Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi transportowo - sprzętowe na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2013.RCC

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.
Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie n/w usług transportowo-sprzętowych na rzecz Zamawiającego: 1) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym o ładowności min. 24 ton - 50 godzin, 2) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności do 8 ton - 100 godzin, 3) świadczenie usług zestawem pojazdów: samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności od 8 do 14 ton i koparko-ładowarką, podczas naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku i transportu kruszywa, korytowania dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych - 750 godzin..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego: 1) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym o ładowności min. 24 ton - 25 godzin, 2) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności do 8 ton - 50 godzin, 3) świadczenie usług zestawem pojazdów: samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności od 8 do 14 ton i koparko-ładowarką, podczas naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku i transportu kruszywa, korytowania dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych - 375 godzin.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9, 60.18.10.00-0, 45.52.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Odstępuje się od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) zwiększenie wynagrodzenia brutto określonego o kwotę wynikającą z wprowadzonej w życie stosownymi przepisami i obowiązującej w dacie wystawiania faktur zmienionej wysokości stawki podatku VAT w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym o ładowności min.24 tony.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym o ładowności min.24 tony - planowana ilość godzin świadczenia usługi - 50 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9, 60.18.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności do 8 ton.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności do 8 ton - planowana ilość godzin świadczenia usługi - 100 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9, 60.18.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Świadczenie usług zestawem pojazdów: samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności od 8 do 14 ton i koparko-ładowarką.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:świadczenie usług zestawem pojazdów: samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności od 8 do 14 ton i koparko-ładowarką, podczas: naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku i transportu kruszywa, korytowania dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych - planowana ilość godzin świadczenia usługi - 750 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9, 60.18.10.00-0, 45.52.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT.RI.271.1.2013.RCC.pdf (PDF, 60.KB) 2013-01-11 10:52:18 60.KB 565 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT.RI.271.1.2013.RCC.pdf (PDF, 251KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-11 10:52:18 251KB 187 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WIT.RI.271.1.2013.RCC.pdf (PDF, 32.KB) 2013-01-29 14:32:01 32.KB 642 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 11-01-2013 10:52:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 11-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 29-01-2013 14:32:01