Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.6.2012.RCC

Numer UZP ogłoszenia: 345944 - 2012
data zamieszczenia: 13.09.2012

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·        Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń (likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem). 1). Miastko ulice: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Konst.3 Maja, Kowalska, Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej, F. Chopina; chodniki: B. Chrobrego, Kr. Jadwigi, Gen. Wybickiego, Konst. 3 Maja, Szewska, Długa, A. Krajowej, Słupska, Kowalska, Piastowska -odśnieżanie 480 godz, usuwanie oblodzeń - 230 godz. 2). Miastko: ulice: os. Niepodległości, Ogrodowa, Wrzosowa, Jeziorna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen. Maczka, Kolejowa, Kwiatowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, Zielona, Szkolna, Kujawska + droga do Nadleśnictwa, Podhalańska, Śląska, Pasieka: os. Wyzwolenia i droga do kurników, chodniki: Grunwaldzka, Pomorska, Dworcowa, Gen. Sikorskiego, Gen. Maczka, Wielkopolska, Młodzieżowa, Kujawska + do Nadleśnictwa, K. Wielkiego, Koszalińska, Ogrodowa, Wrzosowa -odśnieżanie 480 godz, usuwanie oblodzeń - 230 godz. 3). Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Lubkowo -odśnieżanie -170 godz; 4). Dretyń, Tursko, Łosośniki, Okunino, Kowalewice, Cisy - odśnieżanie -300 godz.,usuwanie oblodzeń - 80 godz. 5). Węgorzynko, Byczyna, Przęsin, Zadry - odśnieżanie - 280 godz.; 6). Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo - odśnieżanie - 180 godz; 7). Popowice, Wałdowo, Grądzień, Czarnica, Męciny - odśnieżanie - 160 godz.; 8). Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Gomole - odśnieżanie - 150 godz.; 9). Głodowo, Ostrowo, Znakowo - odśnieżanie - 140 godz.; 10). Kwisno, Szydlice, Stachowo, Dolsko - odśnieżanie - 150 godz.; 11). Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Pasieka (Lipczyno, Trzebieszyno, droga w kierunku OSiR) - odśnieżanie - 200 godz.; 12). Biała, Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko - odśnieżanie - 160 godz.; 13). Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo - odśnieżanie - 160 godz.; 14). Bobięcino, Malęcino, Gołębsko, Kamnica, Toczeń, Studnica, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Łodzierz - odśnieżanie - 200 godz.; 15). Słosinko, Domanica, Przeradź, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć - odśnieżanie - 200 godz. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części. 3. Przedmiot zamówienia powinien być świadczony ciągnikami przy użyciu pługów oraz sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem. Wymagania minimalne dot. sprzętu w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia przedstawia tabela w poz. 3.0.SIWZ. 4. Nie dopuszcza się stosowania innego sprzętu niż wymieniony w poz. 3. przy realizacji przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku świadczenia przez danego Wykonawcę usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko na więcej niż jedną część zamówienia wymagania min. dotyczące sprzętu określone w poz. 3.0. SIWZ sumują się. 6. Odśnieżanie należy rozpocząć po ustąpieniu opadów śniegu. 7. Czas rozpoczęcia robót może zostać skorygowany przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania śliskości (gołoledzi) prace związane z utrzymaniem zimowym mogą trwać aż do odwołania przez Zamawiającego. 8. W przypadku ustabilizowania się warunków pogodowych Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania świadczenia usług zimowego utrzymania w przypadku występowania dodatnich/ujemnych temperatur w ciągu dnia (przewidywanych również w prognozach meteorologicznych), braku opadów atmosferycznych, słabego lub braku wiatru. 9. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

·        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·        1). Miastko ulice: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Konst.3 Maja, Kowalska, Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej, F. Chopina; chodniki: B. Chrobrego, Kr. Jadwigi, Gen. Wybickiego, Konst. 3 Maja, Szewska, Długa, A. Krajowej, Słupska, Kowalska, Piastowska -odśnieżanie 240 godz, usuwanie oblodzeń - 115 godz. 2). Miastko: ulice: os. Niepodległości, Ogrodowa, Wrzosowa, Jeziorna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen. Maczka, Kolejowa, Kwiatowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, Zielona, Szkolna, Kujawska + droga do Nadleśnictwa, Podhalańska, Śląska, Pasieka: os. Wyzwolenia i droga do kurników, chodniki: Grunwaldzka, Pomorska, Dworcowa, Gen. Sikorskiego, Gen. Maczka, Wielkopolska, Młodzieżowa, Kujawska + do Nadleśnictwa, K. Wielkiego, Koszalińska, Ogrodowa, Wrzosowa -odśnieżanie 240 godz, usuwanie oblodzeń - 115 godz. 3). Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Lubkowo -odśnieżanie -85 godz; 4). Dretyń, Tursko, Łosośniki, Okunino, Kowalewice, Cisy - odśnieżanie -150 godz.,usuwanie oblodzeń - 40 godz. 5). Węgorzynko, Byczyna, Przęsin, Zadry - odśnieżanie - 140 godz.; 6). Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo - odśnieżanie - 90 godz; 7). Popowice, Wałdowo, Grądzień, Czarnica, Męciny - odśnieżanie - 80 godz.; 8). Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Gomole - odśnieżanie - 75 godz.; 9). Głodowo, Ostrowo, Znakowo - odśnieżanie - 70 godz.; 10). Kwisno, Szydlice, Stachowo, Dolsko - odśnieżanie - 75 godz.; 11). Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Pasieka (Lipczyno, Trzebieszyno, droga w kierunku OSiR) - odśnieżanie - 100 godz.; 12). Biała, Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko - odśnieżanie - 80 godz.; 13). Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo - odśnieżanie - 80 godz.; 14). Bobięcino, Malęcino, Gołębsko, Kamnica, Toczeń, Studnica, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Łodzierz - odśnieżanie - 100 godz.; 15). Słosinko, Domanica, Przeradź, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć - odśnieżanie - 100 godz.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 15.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Odstępuje się od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie Wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   W celu spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia - wymagania minimalne przedstawia tabela w poz. 3.0. SIWZ. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   W celu spełnienia warunków Wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie Wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   W celu spełnienia warunków Wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie Wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

o    

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom część zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zwiększenie wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonej w życie stosownymi przepisami i obowiązującej w dacie wystawiania faktur zmienionej wysokości stawki podatku VAT w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy; 2) przedłużenie terminu wykonania umowy, w związku z koniecznością świadczenia usługi po terminie ustalonym w § 3, 3) wystąpienie siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko pok. nr 17. Płatność 12 zł - dotyczy przekazania wersji papierowej na wniosek Wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.09.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko pok. nr 19 (sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Miastko: ulice i chodniki.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:ulice: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Konst.3 Maja, Kowalska, Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej, F. Chopina; chodniki: B. Chrobrego, Kr. Jadwigi, Gen. Wybickiego, Konst. 3 Maja, Szewska, Długa, A. Krajowej, Słupska, Kowalska, Piastowska - odśnieżanie 480 godz., usuwanie oblodzeń 230 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Miastko: ulice i chodniki.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:ulice: os. Niepodległości, Ogrodowa, Wrzosowa, Jeziorna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen. Maczka, Kolejowa, Kwiatowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, Zielona, Szkolna, Kujawska + droga do Nadleśnictwa, Podhalańska, Śląska, Pasieka: os. Wyzwolenia i droga do kurników; chodniki: Grunwaldzka, Pomorska, Dworcowa, Gen. Sikorskiego, Gen. Maczka, Wielkopolska, Młodzieżowa, Kujawska + do Nadleśnictwa, K. Wielkiego, Koszalińska, Ogrodowa, Wrzosowa - odśnieżanie 480 godz., usuwanie oblodzeń 230 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Lubkowo.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 170 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Dretyń, Tursko, Łosośniki, Okunino, Kowalewice, Cisy.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 300 godz., usuwanie oblodzeń - 80 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Węgorzynko, Byczyna, Przęsin, Zadry.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 280 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odsnieżanie - 180 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: Popowice, Wałdowo, Grądzień, Czarnica, Męciny.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 160 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:8 NAZWA: Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Gomole.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 150 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:9 NAZWA: Głodowo, Ostrowo, Znakowo.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 140 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: Kwisno, Szydlice, Stachowo, Dolsko.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 150 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:11 NAZWA: Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Pasieka (Lipczyno, Trzebieszyno, droga w kierunku OSiR).

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 200 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:12 NAZWA: Biała, Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 160 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:13 NAZWA: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 160 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:14 NAZWA: Bobięcino, Malęcino, Gołębsko, Kamnica, Toczeń, Studnica, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Łodzierz.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 200 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:15 NAZWA: Słosinko, Domanica, Przeradź, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:odśnieżanie - 200 godz..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2013.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT.RI.271.6.2012.RCC.pdf (PDF, 205KB) 2012-09-13 12:55:06 205KB 724 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT.RI.271.6.2012.RCC.pdf (PDF, 481KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-13 12:55:06 481KB 172 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie pytan zimowe utrzymanie.pdf (PDF, 30.KB) 2012-09-21 12:14:57 30.KB 695 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WIT.RI.271.6.2012.RCC.pdf (PDF, 94.KB) 2012-10-22 15:12:41 94.KB 851 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_432902-2012.pdf (PDF, 119KB) 2012-11-05 15:51:05 119KB 925 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 13-09-2012 12:55:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 05-11-2012 15:51:05