Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Obsługa bankowa budżetu Gminy Miastko wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, woj. pomorskie

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 41276-2013 z dnia 2013-01-30 r.

1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miastko (poprzez Urząd Miejski w Miastku) i jednostek organizacyjnych Gminy: 1) Gimnazjum im Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1;2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja...
Termin składania ofert: 2013-02-15

Miastko: Obsługa bankowa budżetu Gminy Miastko wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 118904 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 41276 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Obsługa bankowa budżetu Gminy Miastko wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miastko (poprzez Urząd Miejski w Miastku) i jednostek organizacyjnych Gminy: 1) Gimnazjum im Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1;2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku, ul. Bolesława Chrobrego 7;3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku, ul. Kujawska 1;4) Szkoła Podstawowa w Piaszczynie;5) Szkoła Podstawowa w Wałdowie;6) Szkoła Podstawowa w Słosinku, 7) Szkoła Podstawowa w Świerznie;8) Zespół Szkół w Dretyniu;9) Przedszkole Nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska 19;10) Przedszkole Nr 3 w Miastku, ul. Marii Konopnickiej 10; 11) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku, ul. Konopnickiej 12, 12) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, ul. Mickiewicza 3a;13) Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku, ul A. Krajowej 15A;14) Biblioteka Publiczna w Miastku, ul. Dworcowa 29;15) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku, ul. Kazimierza Wielkiego 3; 2. Zakres zamówienia dla Gminy i jednostek organizacyjnych obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu gminy oraz innych rachunków bieżących, pomocniczych i funduszy celowych, w walucie PLN, dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji umowy ilość rachunków bankowych w Gminie i jednostkach organizacyjnych może zostać zmieniona, 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku obsługującym, 3) realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach,4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) dokonywanie wypłat gotówkowych, 6) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, 7) informacja o stanie rachunków udzielana telefonicznie, 8) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej, w celu dokonywania płatności, zainstalowanie systemu i przeszkolenie pracowników, 9) wydawanie blankietów czeków, 10) wydawanie opinii i zaświadczeń, 11) na wniosek Zamawiającego - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy, ze spłatą w danym roku budżetowym, do kwoty 1.500.000 zł (linia debetowa) z zastrzeżeniem że:a) kredyt może być przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności, w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku bankowym,b) kosztem obsługi kredytu może być tylko marża banku powiększona o zmienna stawkę WIBOR O/N z każdego dnia od zaangażowanej części kredytu (nie dopuszcza się żadnych innych opłat i prowizji), c) spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący z zachowaniem zasady, że na dzień 31 grudnia każdego roku kredyt nie występuje, tzn jest spłacony w całości -zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco,12) przyjmowanie lokat jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych według odrębnych umów, 13) środki pieniężne zdeponowane na rachunkach zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wielkość środków na rachunkach, a oprocentowanie będzie doliczane na koniec każdego miesiąca, 14) w przypadku lokat nocnych kapitalizacja odsetek codziennie, 2.1. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w Oddziale, Filii lub Punkcie Banku ręcznego przelewu.2.2. Przedmiot zamówienia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych zamawiającego (Gminy) wymienionych w poz. 2.1. siwz będzie realizowany na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy wykonawcą, a jednostkami organizacyjnymi objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia na warunkach złożonej oferty. 3. Zestawienie operacji i czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia wg opisu zawartego w poz. 2.2.siwz: Nazwa operacji i czynności bankowych 1. Opłata za otwarcie rachunków: 1)bieżącego - ilość 16; 2)pomocniczego- ilość 28; 2. Opłata za prowadzenie rachunków pobierana z dołu ( miesięcznie): 1) bieżącego - 16 x 48 m-cy- ilość 768; 2) pomocniczego - 28 x 48 m-cy - ilość 1.344; 3. Opłata od przelewów sporządzonych w formie dokumentu ręcznego - ilość 200; 4. Homebanking: 4.1 Instalacja i szkolenie pracowników do obsługi systemu - ilość 16; 4.2 Opłata za abonament miesięcznie 16 x 48 m-cy - ilość 768; 4.3 Opłata za przelewy do innych banków ok. 2.100 szt na m-c x 48 m-cy ilość 100.800; 4.4 Opłata za przelewy w banku obsługującym Gminę i jednostki ok. 1400 szt na m-c x 48 m-cy ilość 67.200; 5. Opłata od obrotu gotówkowego na i z rachunków prowadzonych przez Wykonawcę : 5.1 Opłata od wpłat gotówkowych ok. 125 szt miesięcznie x 48 m-cy = 6.000 szt - ilość 6.000; 5.2Opłata od wypłat gotówkowych ok. 88 szt miesięcznie x 48 m-cy ilość 4.224; 6. Opłata za wydawanie blankietów czekowych88 szt miesięcznie x 48 m-cy = 4.224 szt -ilość 4.224; 7. Opłata za wydawanie opinii i zaświadczeń -ilość 30; 8. Zmiana pełnomocnika (karta wzorów podpisów) -ilość 16;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, Oddział Operacyjny w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 578229,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:0,00
  • Oferta z najniższą ceną:0,00/ Oferta z najwyższą ceną: 109632,00
  • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-03-2013 12:52:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stefan Mayer 26-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 26-03-2013 12:52:05