Projekty uchwał na LI sesję Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Miastko . 2018-04-19 12:28:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko . 2018-04-19 12:26:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców . 2018-04-19 12:25:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/2 i 83/3 z dotychczasowymi dzierżawcami . 2018-04-19 12:23:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-04-19 12:20:27
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania . 2018-04-19 12:18:25
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2018 w Gminie Miastko . 2018-04-19 12:16:12
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku . 2018-04-19 12:13:31
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2018-04-19 12:11:48
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko . 2018-04-19 12:09:17
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych . 2018-04-19 12:07:05
Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku . 2018-04-19 12:04:55
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku . 2018-04-19 12:01:05
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu . 2018-04-19 11:59:24
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. 2018-04-19 11:57:15
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-19 11:55:05
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko . 2018-04-19 11:53:11