Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm Miastko (434514 - 2012)

 

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 434514 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 401848 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 30 w m. Dretyń poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki polbruk, zjazdów i dojść/schodów do posesji z polbruku, wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej, uporządkowanie terenu zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia.

2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują:

1) projekt budowlany wielobranżowy w skład której wchodzą: a)branża drogowa - cześć dotycząca dz. nr 30; b)branża sanitarna - kanalizacja deszczowa - całość;

2) dokumentacja geotechniczna;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy - dotycząca części zakresu wykonywanych robót;

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania:

3.1. kanalizacji deszczowej obejmującej:

1) kanały z rur PCV o ścianach litych SN8 z fabrycznie wmontowaną uszczelką:

a) Ø 315 o łącznej długości L = 203,8m na odcinku: od wylotu - D-separator - D1-D2-D3-D4;

b) Ø 250 o łącznej długości L = 154,1m na odcinku: od D4- D5-D6-D7-D8-D9-D10;

c) Ø 200 o łącznej długości L = 205,3m na odcinku: od D10- D11-D12-D13-D14-D15-D16-D17;

d) Ø 160 o łącznej długości L = 87,2m na odcinku: od D17- D18-D19;

2) przyłącza do wpustów ulicznych Wp1÷Wp16 z rur PCV o ścianach litych SN8 z fabrycznie wmontowaną uszczelką Ø 160 o łącznej długości L = 36,9m;

3) separator piasku i ropopochodnych NS 10+3000 - 1 kpl. 4) studnia żelbetowa Dn 1200 z włazem żeliwnym D400: D - 1 kpl.

5) studnie PCV Ø 400 z teleskopem i włazem D 400: D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19 -19 kpl.

6) wpusty uliczne żeliwne z osadnikiem bet. Ø 500 połączone ze studniami przyłączeniowymi rurami Ø160: Wp1, Wp2,Wp3,Wp4,Wp5,Wp6,Wp7,Wp8, Wp9,Wp10,Wp11,Wp12,Wp13,Wp14,Wp15,Wp16 - 16 kpl.

7) wykonanie wylotu betonowego - 1 kpl.

3.2. nawierzchni utwardzonych (polbruk):

1) jezdni o łącznej pow. 2428m2;

2) dojścia/schodów do posesji o łącznej pow. 48 m2;

3) zjazdów o łącznej pow. 346 m2.

3.3. zagospodarowanie terenu (wyrównanie, uporządkowanie terenu);

3.4. obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawcza geodezyjną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:06.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

·         Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, Studzienice, ul. Osiedle Leśne 1, 77-200 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 456393,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:497960,58

·         Oferta z najniższą ceną:497960,58/ Oferta z najwyższą ceną: 631945,96

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-11-2012 13:49:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 06-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 06-11-2012 13:49:55