Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 016/2018 z dnia 19.10.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, 324/3)

Miastko, 08.11.2018r.

WRG.6733.15.2018.MS                                                                         

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę techniczno-pisarską w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 016/2018 z dnia 19.10.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, 324/3), w ten sposób, że w pkt 2 lit. c) niniejszej decyzji:

w miejsce:

"c) (...)

- realizacja planowanej inwestycji bez wykonywania robót bezpośrednio na terenie części działki nr 324/3 stanowiącej grunty leśne (Ls); w związku z powyższym nie nastąpi bezpośrednia ingerencja w zagospodarowanie w/w działki oraz naruszenie drzewostanu i roślinności na jej terenie – nie będzie potrzeby zajęcia przedmiotowej działki na okoliczność prowadzenia robót; wymagana szerokość gruntu na lesie (Ls), niezbędna do utrzymania linii kablowej w sprawności technicznej w trakcie jego eksploatacji nie większa niż 2m",

wpisuje się:

"c) (...)

- realizacja planowanej inwestycji na terenie części działki nr 324/3 stanowiącej grunty leśne (Ls) w obszarze pasów drogowych dróg leśnych, nie dopuszcza się wykroczenia z inwestycją poza pas drogowy dróg leśnych i usuwania drzew, w przypadku kolizji z zielenią wysoką stosować należy przewiert sterowany na głębokości nie mniejszej jak 2 m; szerokość pasa gruntu na lesie (Ls), niezbędna do utrzymania linii kablowej w sprawności technicznej w trakcie jej eksploatacji nie może przekraczać 2m".

UZASADNIENIE

W decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 016/2018 z dnia 19.10.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, 324/3), wystąpiła omyłka techniczno - pisarska wynikająca z błędnego przekopiowania ciągu wyrazów.

Artykuł 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ wydający decyzję może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia m.in. omyłki pisarskie występujące w wydanych decyzjach.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 09-11-2018 14:54:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 08-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 09-11-2018 14:54:20