Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy (WIT.RI.271.9.2012.IF) - Zaprojektowanie i częściowe wykonanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku, woj. pomorskie

Miastko: Zaprojektowanie i częściowe wykonanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku, woj. pomorskie

Numer ogłoszenia: 181325 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie i częściowe wykonanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Zaprojektowanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku składającego się z 14 punktów kamerowych wyposażonych w 19 kamer, szkieletu sieci opartej na pięciu głównych punktach dostępowych, Centrum Monitoringu Miejskiego (CMM). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 2. Dostawa z rozmieszczeniem i konfiguracją niezbędnych urządzeń w ramach instalacji: 1) szkieletu sieci radiowej systemu monitoringu opartego na głównych punktach dostępowych przewidzianych na ul. Szewskiej 4, Grunwaldzkiej 1 (bud. Urzędu Miejskiego), ul. Dworcowej (CIT), ul. Młodzieżowej 8, ul. Gen. Sikorskiego (bud. Policji) umożliwiającego przesył sygnału wizyjnego z punktu kamerowego nr 1 do Centrum Monitoringu Miejskiego (CMM) z planowaną lokalizacją w pomieszczeniu dyspozytorni Komisariatu Policji w Miastku; 2) transmisji radiowej sygnału z punktu kamerowego nr 1 do Centrum Monitoringu Miejskiego (CMM) z planowaną lokalizacją w pomieszczeniu dyspozytorni Komisariatu Policji w Miastku w oparciu o szkielet sieci radiowej wskazany w punkcie 2a; 3) punktu kamerowego nr 1 (skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Mickiewicza w Miastku); 4) wyposażenia CMM w zakresie umożliwiającym prowadzenie monitoringu na stanowisku operatorskim dla 1 punktu kamerowego w: a)system zapisu uwzględniający docelową ilość kamer zgodnie z PFU dla I etapu budowy studia CMM , b) stanowisko operatorskie wyposażone na tym etapie budowy systemu w stację roboczą, klawiaturę sterującą oraz 1 szt. monitora CCTV zgodne z wymaganiami PFU, c) na tym etapie możliwe jest wykorzystanie innego oprogramowania zarządzającego do obsługi systemu, kompatybilnego z zaprojektowanymi kamerami oraz systemem zapisu, które pozwoliłoby na sterowanie kamerami obrotowymi za pomocą dedykowanej klawiatury sterującej oraz odtwarzanie archiwum zapisanego na macierzy dyskowej. Zastosowane rozwiązanie byłoby rozwiązaniem tymczasowym, jednak pozwalającym na sprawną obsługę systemu monitoringu, a w przyszłości łatwą migrację do docelowego kształtu systemu z wykorzystaniem obecnej stacji roboczej, klawiatury sterującej oraz monitora, d) stanowisko operatorskie powinno być przystosowane do montażu pozostałych monitorów i urządzeń planowanych do obsługi systemu w CMM 3. Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia przy czym zakres robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej związanych z adaptacją pomieszczenia na CMM w budynku policji podlega wykonaniu w całości; 4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego polegających na rozszerzeniu dostawy z zainstalowaniem i wpięciem do systemu wskazanych punktów kamerowych czy też wyposażenia CMM.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.23.50.00-9, 71.32.00.00-7, 32.41.80.00-6, 35.12.00.00-1, 35.12.53.00-2, 45.31.00.00-3, 45.31.23.30-9, 45.31.40.00-1, 45.31.43.00-4, 51.31.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30 sierpnia 2012r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Miastko, nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia do dnia 30 sierpnia 2012r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca nie mniej niż jedną dostawę odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu - polegającą na dostawie z rozmieszczeniem urządzeń o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 PLN brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych), Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Pzp przewiduje się następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy z określeniem warunków tych zmian: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem realizacji zamówienia przez zamawiającego lub brakiem możliwości dalszej jego realizacji w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj.: - odmowa udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane przez właścicieli gruntów objętych lokalizacją urządzeń; - odmowa zgody na zamontowanie punktów kamerowych na obiektach wskazanych w PFU przez ich właścicieli; - zwłoką w wydaniu warunków przyłączenia do sieci przez stosowną komórkę organizacyjną ENERGII S.A.; - przekroczenie terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych zgód, uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy; - nie zawinioną przez wykonawcę zwłoką w zaopiniowaniu dokumentacji projektowej przez Policję lub jej akceptacji przez zamawiającego; b) koniecznością dokonania zmian w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej z przyczyn technicznych jak i opisanych w pkt 1a; c) niezawinioną przez wykonawcę zwłoką w realizacji dostaw. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki. 2) rezygnacja zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub wprowadzenie zmiany sposobu jej realizacji przy wystąpieniu następujących przesłanek: a) brak możliwości osiągnięcia założeń techniczno-technologicznych wynikających z PFU spowodowanych: - odmową udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane przez właścicieli gruntów objętych lokalizacją urządzeń; - odmowa zgody na zamontowanie punktów kamerowych na obiektach wskazanych w PFU przez ich właścicieli wraz z zasileniem energetycznym; b) konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań technicznych odbiegających od założeń zawartych w PFU dotyczących budowy systemu monitoringu, polegających m.in. na zmianie lokalizacji punktów kamerowych (instalacja na innych istniejących obiektach niż wskazanych w PFU lub jako wolnostojące na zaprojektowanych masztach), zmniejszonej ilości punktów dostępowych. 3) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w okolicznościach określonych w pkt 2.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http/www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko; pokój nr 17. Płatność 45 zł brutto - dotyczy wersji papierowej przekazywanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza) Otwarcie ofert nastąpi 30 sierpnia 2012r. godz. 12:15 pokój nr 6 w tut. urzędzie.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT.RI.271.9.2012.IF.pdf (PDF, 127KB) 2012-08-22 14:38:57 127KB 593 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT.RI.271.9.2012.IF.pdf (PDF, 303KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-22 14:38:57 303KB 104 razy
2 zalacznik_01_wit.ri.271.9.2012.if.pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-22 14:40:08 2.0MB 528 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_wit.ri.271.9.2012.if.pdf (PDF, 81.KB) 2012-09-05 09:57:51 81.KB 679 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_WIT.RI.271.9.2012.IF.pdf (PDF, 97.KB) 2012-09-14 10:57:45 97.KB 565 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 22-08-2012 14:38:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 22-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 14-09-2012 10:57:45