Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę bankową budżetu Gminy Miastko wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, woj. pomorskie - WFN.271.1.2013

Miastko: Obsługa bankowa budżetu Gminy Miastko wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 41276 - 2013; data zamieszczenia: 30.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Obsługa bankowa budżetu Gminy Miastko wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miastko (poprzez Urząd Miejski w Miastku) i jednostek organizacyjnych Gminy: 1) Gimnazjum im Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1;2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku, ul. Bolesława Chrobrego 7;3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku, ul. Kujawska 1;4) Szkoła Podstawowa w Piaszczynie;5) Szkoła Podstawowa w Wałdowie;6) Szkoła Podstawowa w Słosinku, 7) Szkoła Podstawowa w Świerznie;8) Zespół Szkół w Dretyniu;9) Przedszkole Nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska 19;10) Przedszkole Nr 3 w Miastku, ul. Marii Konopnickiej 10; 11) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku, ul. Konopnickiej 12, 12) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, ul. Mickiewicza 3a;13) Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku, ul A. Krajowej 15A;14) Biblioteka Publiczna w Miastku, ul. Dworcowa 29;15) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku, ul. Kazimierza Wielkiego 3; 2. Zakres zamówienia dla Gminy i jednostek organizacyjnych obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu gminy oraz innych rachunków bieżących, pomocniczych i funduszy celowych, w walucie PLN, dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji umowy ilość rachunków bankowych w Gminie i jednostkach organizacyjnych może zostać zmieniona, 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku obsługującym, 3) realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach,4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) dokonywanie wypłat gotówkowych, 6) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, 7) informacja o stanie rachunków udzielana telefonicznie, 8) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej, w celu dokonywania płatności, zainstalowanie systemu i przeszkolenie pracowników, 9) wydawanie blankietów czeków, 10) wydawanie opinii i zaświadczeń, 11) na wniosek Zamawiającego - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy, ze spłatą w danym roku budżetowym, do kwoty 1.500.000 zł (linia debetowa) z zastrzeżeniem że:a) kredyt może być przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności, w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku bankowym,b) kosztem obsługi kredytu może być tylko marża banku powiększona o zmienna stawkę WIBOR O/N z każdego dnia od zaangażowanej części kredytu (nie dopuszcza się żadnych innych opłat i prowizji), c) spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący z zachowaniem zasady, że na dzień 31 grudnia każdego roku kredyt nie występuje, tzn jest spłacony w całości -zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco,12) przyjmowanie lokat jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych według odrębnych umów, 13) środki pieniężne zdeponowane na rachunkach zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wielkość środków na rachunkach, a oprocentowanie będzie doliczane na koniec każdego miesiąca, 14) w przypadku lokat nocnych kapitalizacja odsetek codziennie, 2.1. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w Oddziale, Filii lub Punkcie Banku ręcznego przelewu.2.2. Przedmiot zamówienia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych zamawiającego (Gminy) wymienionych w poz. 2.1. siwz będzie realizowany na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy wykonawcą, a jednostkami organizacyjnymi objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia na warunkach złożonej oferty. 3. Zestawienie operacji i czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia wg opisu zawartego w poz. 2.2.siwz: Nazwa operacji i czynności bankowych 1. Opłata za otwarcie rachunków: 1)bieżącego - ilość 16; 2)pomocniczego- ilość 28; 2. Opłata za prowadzenie rachunków pobierana z dołu ( miesięcznie): 1) bieżącego - 16 x 48 m-cy- ilość 768; 2) pomocniczego - 28 x 48 m-cy - ilość 1.344; 3. Opłata od przelewów sporządzonych w formie dokumentu ręcznego - ilość 200; 4. Homebanking: 4.1 Instalacja i szkolenie pracowników do obsługi systemu - ilość 16; 4.2 Opłata za abonament miesięcznie 16 x 48 m-cy - ilość 768; 4.3 Opłata za przelewy do innych banków ok. 2.100 szt na m-c x 48 m-cy ilość 100.800; 4.4 Opłata za przelewy w banku obsługującym Gminę i jednostki ok. 1400 szt na m-c x 48 m-cy ilość 67.200; 5. Opłata od obrotu gotówkowego na i z rachunków prowadzonych przez Wykonawcę : 5.1 Opłata od wpłat gotówkowych ok. 125 szt miesięcznie x 48 m-cy = 6.000 szt - ilość 6.000; 5.2Opłata od wypłat gotówkowych ok. 88 szt miesięcznie x 48 m-cy ilość 4.224; 6. Opłata za wydawanie blankietów czekowych88 szt miesięcznie x 48 m-cy = 4.224 szt -ilość 4.224; 7. Opłata za wydawanie opinii i zaświadczeń -ilość 30; 8. Zmiana pełnomocnika (karta wzorów podpisów) -ilość 16;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.02.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania wymaganego przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej - zezwolenia w zakresie upoważniających do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - oprocentowanie środków na rachunkach - 10
 • 3 - oprocentowanie lokat - 10
 • 4 - marża z tytułu udzielenia kredytu - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek następstw odszkodowawczych w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                                   Burmistrz Miastka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniux.pdf (PDF, 68.KB) 2013-01-30 14:35:28 68.KB 551 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz Obsl fin- Gmina Miastko_ 2013.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-30 14:35:28 255KB 331 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia bzp.pdf (PDF, 32.KB) 2013-02-12 15:07:53 32.KB 570 razy
2 Wyjasnienie tres. SIWZ obs_fin z dn._12.02.2013.pdf (PDF, 21.KB) 2013-02-12 15:09:00 21.KB 646 razy
3 zmiana siwz obs_fin._12.02.2013.pdf (PDF, 13.KB) 2013-02-12 15:10:06 13.KB 651 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Przedluzenie terminu skladania ofert obs_fin._12.02.2013.pdf (PDF, 14.KB) 2013-02-12 15:07:53 14.KB 645 razy
Wynik postępowania
1 wyboroferty_wfn.271.1.2013.pdf (PDF, 32.KB) 2013-03-06 09:12:08 32.KB 501 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_41276-2013.pdf (PDF, 122KB) 2013-03-26 12:51:31 122KB 513 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 30-01-2013 14:35:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stefan Mayer 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 26-03-2013 12:51:31