Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych(szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) z terenu miasta i gminy Miastko powiat bytowski, woj. pomorskie.

Miastko: Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych(szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) z terenu miasta i gminy Miastko powiat bytowski, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 22488 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych(szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) z terenu miasta i gminy Miastko powiat bytowski, woj. pomorskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych (szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) szczegółowo opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67.ust.1 pkt 6 Pzp przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nie wyższej niż 15% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.14.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy powinni posiadać uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miastko, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. Nr 391)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie pozwalającym na wykonanie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do bycia w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; - dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, - wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - załącznik nr 6 siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w formie aneksu dotyczących zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) pojemników, częstotliwości wywozu. Ceny jednostkowe pozostają niezmienne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko p.nr 19 (I piętro - sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 przetarg2013.mht (MHT, 23.KB) 2013-01-16 11:36:28 23.KB 605 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Miastko- przetarg 2013SIWZ.doc (DOC, 536KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-16 11:36:28 536KB 202 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WGN.271.2.1.2013.JG.pdf (PDF, 45.KB) 2013-01-29 14:54:49 45.KB 512 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_WGN.271.2.1.2013.JG.pdf (PDF, 31.KB) 2013-02-08 09:24:44 31.KB 482 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 16-01-2013 11:36:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 16-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 08-02-2013 09:24:44