o łącznej długości 4.065,90m z rury rur PE100 RC o średnicach: Ø 110x6,6 - 1338,70 m; Ø 90x5,4 - 2146,30 m; Ø 50x3,0 - 42,30 m; Ø 40x2,4 - 390,90 m; Ø 30x2,0 - 147,70 m; wraz z uzbrojeniem (armatura odcinająca, hydranty, zdrój uliczny) 3.2 przejść przez przeszkody terenowe rurami Ø 160/110/90 mm - 159,5 m w tym: - pod drogą powiatową - 15 m; - pozostałe przejścia, przewierty sterowane pod urządzeniami melioracyjnymi oraz nieużytkami rolniczymi - 144,50 m;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.06.2013r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 26.06.2013r. do godz. 12:00 - znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7.2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium 1)Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 2)wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 3)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 4)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp (brak odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca - nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na budowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt. 2-5 siwz ) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków lub konieczność zmiany podyktowana zostanie powodami zdrowotnymi, losowymi tej osoby co w sposób uzasadniony zagrażać będzie wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie; 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności; b) wykopaliskami uniemożliwiającymi wykonywanie robót; c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i gruntowymi tj. długotrwałe opady deszczu powodujące podwyższenie poziomu wody gruntowej i lub podtopienie powierzchni gruntów objętych terenem budowy w stopniu uniemożliwiającym prowadzenia robót; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - zmiana trasy sieci, posadowienia przepompowni; 3)zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności Wykonawca (warunki gruntowe np. lokalne źródliska uniemożliwiające utrzymanie zakładanego tempa realizacji robot, ani też uniemożliwiające zaangażowanie większego potencjału technicznego) - na jego wniosek. 4)zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonej w życie stosownymi przepisami i obowiązującej w dacie wystawiania faktur zmienionej wysokości stawki podatku VAT w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokoj nr 17, 80 zł - dotyczy wersji papierowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19, (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT.RI.271.9.2013.IF.pdf (PDF, 258KB) 2013-06-11 14:07:59 258KB 607 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT.RI.271.9.2013.IF.pdf (PDF, 318KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:07:59 318KB 160 razy
2 dok_proj_szydlice_rys_11.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 101KB 125 razy
3 dok_proj_obrowo_rys_4.pdf (PDF, 437KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 437KB 148 razy
4 dok_proj_obrowo_rys_6.pdf (PDF, 485KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 485KB 146 razy
5 dok_proj_obrowo_rys_9.pdf (PDF, 357KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 357KB 139 razy
6 dok_proj_obrowo_rys_7.pdf (PDF, 516KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 516KB 144 razy
7 dok_proj_obrowo_rys_8.pdf (PDF, 469KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 469KB 161 razy
8 dok_proj_szydlice_rys_10.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 1.0MB 143 razy
9 dok_proj_szydlice_rys_2.pdf (PDF, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 4.1MB 200 razy
10 dok_proj_szydlice_rys_12.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 1.2MB 183 razy
11 dok_proj_szydlice_rys_8.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 1.8MB 176 razy
12 dok_proj_szydlice_rys_9.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 1.0MB 148 razy
13 dok_proj_szydlice_rys_5.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 1.5MB 176 razy
14 dok_proj_obrowo_rys_2.pdf (PDF, 489KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 489KB 150 razy
15 dok_proj_obrowo_rys_1.pdf (PDF, 687KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 687KB 148 razy
16 dok_proj_obrowo_rys_3.pdf (PDF, 754KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 754KB 158 razy
17 opis_techniczny_obrowo.pdf (PDF, 134KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 134KB 1100 razy
18 dok_proj_szydlice_rys_4.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 1.1MB 195 razy
19 dok_proj_szydlice_rys_1.pdf (PDF, 4.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 4.7MB 147 razy
20 stwiorb_wit.ri.271.9.2013.if.pdf (PDF, 291KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 291KB 363 razy
21 dok_proj_szydlice_rys_6.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 1.6MB 132 razy
22 dok_proj_szydlice_rys_7.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 1.2MB 121 razy
23 dok_proj_obrowo_rys_5.pdf (PDF, 572KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 572KB 130 razy
24 opis_techniczny_szydlice.pdf (PDF, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 13.MB 1030 razy
25 dok_proj_szydlice_rys_3.pdf (PDF, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-11 14:08:46 2.3MB 162 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnenie tresci Siwz_wodociag Obrowo_Szydlice.pdf (PDF, 60.KB) 2013-06-20 09:42:58 60.KB 784 razy
Wynik postępowania
1 wybór najkorzystniejszej oferty_Obrowo.pdf (PDF, 19.KB) 2013-06-27 14:39:47 19.KB 611 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf (PDF, 39.KB) 2013-07-04 12:41:13 39.KB 694 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 11-06-2013 14:07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 11-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 04-07-2013 12:41:13