Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2013.IF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku z chodnikami, zjazdami i parkingami o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z budową odcinków oświetlenia ulicznego, rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przełożeniu odcinków sieci gazowej (usunięcie kolizji) zgodnie z dokumentacjami projektowymi opisującymi przedmiot zamówienia. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej: a)przebudowy ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w skład której wchodzą:- branża drogowa;- branża sanitarna: kanalizacja deszczowa; sieć gazowa - przebudowa odcinków sieci (usunięcie kolizje); - branża elektryczna; - projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Harcerskiej, Przyjaciół, Skautów; b) przebudowy ul. Kolejowej w zakresie branży sanitarnej- budowa części kanalizacji deszczowej w celu włączenia kanalizacji z ww. ulic do istniejącego kanału deszczowego w ul. Kolejowej; 2)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących: a)ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku branż: -drogowej; -sanitarnej: kanalizacja deszczowa i sieć gazowa (przebudowa w celu usunięcia kolizji);- branża elektryczna; b)ul. Kolejowej dla branży sanitarnej. 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa o łącznej długości L= 494,00 m obejmuje wykonanie:1) w ul. Harcerskiej kanału z rur PP dwuściennych Ø250 ze studniami (rewizyjne, chłonne) i wpustami ulicznymi z włączeniem do istniejącej studni w ul. Harcerskiej od strony Pałuckiej;2) w ul. Skautów i Przyjaciół kanału z rur PP dwuściennych Ø250 ze studniami i wpustami ulicznymi;3) w ul. Kolejowej o nawierzchni z płyt bet. drogowych, kanałów z rur:- PP dwuściennych Ø250 odcinek D27-D19; D26-D16;- PP dwuściennych Ø315 odcinek D19-D18-D17-D16-P1 z włączeniem do studni P1 żelbet. Ø 1500 zlokalizowanej na istniejącym kanale PP Ø 800 w ul. Kolejowej;- PVC Ø160 odcinek D27-W33; D27-W32; D18-W30; D18-W31; D17-W28; D17-W29; D26-W23; D26-W27, z odtworzeniem w.w nawierzchni bet. po robotach instalacyjnych. 3.2. branża drogowa:1) jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu polbruk gr. 8cm o pow. 2615 m2 + 100 m2 (połączenie z ul. Kolejową);2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 1230m2;3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 785m2 + 30m2 (połączenie z ul. Kolejową) ;3.3. branża elektryczna:1) założenie rur osłonowych Arot na istniejące kable energetyczne o łącznej długości L = 55m; 2) przełożenie kabli YAKY 4x120mm2 na ul. Przyjaciół o łącznej długości L = 147m;3) przestawienie dwóch istniejących słupów w linii napowietrznej nN-0,4 kV;4) przełożenie przyłącza kablowego na ul. Skautów o łącznej długości L = 7m;5) budowa nowych punktów oświetlenia drogowego wraz z ich zasileniem - szt.2. 3.4. branża gazownicza:1) montaż rury ochronnej dn 126 mm o długości L= 7,5 m;2) montaż rury ochronnej dn 50 mm o długości L= 14,50 m;3) przełożenie odcinka sieci gazowej z rur PE DE 63 o długości L = 7,06m4) pogłębienie odcinka sieci gazowej z rur PE DE 63 o długości L = 10,03m.3.5. Wykonanie stałej organizacji ruchu.3.6. Obsługa geodezyjna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1.Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 11 lutego 2013r. do godz.12:00.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Miastko, nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 11 lutego 2013r. do godz. 1200 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku.5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.6 Dowód wniesienia wadium: 1)dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca - nie mniej niż jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia- wymagania minimalne:1)koparki o poj. łyżki min. 0,25 m3 - 2 szt.;2)koparko-spycharki - 2 szt; 3)środkami transportowymi (samochody ciężarowe o ład. min. 5-10 ton ) - 2 szt.; 4)zagęszczarki/ ubijaki do zagęszczania gruntu -2 szt.;5)samochód dostawczy 0,9 t - 2 szt.;Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagania minimalne:1)dwie czteroosobowe brygady robocze;2)osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca odpowiednie dla tego zadania uprawnienia budowlane o specjalności drogowej, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, że:1) posiadają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);2)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium:1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu;2.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 10 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:1)zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków, lub koniecznością zmiany podyktowaną powodami zdrowotnymi, losowymi tej osoby co w sposób uzasadniony może zagrażać wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie;2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. kolizje z nieujawnionymi istniejącymi urządzeniami podziemnymi w obszarze prowadzonych robót, których usunięcia warunkuje dalszą realizację zamówienia, b)wykopaliskami archeologicznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. długotrwałe opady deszczu powodujące podwyższenie poziomu wody gruntowej i podtopienie powierzchni gruntów objętych terenem budowy w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie robót, d)koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - zmiany przebiegu chodników, jezdni, pozostałych elementów uzbrojenia technicznego wchodzącego w zakres realizacji przedmiotu zamówienia, 3)zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności np. opisane powyżej, uniemożliwiające utrzymanie zakładanego tempa realizacji robot, ani też uniemożliwiające zaangażowanie większego potencjału technicznego) - na jego wniosek

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, 180,00zł - dotyczy wersji papierowej na wniosek Wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT.RI.271.1.2013.IF.pdf (PDF, 83.KB) 2013-01-24 10:39:31 83.KB 601 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT.RI.271.1.2013.IF.pdf (PDF, 377KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-24 10:39:31 377KB 323 razy
2 projekt_budowlany_branza_drogowa_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 116MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-24 10:39:31 116MB 274 razy
3 projekt_budowlany_branza_energetyczna_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-24 10:39:31 2.9MB 276 razy
4 projekt_budowlany_branza_sanitarna_kolejowa_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 8.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-24 10:39:31 8.8MB 284 razy
5 projekt_budowlany_branza_sanitarna_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-24 10:39:31 3.5MB 266 razy
6 projekt_budowlany_usuniecie_kolizji_gazociagiem_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 6.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-24 10:39:31 6.3MB 282 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_siwz_05-02-2013.pdf (PDF, 209KB) 2013-02-05 13:28:56 209KB 655 razy
2 zmiana_siwz_05-02-2013.pdf (PDF, 40.KB) 2013-02-05 13:29:15 40.KB 626 razy
3 zalaczniki_zamiany_siwz_05-02-2013.rar (RAR, 5.9MB) 2013-02-05 13:32:25 5.9MB 659 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WIT.RI.271.1.2013.IF.pdf (PDF, 33.KB) 2013-02-22 09:58:24 33.KB 555 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_33506-2013.pdf (PDF, 44.KB) 2013-03-04 14:00:06 44.KB 493 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 24-01-2013 10:39:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 24-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 04-03-2013 14:00:06