Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko - WGN.271.2.3.2013.JG

Miastko: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko.
Numer ogłoszenia UZP: 106149-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko. 2. Wyposażenie wszystkich nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów tj. dostarczenie, rozstawienie i utrzymanie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: a. Papier(worki); b. Tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe (worki); c. Szkło (worki); Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa ok. 17000 osób. Wielkość ta jest szacunkowa i zostanie uszczegółowiona po złożeniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których liczbę szacuje się na ok 571 podmiotów. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.12.00-4, 90.51.11.00-3, 90.51.13.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000zł dla całości przedmiotu zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku wykonawcy powinni posiadać uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miastko, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. Nr 391) Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o dołączone dokumenty lub oświadczenia wyszczególnione w części VI. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie pozwalającym na wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenia wyszczególnione w części VI. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia . Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części VI. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia . Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części VI. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; Warunki udziału w postępowaniu Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie umowy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) Wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości co najmniej 0,1 mln zł (sto tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 0,1 mln zł (sto tysięcy złotych). 2) Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę minimum 0,05 mln zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W celu wykazania, iż Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę równą lub większą niż 0,1 mln zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 0,05 mln zł. 3) Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga dotycząca zdolności finansowej i ekonomicznej: 1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków określonych w tabeli powyżej . 2.Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs, 3.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 4.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przy ocenie spełniania tych warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty o których mowa w rozdz. V pkt 1 , 2, i 3 należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia). Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; - dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; - wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WGN.271.2.3.2013.JG.pdf (PDF, 196KB) 2013-06-10 15:49:40 196KB 616 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WGN.271.2.3.2013.JG.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-10 15:49:40 1.4MB 157 razy
2 przedmiot_zamowienia_WGN.271.2.3.2013.JG.pdf (PDF, 574KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-10 15:50:20 574KB 107 razy
3 uchwala_30-vi-2013.pdf (PDF, 866KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-10 15:52:45 866KB 65 razy
4 uchwala_91-vi-2012.pdf (PDF, 300KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-10 15:52:45 300KB 84 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WGN.271.2.3.2013.JG.pdf (PDF, 471KB) 2013-06-20 08:34:43 471KB 609 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_wgn.271.2.3.2013.jg.pdf (PDF, 56.KB) 2013-06-26 10:46:04 56.KB 597 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 10-06-2013 15:49:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 26-06-2013 10:46:04