Komunikat dotyczący "Wyprawki szkolnej 2012/2013" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów - słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

 

Burmistrz Miastka informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 706) i Uchwałą Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. -  "Wyprawka szkolna" - o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

-  klasach I - IV szkoły podstawowej;

-  klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum;

Ponadto rodzice ucznia, mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:

-  do 180 zł – dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym: uczniowie kl. I do 504 zł netto, kl. II – III do 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III szkoły podstawowej;

-  do 210 zł – dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, o kryterium dochodowym do 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej;

-  do 325 zł – bez względu na dochód rodziny – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie gimnazjum;

-  do 352 zł – dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, o kryterium dochodowym do 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Ponadto  pomoc  w formie zakupu podręczników może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (przekraczających 351 zł netto na osobę) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2012/2013.

Wnioski należy pobrać w sekretariatach szkół.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.zaświadczenia o wysokości: dochodów z tytułu zatrudnienia, pobieranych świadczeń rodzinnych z OPS, rent, emerytur, alimentów, dochodów z działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dz.U. nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. zm.) lub w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie z OPS.

2.nakaz płatniczy za 2012r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.

3.  w przypadku bezrobocia zaświadczenie z PUP  lub bieżącą kartę rejestracyjną.

4.w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

5.kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie imiennych rachunków, faktur VAT za zakupione podręczniki, paragonu lub oświadczenia  o zakupie podręczników.

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia 14 września 2012 r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, zwrot rodzicom kosztu zakupu podręczników szkolnych przez dyrektorów szkół ma nastąpić do dnia 15 listopada 2012r.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 w załączniku poniżej.

Załączniki do pobrania

1 KMBT25020120655110937.pdf (PDF, 10KB) 2012-07-06 15:29:14 320 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-07-2012 15:29:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 06-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 06-07-2012 15:29:14