Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zamówienia na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku z chodnikami, zjazdami i parkingami o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, przebudowie istniejącej sieci WIT.RI.271.1.2013.IF

 

Miastko: Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 87262 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 33506 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku z chodnikami, zjazdami i parkingami o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z budową odcinków oświetlenia ulicznego, rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przełożeniu odcinków sieci gazowej (usunięcie kolizji) zgodnie z dokumentacjami projektowymi opisującymi przedmiot zamówienia. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej: a) przebudowy ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w skład której wchodzą:- branża drogowa;- branża sanitarna: kanalizacja deszczowa; sieć gazowa - przebudowa odcinków sieci (usunięcie kolizje); - branża elektryczna;- projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Harcerskiej, Przyjaciół, Skautów; b) przebudowy ul. Kolejowej w zakresie branży sanitarnej- budowa części kanalizacji deszczowej w celu włączenia kanalizacji z ww. ulic do istniejącego kanału deszczowego w ul. Kolejowej; 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących: a) ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku branż: - drogowej;- sanitarnej: kanalizacja deszczowa i sieć gazowa (przebudowa w celu usunięcia kolizji);- branża elektryczna; b) ul. Kolejowej dla branży sanitarnej. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa o łącznej długości L= 494,00 m obejmuje wykonanie:1) w ul. Harcerskiej kanału z rur PP dwuściennych Ø250 ze studniami (rewizyjne, chłonne)i wpustami ulicznymi z włączeniem do istniejącej studni w ul. Harcerskiej od strony Pałuckiej;2) w ul. Skautów i Przyjaciół kanału z rur PP dwuściennych Ø250 ze studniami i wpustami ulicznymi;3) w ul. Kolejowej o nawierzchni z płyt bet. drogowych, kanałów z rur:- PP dwuściennych Ø250 odcinek D27-D19; D26-D16;- PP dwuściennych Ø315 odcinek D19-D18-D17-D16-P1 z włączeniem do studni P1 żelbet. Ø 1500 zlokalizowanej na istniejącym kanale PP Ø 800 w ul. Kolejowej; - PVC Ø160 odcinek D27-W33; D27-W32; D18-W30; D18-W31; D17-W28; D17-W29;D26- W23; D26-W27,z odtworzeniem w.w nawierzchni bet. po robotach instalacyjnych. 3.2. branża drogowa:1) jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu polbruk gr. 8cm o pow. 2615 m2 + 100 m2 (połączenie z ul. Kolejową) ;2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 1230m2;3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 785m2 + 30m2 (połączenie z ul. Kolejową) ; 3.3. branża elektryczna:1) założenie rur osłonowych Arot na istniejące kable energetyczne o łącznej długości L = 55m; 2) przełożenie kabli YAKY 4x120mm2 na ul. Przyjaciół o łącznej długości L = 147m;3) przestawienie dwóch istniejących słupów w linii napowietrznej nN-0,4 kV;4) przełożenie przyłącza kablowego na ul. Skautów o łącznej długości L = 7m;5) budowa nowych punktów oświetlenia drogowego wraz z ich zasileniem - szt. 2. 3.4. branża gazownicza:1) montaż rury ochronnej dn 126 mm o długości L= 7,5 m;2) montaż rury ochronnej dn 50 mm o długości L= 14,50 m;3) przełożenie odcinka sieci gazowej z rur PE DE 63 o długości L = 7,06m; 4) pogłębienie odcinka sieci gazowej z rur PE DE 63 o długości L = 10,03m3.5. Wykonanie stałej organizacji ruchu.3.6. Obsługa geodezyjna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:04.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane  EKO - INSTAL, Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 1.149.266,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:728.767,60
  • Oferta z najniższą ceną:728.767,60   Oferta z najwyższą ceną: 943.340,21
  • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 04-03-2013 14:01:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 04-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 04-03-2013 14:01:58