Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Świadczenie usług przewozowych, dowożenie i odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2012/2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług przewozowych - dowożenie i odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum
w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy
w roku szkolnym 2012/2013 pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i powrót) uczniów: Część (zadanie) nr 1: Dowóz uczniów z miejscowości Domanice do Szkoły Podstawowej w Słosinku (10 uczniów) i Gimnazjum
w Miastku (2 uczniów) oraz powrót do miejscowości Domanice; Część (zadanie) nr 2: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Miłocice i Wołcza Mała do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy oraz powrót do Miłocic i Wołczy Małej, Część (zadanie) nr 3: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Trzcinno, Okunino i Miastko do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy oraz powrót do Trzcinna, Okunina i Miastka; Część (zadanie) nr 4: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Bobięcino do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Bobięcina.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiajacy odstępuje od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień (koncesji, zezwolenia, licencji)
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postanowienia (Ustawa
z dn. 6 września 2011r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
- za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie do oferty oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy P.Z.P. oraz - kopię aktualnej/ważnej licencji na przewóz osób;

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania środkami transportu - samochodami dopuszczonymi do ruchu, w ilości wynikającej z wewnętrznej organizacji wykonawcy zapewniającej jednoczesny dowóz dzieci i młodzieży do godz. 7:55 zgodnie z opisem
w poz. 2.1. SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych w części 8.0. siwz
i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania osobami legitymującymi się posiadaniem uprawnień do kierowania pojazdami w ilości zapewniającej obsadę wykazanych środków transportowych. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona
w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp
( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;
2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;
3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w zakresie ceny brutto w wypadku gdy zmianie ulegnie ustawowa wartość podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
p.nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Dowóz uczniów z miejscowości Domanice do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz powrót do miejscowości Domanice;

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz uczniów z miejscowości Domanice do Szkoły Podstawowej w Słosinku (3 km, 10 uczniów) i Gimnazjum w Miastku
(13 km, 2 uczniów) oraz powrót do miejscowości Domanice.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Miłocice i Wołcza Mała
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Miłocic i Wołczy Małej,

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Miłocice i Wołcza Mała do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy (15 km, 2 uczniów) oraz powrót do Miłocic i Wołczy Małej.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Trzcinno, Okunino
i Miastko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Trzcinna, Okunina i Miastka;

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Trzcinno, Okunino i Miastko do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy (31 km, 4 uczniów) oraz powrót do Trzcinna, Okunina i Miastka.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Bobięcino do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Bobięcina.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Bobięcino (4 km, 1 uczeń) do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy oraz powrót do Bobięcina.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WO.271.4.2012.AR.pdf (PDF, 99.KB) 2012-09-26 08:45:31 99.KB 547 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WO.271.4.2012.AR.pdf (PDF, 393KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-26 08:45:31 393KB 106 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_siwz_WO.271.4.2012.AR.pdf (PDF, 124KB) 2012-10-18 09:31:39 124KB 559 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_WO.271.4.2012.AR.pdf (PDF, 131KB) 2012-10-29 10:54:55 131KB 725 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-09-2012 08:45:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 26-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 29-10-2012 10:54:55